Skip to main content

Culture and Creativity

Social sammanhållning och välfärd

Varför är social sammanhållning avgörande för EU?

På väg upp ur en lång rad kriser står EU inför växande sociala klyftor, heterogena befolkningsgrupper, populism, radikalisering och andra hot. Att främja kulturens roll är av avgörande betydelse för att bygga upp den sociala sammanhållningen. Kulturen spelar en central roll för att undvika och lösa konflikter. Den utgör ett idealiskt sätt att kommunicera över språkbarriärer, ingjuta kraft hos människor och främja social sammanhållning mellan bland annat flyktingar, migranter och befolkningen i mottagarländerna. Kulturen motverkar att människor marginaliseras på grund av sin kulturella identitet, socioekonomiska ställning, ålder eller någon annan egenskap.

Kulturellt deltagande förbättrar även hälsa och välbefinnande. Att bo nära platser som har koppling till kulturarvet kan höja livskvaliteten, och tillgång till kultur är en av de viktigaste faktorerna för det psykiska välbefinnandet.

Kommissionens roll

Kommissionen strävar efter att öka den sociala sammanhållningen genom att främja kulturen och kulturlivet och förbättra tillgången till kultur genom medborgerligt engagemang, uppmuntran till kulturella initiativ och stärkande av människors känsla av egenmakt och demokratisk medvetenhet.

Kommissionens politik och initiativ på detta område inriktar sig särskilt på intressen och behov hos missgynnade grupper, till exempel ungdomar, äldre generationer, personer med funktionsnedsättning, personer med flykting- eller invandrarbakgrund och personer som lever i fattigdom.

För att strategierna för sammanhållning och välfärd ska få bästa möjliga resultat uppmuntrar man till samarbete med andra områden, såsom utbildning, social omsorg, hälso- och sjukvård, vetenskap och teknik samt regional utveckling och stadsutveckling.

EU-stöd till kultur och social sammanhållning

Kommissionen har genomfört en rad olika initiativ för att ta tillvara kulturens och den kulturella mångfaldens kraft att främja social sammanhållning och välfärd. Sedan 2008 har kommissionen betraktat social sammanhållning som ett av de högst prioriterade områdena i sin kulturpolitik. I detta avseende kan vi framhålla Europaåret för interkulturell dialog (2008) och plattformen för ett interkulturellt Europa (2008–2013).

EU:s nya kulturagenda, som antogs 2018, har ytterligare stärkt kulturens sociala dimension. För närvarande är programmet Kreativa Europa den främsta finansieringskällan för projekt på detta område.

Under 2017–2019 sammankallade kommissionen även en grupp med experter från EU-länderna inom den öppna samordningsmetoden, som tog fram riktlinjer för beslutsfattare och kulturinstitutioner på temat från social inkludering till social sammanhållning: kulturpolitikens roll, 2019.

Under 2016–2017 tillsattes en annan grupp inom den öppna samordningsmetoden för att diskutera integration av invandrare och flyktingar i samhället genom konst och kultur. I gruppens rapport anges 23 rekommendationer med inriktning på tre teman: stärkande av egenmakten genom interkulturell dialog och konst, partnerskap och sektorsövergripande arbete samt utvärdering av mål och projekt för interkulturell dialog.

Ett annat viktigt dokument om införande av offentliga kulturinstitutioners uppdrag att främja social sammanhållning är rapporten om offentliga konst- och kulturinstitutioners roll för främjandet av kulturell mångfald och interkulturell dialog (2012–2014). Syftet med rapporten är att hjälpa särskilda offentliga kulturinstitutioner, konstnärer och grupper samt beslutsfattare att ta vara på kulturens potential så att den gynnar alla.

Dialog med civilsamhället

Social sammanhållning står också på dagordningen för EU:s strukturerade dialog med civilsamhället. Inom ramen för Voices of Culture fördes diskussioner med berörda parter om relevanta teman:

Vad blir nästa steg?

Programmet Kreativa Europa utlyser regelbundet ansökningsomgångar för verksamheter inom och utanför EU. Dessa verksamheter kan bidra till att främja interkulturell dialog och öppenhet gentemot andra kulturer och bidra till integration av invandrare och flyktingar.

En ny förberedande åtgärd som föreslogs av Europaparlamentet för 2020 ska underlätta utbytet av erfarenheter och framgångsberättelser på EU-nivå avseende kulturens roll för välfärd på lokal nivå. Åtgärden ska genomföras av EU-kommissionen. Läs mer i det årliga arbetsprogrammet 2020 (pdf) för genomförandet av pilotprojekt och förberedande åtgärder på området för utbildning, ungdom, idrott och kultur.