Skip to main content

Culture and Creativity

Sektorsövergripande insatser

Creative Europe Cross-sectoral page visual

Det sektorsövergripande programområdet ska stärka samarbetet mellan olika kulturella och kreativa sektorer så att de kan ta itu med gemensamma problem och hitta innovativa lösningar. Det kan handla om policysamarbete, hjälp från Kreativa Europa-kontoren och verksamhet i laboratoriet för kreativ innovation.

Nytt stöd till nyhetsmedierna

För första gången erbjuder Kreativa Europa finansiering till nyhetsmediesektorn för att främja mediekompetens, mediemångfald och mediefrihet och hjälpa sektorn att anpassa sig till nya strukturer och ny teknik.

Under 2021 utlystes till exempel en ansökningsomgång för partnerskap inom journalistik. Partnerskapen ska

 • främja sektorsövergripande samarbete över gränserna mellan nyhetsjournalister i Europa
 • stimulera utbyte av bästa praxis för samverkande omvandling av verksamheten
 • uppmuntra till journalistiskt samarbete genom att ta fram standarder, nya affärsmodeller, utbildningsprogram, finansieringssystem och andra insatser för kvalitetsjournalistik.

Stödet riktar sig till alla nyhetsmedier i Europa, inklusive små medier.

Stöd till innovativa digitala lösningar för de kulturella och kreativa sektorerna

Laboratoriet för kreativ innovation ska stimulera till innovativa strategier för att skapa, distribuera, marknadsföra och ge tillgång till innehåll, inte bara för kulturella och kreativa verksamheter utan även i andra sektorer. Strategierna ska beakta den digitala omställningen och omfatta både marknadsaspekter och andra aspekter.

Innovationslabbet ska

 • uppmuntra aktörer från olika kulturella och kreativa sektorer att ta fram och testa innovativa digitala lösningar med långsiktiga positiva effekter
 • bidra till att skapa innovativa marknadsnära verktyg, modeller och metoder för den audiovisuella sektorn och åtminstone en annan kreativ eller kulturell sektor.

Kreativa Europas första ansökningsomgång för innovationslabb har utlysts:

Programkontor för Kreativa Europa

Kreativa Europa-kontoren har till uppgift att

 • informera om och främja programmet i sitt land
 • bistå de kulturella och kreativa sektorerna i samband med programmet och informera om andra möjligheter att få stöd
 • stimulera samarbete över gränserna inom de kulturella och kreativa sektorerna
 • ge stöd när det gäller kulturella och kreativa sektorer i länder som deltar i programmet
 • bidra till god kommunikation och information om programmets resultat och genomslag
 • se till att information förmedlas om beviljade bidrag och programmets resultat i landet.
Tagged in:  Kreativa Europa