Skip to main content

Culture and Creativity

Soudržnost a kvalita života

Proč je sociální soudržnost pro Evropu zásadní

Evropa se v důsledku řady krizí potýká s problémy v souvislosti s rostoucími sociálními nerovnostmi, různorodostí obyvatelstva, populismem, radikalizací a dalšími faktory a hrozbami. Podpora role kultury je zásadním aspektem budování sociální soudržnosti. Kultura je nezbytná pro předcházení konfliktům a pro jejich řešení. Je ideálním prostředkem pro komunikaci navzdory jazykovým bariérám, v zájmu lepšího postavení lidí a usnadnění sociální soudržnosti, a to i mezi uprchlíky, migranty a obyvateli hostitelských zemí. Zabraňuje marginalizaci lidí na základě jejich kulturní identity, socioekonomického postavení, věku a dalších faktorů.

Účast na kulturním dění rovněž zlepšuje zdraví a zvyšuje kvalitu života. Život v blízkosti míst souvisejících s evropským kulturním dědictvím může zvýšit kvalitu života, zatímco možnost kulturního vyžití je jedním z nejdůležitějších určujících prvků duševní pohody.

Úloha Komise

Komise si klade za cíl posílit sociální soudržnost podporou kultury a kulturního života a usnadněním a rozšířením přístupu ke kultuře prostřednictvím účasti občanů, podporou kulturních iniciativ, rozvíjením pocitu silnějšího postavení jednotlivce ve společnosti a posílení, demokratického vědomí.

Politiky a iniciativy Komise v této oblasti věnují zvláštní pozornost zájmům a potřebám znevýhodněných skupin, jako jsou například mladí lidé, starší generace, osoby se zdravotním postižením, lidé pocházející z prostředí migrantů nebo uprchlíků a lidé žijící v chudobě nebo materiální deprivaci.

Za účelem dosažení nejlepších možných výsledků činnosti v oblasti soudržnosti a kvality života je podporována spolupráce s dalšími oblastmi, jako je vzdělávání, sociální péče, zdravotní péče, věda a technologie, jakož i regionální a městský rozvoj.

Podpora kultury a sociální soudržnosti ze strany EU

Komise vedla řadu iniciativ využívajících potenciál kultury a kulturní rozmanitosti ve prospěch sociální soudržnosti a životní pohody. Komise od roku 2008 označuje sociální soudržnost za jednu z prioritních oblastí své kulturní politiky. V této souvislosti lze zdůraznit Evropský rok mezikulturního dialogu (2008) a Platformu pro mezikulturní Evropu (2008–2013).

Nová evropská agenda pro kulturu přijatá v roce 2018 dále posílila sociální rozměr kulturní politiky. V současné době je hlavním zdrojem financování projektů v této oblasti program Kreativní Evropa.

V letech 2017–2019 Komise rovněž svolala odbornou skupinu OMK členských států EU, která pro tvůrce politik a kulturní instituce vypracovala pokyny na téma „Od sociálního začleňování k sociální soudržnosti: role kulturní politiky“ (2019).

V letech 2016–2017 byla svolána další skupina OMK, aby projednala začlenění migrantů a uprchlíků do společnosti prostřednictvím umění a kultury. Její zpráva obsahuje 23 doporučení a je zaměřena na tři témata: lepší pozice ve společnosti díky mezikulturnímu dialogu a umění, meziodvětvová spolupráce a partnerství a vyhodnocování cílů a projektů mezikulturního dialogu.

Dalším důležitým dokumentem, který uvádí, že posláním veřejných kulturních institucí je podpora sociální soudržnosti, je Zpráva o úloze veřejných uměleckých a kulturních institucí v podpoře kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu (2012–2014). Myšlenkou této zprávy je pomoci specializovaným veřejným kulturním institucím, umělcům a komunitám, jakož i tvůrcům politik využít potenciál kultury ve prospěch všech.

Dialog s občanskou společností

Součástí programu strukturovaného dialogu EU s občanskou společností je rovněž sociální začleňování. V rámci projektu Voices of Culture byla se zúčastněnými stranami projednána důležitá témata:

Co bude následovat?

Program Kreativní Evropa pokračuje v pravidelných otevřených výzvách k činnostem v rámci EU i mimo ni. Tyto činnosti mohou pomoci podpořit mezikulturní dialog, otevřenost vůči jiným kulturám a například také napomáhat při začleňování uprchlíků a migrantů.

Nová přípravná akce navržená Evropským parlamentem pro rok 2020 usnadní výměnu zkušeností a úspěšných příkladů na úrovni EU souvisejících s významem kultury pro životní pohodu na místní úrovni. Tuto akci provádí Evropská komise. Více informací naleznete v ročním pracovním programu pro rok 2020 [pdf] pro provádění pilotních projektů a přípravných akcí v oblasti vzdělávání, mládeže, sportu a kultury.