Skip to main content

Culture and Creativity

Komponent MIĘDZYSEKTOROWY

Creative Europe Cross-sectoral page visual

Komponent MIĘDZYSEKTOROWY ma służyć zacieśnieniu współpracy między różnymi sektorami kultury i sektorami kreatywnymi, aby pomóc działającym w nich podmiotom w stawianiu czoła ich wspólnym problemom i opracowywaniu nowych innowacyjnych rozwiązań. Cele te są realizowane na przykład dzięki współpracy w zakresie polityki, usługom świadczonym przez biura programu „Kreatywna Europa” i działalności laboratorium innowacji w sektorze kreatywnym.

Nowe wsparcie dla sektora mediów informacyjnych

Po raz pierwszy w programie „Kreatywna Europa” oferowane jest wsparcie finansowe dla sektora mediów informacyjnych ukierunkowane na promowanie umiejętności korzystania z mediów, pluralizmu i wolności mediów oraz działań mających pomóc temu sektorowi dostosować się do zmian strukturalnych i technologicznych, przed którymi stoi.

W szczególności w 2021 r. w ramach programu „Kreatywna Europa” uruchomiono zaproszenie do składania wniosków dotyczące współpracy dziennikarskiej. Celem tego działania jest:

 • promowanie międzynarodowej współpracy o zasięgu sektorowym wśród osób zawodowo związanych z mediami informacyjnymi w Europie
 • wspieranie wymiany najlepszych praktyk sprzyjających wspólnym staraniom na rzecz transformacji biznesowej
 • zachęcanie do współpracy dziennikarskiej dzięki opracowywaniu norm, nowych modeli biznesowych, programów szkoleniowych, programów finansowania i innych działań ukierunkowanych na podtrzymanie dobrej jakości dziennikarstwa.

Wsparcie jest skierowane do szerokiego europejskiego sektora mediów informacyjnych, w tym do mniejszych podmiotów medialnych.

Wspieranie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym

Za sprawą laboratorium innowacji w sektorze kreatywnym program „Kreatywna Europa” przyczyni się do kształtowania innowacyjnego podejścia do tworzenia treści, dostępu do nich oraz ich rozpowszechniania i promowania w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także w innych sektorach. Takie podejście powinno uwzględniać transformację cyfrową i obejmować zarówno wymiar rynkowy, jak i nierynkowy.

Laboratorium innowacji w sektorze kreatywnym ma za zadanie:

 • inspirować podmioty z różnych sektorów kultury i sektorów kreatywnych do projektowania i testowania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych o długoterminowym pozytywnym wpływie
 • ułatwiać tworzenie innowacyjnych, bliskich rynkowi narzędzi, modeli i metod z myślą o sektorze audiowizualnym i co najmniej jednym innym sektorze kreatywnym lub sektorze kultury.

Opublikowano już pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczące laboratoriów innowacji w ramach programu „Kreatywna Europa”:

Biura programu „Kreatywna Europa”

Biura programu „Kreatywna Europa” powstały w celu:

 • informowania o programie „Kreatywna Europa” i propagowania go w państwie swojej siedziby
 • udzielania pomocy sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu w związku z programem i zapewniania podstawowych informacji o innych możliwościach wsparcia
 • stymulowania współpracy międzynarodowej w sektorze kultury i sektorze kreatywnym
 • zapewniania pomocy związanej z sektorem kultury i sektorem kreatywnym w państwach uczestniczących
 • wspierania Komisji w działaniach związanych z zapewnianiem właściwych informacji oraz rozpowszechnianiem rezultatów i efektów programu
 • zapewniania przekazywania i rozpowszechniania informacji na temat przyznawanych funduszy i wyników w odniesieniu do państw uczestniczących.
Tagged in:  Kreatywna Europa