Skip to main content

Culture and Creativity

Súdržnosť a kvalita života

Sociálna súdržnosť je životne dôležitá pre Európu

V dôsledku rôznych kríz čelí Európa rastúcej sociálnej nerovnosti, rozmanitej populácii, populizmu, radikalizácii a ďalším hrozbám. Podpora úlohy kultúry je kľúčovým aspektom budovania sociálnej súdržnosti. Kultúra je nevyhnutná na predchádzanie konfliktom a ich riešenie. Ide o ideálny komunikačný prostriedok prekonávajúci jazykové bariéry, pretože zlepšuje postavenie ľudí a uľahčuje sociálnu súdržnosť, a to aj medzi utečencami, migrantmi a hostiteľskými populáciami. Predchádza marginalizácii ľudí na základe ich kultúrnej identity, sociálno-ekonomického postavenia, veku a iných faktorov.

Účasť na kultúrnom živote zlepšuje aj zdravie a blaho. Život v blízkosti miest súvisiacich s európskym kultúrnym dedičstvom môže zlepšiť kvalitu života, pričom prístup ku kultúre predstavuje jeden z najdôležitejších faktorov psychologickej pohody.

Úloha Komisie

Cieľom Komisie je zvýšiť sociálnu súdržnosť podporou kultúry a kultúry a kultúrneho života a posilnením prístupu ku kultúre, a to prostredníctvom občianskej angažovanosti, podpory kultúrnych iniciatív a zlepšovania postavenia jednotlivcov a demokratického povedomia.

Politiky a iniciatívy Komisie v tejto oblasti venujú osobitnú pozornosť záujmom a potrebám znevýhodnených skupín, ako sú napríklad mladí ľudia, staršie generácie, osoby so zdravotným postihnutím, ľudia s migrantským alebo utečeneckým pôvodom, ako aj ľudia žijúci v chudobe alebo materiálnej deprivácii.

S cieľom dosiahnuť čo najlepšie možné výsledky vďaka opatreniam na zabezpečenie súdržnosti a dobrých životných podmienok sa podporuje spolupráca s ďalšími oblasťami, ako je vzdelávanie, sociálna starostlivosť, zdravotná starostlivosť, veda a technika, ako aj rozvoj vidieka a miest.

Podpora kultúry a sociálnej súdržnosti zo strany EÚ

Poučenie sa z minulosti

Komisia viedla viaceré iniciatívy na využitie potenciálu kultúry a kultúrnej rozmanitosti v záujme sociálnej súdržnosti a kvality života. Od roku 2008 Komisia označila sociálnu súdržnosť za jednu z prioritných oblastí svojej kultúrnej politiky. Z tohto hľadiska možno vyzdvihnúť Európsky rok medzikultúrneho dialógu (2008) a Platformu pre medzikultúrnu Európu (2008 – 2013).

V rokoch 2017 až 2019 zvolala Komisia aj expertnú skupinu pre otvorenú metódu koordinácie členských štátov EÚ, ktorá vypracovala usmernenia pre tvorcov politík a kultúrne inštitúcie na tému „Od sociálneho začlenenia k sociálnej súdržnosti: úloha kultúrnej politiky“ (2019)

V období rokov 2016 až 2017 vytvorila Európska komisia ďalšiu skupinu pre otvorenú metódu koordinácie, aby diskutovala o integrácii migrantov a utečencov do spoločností prostredníctvom umenia a kultúry.

Ďalším dôležitým dokumentom, v ktorom sa zdôrazňuje poslanie verejných kultúrnych inštitúcií podporovať sociálnu súdržnosť, je správa o úlohe verejných umeleckých a kultúrnych inštitúcií na účely podpory kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu (2012 – 2014). Hlavnou myšlienkou správy je pomôcť špecializovaným verejným kultúrnym inštitúciám, umelcom a komunitám, ako aj tvorcom politík využiť potenciál kultúry v prospech všetkých.

