Skip to main content

Culture and Creativity

SEKTORIÜLENE tegevussuund

Creative Europe Cross-sectoral page visual

SEKTORIÜLESE tegevussuuna eesmärk on tugevdada koostööd erinevate kultuuri- ja loomesektorite vahel, et aidata neil lahendada ühiseid probleeme ja leida uusi uuenduslikke lahendusi. See saavutatakse näiteks poliitilise koostöö, programmi „Loov Euroopa“ teabepunktide pakutavate teenuste ja loova innovatsiooni labori abil.

Uus toetus uudistemeedia sektorile

Esimest korda pakub programm „Loov Euroopa“ rahalisi vahendeid uudistemeedia sektorile, et edendada meediapädevust, mitmekesisust ja meediavabadust, samuti tegevusi, mis aitavad sektoril kohaneda struktuuriliste ja tehnoloogiliste muutustega, millega ta silmitsi seisab.

Seoses programmiga „Loov Euroopa“ algatati 2021. aastal ajakirjanduspartnerluste projektikonkurss. Meetme eesmärk on:

 • edendada kogu sektorit hõlmavat piiriülest koostööd uudistemeedia töötajate vahel Euroopas;
 • ergutada parimate tavade jagamist koostööl põhinevaks äritegevuse ümberkujundamiseks;
 • julgustada tegema ajakirjanduslikku koostööd, töötades välja standardeid, uusi ärimudeleid, koolitusprogramme, rahastamiskavasid ja muid tegevusi, mille eesmärk on toetada kvaliteetset ajakirjandust.

Toetus on suunatud laiemale Euroopa uudistemeedia sektorile, sealhulgas väikestele meediaosalistele.

Kultuuri- ja loomesektori uuenduslike digilahenduste toetamine

Programmi „Loov Euroopa“ eesmärk on soodustada loova innovatsiooni labori meetme kaudu uuenduslikke lähenemisviise sisu loomisele, kättesaadavusele, levitamisele ja edendamisele nii kultuuri- ja loomesektorites kui ka muudes sektorites. Selliste lähenemisviiside puhul võetakse arvesse digiüleminekut ning need hõlmavad nii turu kui ka turuvälist mõõdet.

Loova innovatsiooni labori meetme eesmärk on:

 • stimuleerida erinevates kultuuri- ja loomesektorites tegutsejaid kavandama ja katsetama uuenduslikke digilahendusi, millel on pikaajaline positiivne mõju;
 • hõlbustada uuenduslike, turulähedaste vahendite, mudelite ja meetodite loomist audiovisuaalsektoris ja veel mõnes loome- või kultuurisektoris.

Avaldati esimene innovatsiooni laborite projektikonkurss uue programmi „Loov Euroopa“ raames:

Programmi „Loov Euroopa“ teabepunktid

Programmi „Loov Euroopa“ teabepunktide eesmärk on:

 • programmist teavitamine ja selle tutvustamine asukohariigis;
 • kultuuri- ja loomesektori abistamine seoses programmiga ning põhiteabe andmine muude toetusvõimaluste kohta;
 • piiriülese koostöö elavdamine kultuuri- ja loomesektoris;
 • abi andmine osalevate riikide kultuuri- ja loomesektorite osas;
 • komisjoni toetamine, et tagada nõuetekohane teabevahetus ja teabe levitamine programmi tulemuste ning mõjude kohta;
 • teavitamise tagamine ja teabe edastamine osalevale riigile eraldatud rahaliste vahendite ja seal saadud tulemuste kohta.
Tagged in:  Loov Euroopa