Skip to main content

Culture and Creativity

МЕЖДУСЕКТОРНО направление

Creative Europe Cross-sectoral page visual

Междусекторното направление има за цел да се засили сътрудничеството между различни културни и творчески сектори, за да им се помогне да се справят с общите предизвикателства, пред които са изправени, и да намерят иновативни нови решения. Това се постига например чрез сътрудничество по отношение на политиките, чрез услугите, предоставяни от информационните бюра по програма „Творческа Европа“, и чрез действието „Лаборатория за творчески иновации“.

Нова подкрепа за сектора на новинарските медии

За първи път „Творческа Европа“ предлага финансиране за сектора на новинарските медии с цел насърчаване на медийната грамотност, плурализма и свободата на медиите, както и дейности за подпомагане на адаптирането на сектора към структурните и технологичните промени, пред които е изправен.

По-конкретно, през 2021 г. в рамките на „Творческа Европа“ бе публикувана покана за представяне на предложения за партньорства в областта на журналистиката. Тя има следните цели:

 • насърчаване на секторното трансгранично сътрудничество между специалистите от новинарските медии в Европа
 • стимулиране на обмена на добри практики за съвместна бизнес трансформация
 • насърчаване на журналистическото сътрудничество чрез разработване на стандарти, нови бизнес модели, програми за обучение, схеми за финансиране и други дейности за развитие на качествена журналистика.

Подкрепата е насочена към всички новинарски медии в Европа, включително малките медии.

Подкрепа за иновативни цифрови решения за културните и творческите сектори

Чрез действие „Лаборатория за творчески иновации“ в рамките на „Творческа Европа“ се насърчават иновативни подходи към създаването, достъпа, разпространението и популяризирането на съдържание в културните и творческите сектори, както и в други сектори. Тези подходи трябва да са съобразени с цифровия преход и да обхващат едновременно пазарните и непазарните измерения.

Лабораторията за творчески иновации има следните цели:

 • стимулиране на участници от различни културни и творчески сектори да разработват и изпробват иновативни цифрови решения с дългосрочно положително въздействие
 • улесняване на създаването на иновативни, близки до пазара инструменти, модели и методи за аудио-визуалния сектор и за други творчески или културни сектори.

Вече е публикувана първата покана за представяне на предложения по това действие в рамките на новата програма „Творческа Европа“:

Информационни бюра по програма„Творческа Европа“

Информационните бюра по програма „Творческа Европа“ имат следните цели:

 • предоставяне на информация за програма „Творческа Европа“ и популяризирането й в съответните държави
 • подпомагане на културните и творческите сектори по отношение на програмата и предоставяне на основна информация относно други възможности за подкрепа
 • стимулиране на трансграничното сътрудничество в културните и творческите сектори
 • предоставяне на помощ по отношение на културните и творческите сектори в участващите държави
 • подпомагане на Комисията при осигуряването на подходяща комуникация и разпространение на информация относно резултатите и въздействието на програмата
 • осигуряване на комуникацията и разпространението на информацията за предоставеното финансиране и резултатите в участващата държава.
Tagged in:  Творческа Европа