Skip to main content

Culture and Creativity

Kohēzija un labklājība

Sociālā kohēzija Eiropai ir vitāli svarīga

Pēc vairākām krīzēm Eiropa saskaras ar pieaugošu sociālo nevienlīdzību, iedzīvotāju dažādību, populismu, radikalizāciju un citiem apdraudējumiem. Atbalsts kultūrai ir svarīgs sociālās kohēzijas nostiprināšanas aspekts. Kultūra ir būtiska, lai izvairītos no konfliktiem un veicinātu to risinājumus. Kultūra ir ideāls līdzeklis, kas liekams lietā, lai sazinātos, pārvarot valodas barjeru, dotu iespējas rīkoties personām un veicinātu sociālo kohēziju, tostarp starp bēgļiem, migrantiem un vietējiem iedzīvotājiem. Tā novērš personu marginalizāciju viņu kultūras identitātes, sociālekonomiskā statusa, vecuma un citu faktoru dēļ.

Dalība kultūras dzīvē uzlabo arī veselību un labklājību. Dzīvesvieta netālu no Eiropas kultūras mantojuma objekta var uzlabot dzīves kvalitāti, un piekļuve kultūrai ir viens no svarīgākajiem psiholoģiskās labklājības faktoriem.

Komisijas loma

Komisijas mērķis ir uzlabot sociālo kohēziju, atbalstot kultūru un kultūras dzīvi, kā arī nostiprinot piekļuvi kultūrai ar pilsoniskās līdzdalības palīdzību, sekmējot kultūras iniciatīvas un stiprinot individuālās pašnoteikšanās un demokrātiskās apziņas sajūtu.

Komisijas politika un iniciatīvas šajā jomā īpašu uzmanību pievērš nelabvēlīgā situācijā esošu grupu interesēm un vajadzībām, piemēram, jauniešu, veco ļaužu, personu ar invaliditāti, migrantu vai bēgļu un nabadzībā vai materiālā nenodrošinātībā dzīvojošu personu interesēm un vajadzībām.

Lai sasniegtu labākos iespējamos rezultātus, pateicoties praksei kohēzijas un labklājības jomā, tiek veicināta sadarbība ar citām jomām, tādām kā izglītība, sociālā aprūpe, veselības aprūpe, zinātne un tehnoloģija, kā arī reģionālā un pilsētu attīstība.

ES atbalsts kultūrai un sociālajai kohēzijai

Komisija ir virzījusi dažādas iniciatīvas, kuru mērķis bija izmantot kultūras un kultūras daudzveidības potenciālu par labu sociālajai kohēzijai un labklājībai. Kopš 2008. gada Komisija uzskata sociālo kohēziju par vienu no savs kultūras politikas prioritārajām jomām. Šajā sakarā var izcelt Eiropas starpkultūru dialoga gadu (2008) un platformu starpkultūru Eiropai (2008–2013).

Jaunā 2018. gadā pieņemtā Eiropas programma par labu kultūrai vēl vairāk ir nostiprinājusi kultūras politikas sociālo dimensiju. Pašlaik programma “Radošā Eiropa” ir galvenais finansējuma avots projektiem šajā jomā.

2017. un 2019. gadā atvērtās koordinācijas metodes ietvaros Komisija arī sapulcināja ES dalībvalstu ekspertu grupu, kura izstrādāja politikas veidotājiem un kultūras iestādēm domātas pamatnostādnes par tematu ”No sociālās iekļaušanas līdz sociālajai kohēzijai: kultūras politikas loma” (2019).

2016.–2017. gadā cita darba grupa atvērtās koordinācijas metodes ietvaros tika sasaukta, lai apspriestu migrantu un bēgļu integrāciju sabiedrībā, liekot lietā mākslu un kultūru. Tās ziņojums satur 23 ieteikumus, kas vērsti uz trim tematiem: iespēju paplašināšana, izmantojot starpkultūru dialogu un mākslu, darbs starp nozarēm un partnerībā un starpkultūru dialoga mērķu un projektu novērtēšana.

Ziņojums par publiskās mākslas un kultūras iestāžu lomu kultūras daudzveidības un starpkultūru dialoga veicināšanā (2012-2014) ir vēl viens svarīgs dokuments. Tas iepazīstina ar publisko kultūras iestāžu uzdevumu veicināt sociālo kohēziju. Ziņojuma mērķis ir palīdzēt publiskām specializētām kultūras iestādēm, māksliniekiem un kopienām, kā arī politikas veidotājiem izmantot kultūras potenciālu visu interesēs.

Dialogs ar pilsonisko sabiedrību

Sociālā iekļaušana ir arī ES strukturētā dialoga ar pilsonisko sabiedrību darba kārtībā. Strukturētā dialoga “Kultūras balsis” ietvaros notika diskusijas ar ieinteresētajām personām par attiecīgajiem tematiem:

Kādi nākamie soļi?

Programmas “Radošā Eiropa” ietvaros regulāri tiek organizēti atklāti uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus pasākumiem ES un ārpus tās. Šie pasākumi var palīdzēt veicināt starpkultūru dialogu, atvērtību pret citām kultūrām un sekmēt, piemēram, bēgļu un migrantu integrēšanu.

Jauna Eiropas Parlamenta 2020. gadam ierosināta sagatavošanas darbība Eiropas Savienībā veicinās pieredzes un tādu veiksmes stāstu apmaiņu, kas saistīti ar kultūras lomu labklājības panākšanā vietējā līmenī. Šo darbību īstenos Eiropas Komisija. Plašāku informāciju par šo darbību atradīsiet 2020. gada darba programmā [pdf] izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību īstenošanai izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras jomā.