Skip to main content

Culture and Creativity

Kohezija in blaginja

Zakaj je socialna kohezija za Evropo ključnega pomena

Evropa se po številnih krizah spopada z naraščajočimi socialnimi neenakostmi, raznolikimi populacijami, populizmom, radikalizacijo in drugimi grožnjami. Podpiranje vloge kulture je ključni vidik krepitve socialne kohezije. Kultura je bistvenega pomena za izogibanje konfliktom in za njihovo reševanje. Je popolno sredstvo komunikacije, ki presega jezikovne ovire, krepi vlogo ljudi in olajša socialno kohezijo, tudi med begunci, migranti in gostiteljskim prebivalstvom. Preprečuje marginalizacijo ljudi na podlagi njihove kulturne identitete, socialno-ekonomskega statusa, starosti in drugih dejavnikov.

Kulturno udejstvovanje izboljšuje tudi zdravje in blaginjo. Prebivati v bližini krajev, povezanih z evropsko kulturno dediščino, lahko izboljša kakovost življenja, dostop do kulture pa je eden najpomembnejših dejavnikov psihološke blaginje (počutja).

Vloga Komisije

Komisija si prizadeva izboljšati socialno kohezijo s spodbujanjem kulture in kulturnega življenja ter krepitvijo dostopa do kulture z družbeno angažiranostjo, spodbujanjem kulturnih pobud in povečanjem opolnomočenja posameznikov ter demokratične zavesti.

Politike in pobude Komisije na tem področju posvečajo posebno pozornost interesom in potrebam prikrajšanih skupin, kot so mladi, starejše generacije, invalidi, ljudje z migrantskim in begunskim ozadjem in ljudje, ki živijo v revščini ali so materialno prikrajšani.

Za doseganje najboljših možnih rezultatov iz kohezijskih praks in praks v zvezi z blaginjo se spodbuja sodelovanje z drugimi področji, kot so izobraževanje, socialno varstvo, zdravstveno varstvo, znanost in tehnologija, pa tudi regionalni in urbani razvoj.

Podpora EU kulturi in socialni koheziji

Komisija je vodila različne pobude, ki izkoriščajo moč kulture in kulturne raznolikosti za socialno kohezijo in blaginjo. Od leta 2008 je Komisija opredelila socialno kohezijo kot eno prednostnih področij svoje kulturne politike. V tem smislu je mogoče izpostaviti evropsko leto medkulturnega dialoga (2008) in platformo za medkulturno Evropo (2008–2013).

Nova evropska agenda za kulturo, sprejeta leta 2018, je še dodatno okrepila socialno razsežnost kulturne politike. Trenutno je program program Ustvarjalna Evropa glavni vir financiranja projektov na tem področju.

V letih 2017–2019 je Komisija sklicala tudi skupino strokovnjakov iz držav članic EU za odprto metodo koordinacije, ki je pripravila smernice za oblikovalce politike in kulturne institucije na temo „Od socialne vključenosti do kohezije: vloga kulturne politike“ (2019).

V letih 2016–2017 je bila sklicana druga skupina za odprto metodo koordinacije, ki je razpravljala o vključevanju migrantov in beguncev v družbe prek umetnosti in kulture. Njeno poročilo vključuje 23 priporočil, osredotočenih na tri teme: opolnomočenje prek medkulturnega dialoga in umetnosti, medsektorsko in partnersko sodelovanje ter vrednotenje ciljev in projektov medkulturnega dialoga.

Drug pomemben dokument, ki predstavlja poslanstvo javnih kulturnih institucij pri spodbujanju socialne kohezije, je poročilo o vlogi javnih umetniških in kulturnih institucij pri spodbujanju kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga (2012–2014). Namen poročila je pomagati namenskim javnim kulturnim institucijam, umetnikom in skupnostim ter oblikovalcem politik, da izkoristijo potencial kulture v dobro vseh.

Dialog s civilno družbo

Socialna vključenost je tudi na dnevnem redu strukturiranega dialoga EU s civilno družbo. V okviru dialoga Glasovi kulture so z deležniki potekale razprave o pomembnih temah:

Kaj sledi?

Program Ustvarjalna Evropa redno objavlja razpise za dejavnosti znotraj in zunaj EU. Te dejavnosti lahko pomagajo spodbujati medkulturni dialog, odprtost do drugih kultur in na primer pomagajo pri vključevanju beguncev in migrantov.

Nov pripravljalni ukrep, ki ga je predlagal Evropski parlament za leto 2020, olajšuje izmenjavo izkušenj in zgodb o uspehu na ravni EU, povezanih z vlogo kulture pri blaginji na lokalni ravni. Ukrep bo izvedla Evropska komisija. Več informacij v letnem delovnem programu Komisije za leto 2020 [pdf] za izvajanje pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov na področju izobraževanja, mladih, športa in kulture.