Skip to main content

Culture and Creativity

Koeżjoni u benessri

Għaliex il-koeżjoni soċjali hija vitali għall-Ewropa

B’riżultat ta’ firxa ta’ kriżijiet, l-Ewropa qed tiffaċċja livelli dejjem jikbru ta’ inugwaljanzi soċjali, popolazzjonijiet varjati, populiżmu, radikalizzazzjoni u theddid ieħor. L-appoġġ tar-rwol tal-kultura huwa aspett vitali fil-bini tal-koeżjoni soċjali. Il-kultura hija essenzjali biex jiġu evitati l-kunflitti u għar-riżoluzzjoni tal-kunflitti. Hija mezz ideali biex tikkomunika mal-ostakoli lingwistiċi, tagħti s-setgħa lin-nies u tiffaċilita l-koeżjoni soċjali, anke fost ir-refuġjati, il-migranti u l-popolazzjonijiet ospitanti. Dan jipprevjeni l-marġinalizzazzjoni tan-nies abbażi tal-identità kulturali, l-istatus soċjoekonomiku, l-età u fatturi oħra tagħhom.

Il-parteċipazzjoni kulturali ttejjeb ukoll is-saħħa u l-benessri. L-għajxien qrib il-postijiet relatati mal-wirt kulturali tal-Ewropa jista’ jtejjeb il-kwalità tal-ħajja, filwaqt li l-aċċess kulturali huwa wieħed mill-aktar fatturi determinanti importanti tal-benessri psikoloġiku.

Ir-rwol tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni għandha l-għan li ssaħħaħ il-koeżjoni soċjali billi tippromwovi l-kultura u l-ħajja kulturali u billi ssaħħaħ l-aċċess għall-kultura permezz tal-involviment ċiviku, tippromwovi inizjattivi kulturali u żżid is-sens ta’ emanċipazzjoni individwali u kuxjenza demokratika.

Il-politiki u l-inizjattivi tal-Kummissjoni f’dan il-qasam jagħtu attenzjoni partikolari lill-interessi u l-ħtiġijiet tal-gruppi żvantaġġati, bħal, pereżempju, iż-żgħażagħ, il-ġenerazzjonijiet ta’ età akbar, l-individwi b’diżabbiltà, il-persuni minn ambjent ta’ migrazzjoni jew ta’ refuġjati u l-persuni li jgħixu fil-faqar jew f’deprivazzjoni materjali.

Sabiex jinkisbu l-aħjar riżultati possibbli mill-prattiki ta’ koeżjoni u benessri, tiġi mħeġġa l-kooperazzjoni ma’ oqsma oħra, bħall-edukazzjoni, il-kura soċjali, il-kura tas-saħħa, ix-xjenza u t-teknoloġija kif ukoll l-iżvilupp reġjonali u urban.

Appoġġ tal-UE għall-kultura u l-koeżjoni soċjali

Il-Kummissjoni mexxiet varjetà ta’ inizjattivi li jisfruttaw il-poter tal-kultura u d-diversità kulturali għall-koeżjoni soċjali u l-benesseri. Sa mill-2008, il-Kummissjoni identifikat il-koeżjoni soċjali bħala wieħed mill-oqsma ta’ prijorità tal-politika kulturali tagħha. Is-sena Ewropea għad-djalogu interkulturali (2008) u l-Pjattaforma dwar Ewropa Interkulturali (2008-2013) jistgħu jiġu enfasizzati f’dan ir-rigward.

L-Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura, adottata fl-2018, kompliet issaħħaħ id-dimensjoni soċjali tal-politika kulturali. Bħalissa, il-programm Ewropa Kreattiva huwa s-sors ewlieni ta’ finanzjament għal proġetti f’dan il-qasam.

Fl-2017-2019, il-Kummissjoni sejħet ukoll grupp ta’ esperti tal-Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni tal-Istati Membri tal-UE li pproduċa linji gwida għal dawk li jfasslu l-politika u l-istituzzjonijiet kulturali dwar it-tema “Minn inklużjoni soċjali għal koeżjoni soċjali: ir-rwol tal-politika dwar il-kultura” (2019).

Fl-2016-2017, tlaqqa’ grupp ieħor tal-Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni biex jiddiskuti l-integrazzjoni tal-migranti u r-refuġjati fis-soċjetajiet permezz tal-arti u l-kultura. Ir-rapport tiegħu jinkludi 23 rakkomandazzjoni li jiffukaw fuq tliet temi: l-għoti tas-setgħa permezz tad-djalogu interkulturali u l-arti, il-ħidma intersettorjali u ta’ sħubija u l-evalwazzjoni tal-objettivi u l-proġetti tad-djalogu interkulturali.

Dokument importanti ieħor li jintroduċi l-missjoni tal-istituzzjonijiet kulturali pubbliċi biex jippromwovu l-koeżjoni soċjali huwa r-Rapport dwar ir-Rwol tal-Arti Pubblika u l-Istituzzjonijiet Kulturali fil-Promozzjoni tad-Diversità Kulturali u d-Djalogu Interkulturali (2012-2014). L-idea tar-rapport hija li jgħin lill-istituzzjonijiet kulturali pubbliċi, l-artisti u l-komunitajiet iddedikati kif ukoll lil dawk li jfasslu l-politika biex jisfruttaw il-potenzjal tal-kultura għall-benefiċċju ta’ kulħadd.

Djalogu mas-soċjetà ċivili

L-inklużjoni soċjali hija wkoll fuq l-aġenda tad-djalogu strutturat tal-UE mas-soċjetà ċivili. Taħt il-Vuċijiet tal-Kultura, saru diskussjonijiet mal-partijiet ikkonċernati dwar temi rilevanti:

X’inhuma l-passi li jmiss?

Il-programm Ewropa Kreattiva joħroġ sejħiet miftuħa regolari għal attivitajiet fl-UE u lil hinn minnha. Dawn l-attivitajiet jistgħu jgħinu biex jippromwovu d-djalogu interkulturali, il-ftuħ lejn kulturi oħra kif ukoll, pereżempju, jgħinu fl-integrazzjoni tar-refuġjati u l-migranti.

Azzjoni preparatorja ġdida proposta mill-Parlament Ewropew għall-2020 għandha tiffaċilita l-iskambju ta’ esperjenzi u stejjer ta’ suċċess fil-livell tal-UE, relatati mar-rwol tal-kultura għall-benessri fil-livell lokali. L-azzjoni se tiġi implimentata mill-Kummissjoni Ewropea. Sib aktar informazzjoni fil-programm ta’ ħidma annwali 2020 [pdf] għall-implimentazzjoni ta’ Proġetti Pilota u Azzjonijiet Preparatorji fil-qasam tal-edukazzjoni, iż-żgħażagħ, l-isport u l-kultura.