Skip to main content

Culture and Creativity

Monialainen yhteistyö

Creative Europe Cross-sectoral page visual

Monialainen yhteistyö -alaohjelman tavoitteena on vahvistaa kulttuurialan ja luovien alojen välistä yhteistyötä, jotta ne pystyisivät entistä paremmin vastaamaan yhteisiin haasteisiin ja luomaan innovatiivisia ratkaisuja yhdessä. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa esimerkiksi kehittämällä yhteisiä toimintapolitiikkoja tai tekemällä yhteistyötä Luova Eurooppa -yhteyspisteiden ja Creative Innovation Labin kautta.

Uutta tukea uutismedia-alalle

Luova Eurooppa -ohjelma tarjoaa ensimmäistä kertaa rahoitusta uutismedia-alalle. Tuen avulla on tarkoitus edistää medialukutaitoa, moniarvoisuutta ja tiedotusvälineiden vapautta sekä auttaa alaa sopeutumaan rakenteellisiin ja teknologisiin muutoksiin.

Vuonna 2021 käynnistettiin Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluva journalistialan kumppanuuksia koskeva ehdotuspyyntö. Toimen tavoitteena on

 • edistää Euroopan uutismedia-alan ammattilaisten rajat ylittävää yhteistyötä
 • vauhdittaa parhaiden käytäntöjen jakamista ja yhteistyötä liiketoiminnan muutoksessa
 • tukea yhteistyötä kehittämällä standardeja, uusia liiketoimintamalleja, koulutusohjelmia, rahoitusjärjestelmiä ja muita toimia, joilla pyritään ylläpitämään laadukasta journalismia.

Tukea jaetaan laaja-alaisesti. Myös pienet tiedotusvälineet voivat saada avustuksia.

Innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja kulttuurialalle ja luoville aloille

Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluvalla Creative Innovation Labilla tuetaan sisältöjen innovatiivista luomista, saatavuuden lisäämistä, jakelua ja menekinedistämistä kulttuurialalla ja luovilla aloilla sekä yhdessä muiden alojen kanssa. Uusien toimintamuotojen kehittämisessä on otettava huomioon yhteiskunnan digitalisoituminen sekä niiden kaupalliset ja ei-kaupalliset ulottuvuudet.

Creative Innovation Labin tavoitteena on

 • kannustaa eri kulttuurialan ja luovien alojen toimijoita suunnittelemaan ja testaamaan innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja, joilla on myönteisiä vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen
 • helpottaa innovatiivisten, lähellä markkinoita olevien välineiden, mallien ja menetelmien luomista audiovisuaalialalla ja ainakin yhdellä muulla luovalla tai kulttuurialalla.

Ensimmäinen Innovation Labin toimintaan liittyvä ehdotuspyyntö on jo julkaistu:

Luova Eurooppa -yhteyspisteet

Luova Eurooppa -yhteyspisteiden tehtävänä on

 • jakaa tietoa Luova Eurooppa -ohjelmasta ja edistää sen toimintaa kussakin EU-maassa
 • avustaa kulttuurialaa ja luovia aloja ohjelmaan liittyvissä asioissa ja tarjota perustietoa muista tukimahdollisuuksista
 • vauhdittaa rajat ylittävää yhteistyötä kulttuurialalla ja luovilla aloilla
 • tukea osallistujamaiden kulttuurialaa ja luovia aloja
 • varmistaa yhdessä komission kanssa, että ohjelman tuloksista ja vaikutuksista tiedotetaan asianmukaisesti
 • huolehtia osallistujamaalle myönnettyä rahoitusta ja hankkeiden tuloksia koskevasta viestinnästä.
Tagged in:  Luova Eurooppa