Príprava na budúcnosť

Sociálny rozmer kultúrnej politiky ešte viac posilnila Nová európska stratégia pre kultúru prijatá v roku 2018.

Po pandémii COVID-19, ktorá mala na náš každodenný život obrovský vplyv, Európska únia zvýšila svoju pozornosť na prínos kultúry k zdraviu a kvalite života a tejto oblasti sa plánuje venovať vo väčšom rozsahu a strategickejším spôsobom:

Už v roku 2020 zorganizovalo GR EAC pre členské štáty EÚ online seminár o kultúre a aktívnom starnutí, ako aj o kultúre, zdraví a kvalite života. Tento seminár bol súčasťou pracovného plánu Rady pre kultúru na roky 2019 – 2022.

V roku 2021 bola spustená prípravná akcia „Rozvoj politiky „zdola nahor“ pre kultúru a kvalitu života v EÚ“ s cieľom uľahčiť výmenu poznatkov a skúseností medzi subjektmi s rozhodovacou právomocou a odborníkmi z praxe na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. … Túto akciu financuje Európsky parlament s podporou Generálneho riaditeľstva EK pre vzdelávanie a kultúru.

Na realizáciu tejto akcie bol vybraný projekt CultureForHealth. Jeho cieľom je inšpirovať k skutočnej zmene politiky na všetkých úrovniach, ktorá spája zdravotníctvo, kultúru, vzdelávanie a sociálny sektor, a to prostredníctvom rozsiahleho výskumu, mapovania existujúcich politík a iniciatív a pilotných projektov v 6 krajinách EÚ. V rámci uvedeného projektu bola 16. novembra 2022 uverejnená správa so zisteniami z viac ako 300 vedeckých štúdií a viac ako 500 projektov, ktoré poukazujú na prínos umenia a kultúry k zdraviu a kvalite života.

Hlavným zdrojom financovania projektov v tejto oblasti je v súčasnosti program Kreatívna Európa. Okrem toho sa projekty, ktoré spájajú kultúru, zdravie a kvalitu života, financovali a naďalej financujú v rámci programov Erasmus+, Horizont 2020 a Horizont Európa. Príklady osvedčených postupov, ktoré sa vykonávajú v rámci týchto programov financovania, sú zhrnuté v brožúre Kultúra: hnacia sila zdravia a kvality života v EÚ (uverejnenej v novembri 2022).

V novembri 2022 zorganizovala Európska komisia s Európskym parlamentom aj spoločný seminár o kultúre, zdraví a kvalite života, na ktorom sa zišli rečníci z celej Európy a z rôznych odborov: napríklad lekári, kultúrni aktéri, architekti, či zástupcovia miest a obcí.

Dialóg s občianskou spoločnosťou

Súčasťou programu štruktúrovaného dialógu EÚ s občianskou spoločnosťou je aj sociálne začlenenie. V rámci iniciatívy „Voices of Culture“ sa uskutočnili diskusie so zainteresovanými stranami o týchto relevantných témach:

V roku 2022 sa iniciatíva Voices of Culture zamerala okrem iného na mládež, duševné zdravie a kultúru. Jedným z výsledkov dialógu o tejto téme bude správa o úlohe kultúrnych a kreatívnych odvetví pri zlepšovaní duševného zdravia mladých ľudí. Správa bude zverejnená začiatkom roku 2023. Rámcový dokument na rokovania je k dispozícii na tomto mieste.

Aké sú ďalšie kroky?

V rámci programu Kreatívna Európa sa pravidelne organizujú otvorené výzvy na prekladanie návrhov na projekty v rámci EÚ i mimo nej. Tieto projekty môžu pomôcť napríklad pri presadzovaní medzikultúrneho dialógu, podpore integrácie utečencov a migrantov a môžu dať priestor umelcom a publiku, ktorí majú problémy s fyzickým a duševným zdravím.