Skip to main content

Culture and Creativity

Сближаване и благосъстояние

Защо социалното сближаване е жизненоважно за Европа

След поредица от кризи Европа е изправена пред растящи социални неравенства, разнородно население, популизъм, радикализация и други заплахи. Подкрепата за културата е жизненоважен аспект на социално сближаване. Културата е от съществено значение за избягването и разрешаването на конфликти. Тя е чудесно средство за общуване отвъд езиковите ограничения, за предоставяне на повече възможности на хората и за улесняване на социалното сближаване, включително сред бежанците, мигрантите и приемните общности. Културата предотвратява маргинализацията на хората въз основа на културната идентичност, социално-икономическото положение, възрастта и други фактори.

Участието в културни дейности също така подобрява здравето и благосъстоянието. Животът в близост до места, свързани с културното наследство на Европа, може да подобри качеството на живот, а достъпът до култура е един от най-важните фактори за доброто психическо здраве.

Роля на Комисията

Комисията се стреми да засили социалното сближаване чрез насърчаване на културата и културния живот и чрез укрепване на достъпа до култура посредством гражданска ангажираност, насърчаване на културните инициативи и повишаване на чувството за индивидуално овластяване и демократично съзнание.

Политиките и инициативите на Комисията в тази област обръщат особено внимание на интересите и нуждите на групите в неравностойно положение, като например младите хора, възрастните хора, хората с увреждания, хората с мигрантски или бежански произход и хората, живеещи в бедност или материални лишения.

За постигане на възможно най-добри резултати от практиките за сближаване и благосъстояние, се насърчава сътрудничеството с други области, като например образование, социални грижи, здравеопазване, наука и технологии, както и регионалното и градското развитие.

Подкрепа на ЕС за културата и социалното сближаване

Комисията проведе редица инициативи, за да използва потенциала на културата и културното многообразие за социално сближаване и благосъстояние. От 2008 г. насам Комисията определя социалното сближаване като една от приоритетните области в своята политика за култура. Европейската година на междукултурния диалог 2008 и Платформата за междукултурна Европа (2008—2013 г.) са важни примери за това.

Новата европейска програма за култура, приета през 2018 г., допълнително укрепи социалното измерение на политиката за култура. Понастоящем програма „Творческа Европа“ е основният източник на финансиране за проекти в тази област.

През 2017—2019 г. Комисията свика също така група експерти от държавите членки по отворения метод на координация, която изготви насоки за създателите на политики и културните институции със заглавие От социално приобщаване към социално сближаване: ролята на политиката в областта на културата (2019 г.).

През 2016—2017 г. бе свикана друга група по отворения метод на координация, за да се обсъди интеграцията на мигрантите и бежанците в обществото с помощта на изкуствата и културата. В доклада на тази група бяха направени 23 препоръки, съсредоточени върху три теми: овластяване чрез междукултурен диалог и изкуства, междусекторни дейности и партньорства и оценка на целите и проектите на междукултурния диалог.

Друг важен документ, представляващ увод към мисията на публичните културни институции за насърчаване на социалното сближаване, е докладът относно ролята на обществените институции за изкуства и култура за насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог (2012—2014 г.) Идеята на доклада е да се помогне на специализираните публични културни институции, на творците и общностите и на създателите на политики да използват потенциала на културата за общото благо.

Диалог с гражданското общество

Социалното приобщаване е част от програмата на ЕС за структуриран диалог с гражданското общество. В рамките на „Гласове на културата“ се проведоха дискусии със заинтересованите страни по темите от значение:

Какви са следващите стъпки?

По програма „Творческа Европа“ редовно се отправят открити покани за дейности в рамките на ЕС и извън него. Тези дейности могат да спомогнат за насърчаване на междукултурния диалог, отвореността към други култури и интеграцията на бежанците и мигрантите.

Ново подготвително действие, предложено от Европейския парламент за 2020 г., ще улесни обмена на опит и успехи на равнище ЕС във връзка с ролята на културата за благосъстоянието на местно равнище. Действието ще бъде изпълнено от Европейската комисия. Повече информация ще намерите в годишната работна програма за 2020 г. [PDF] за изпълнението на пилотни проекти и подготвителни действия в областта на образованието, младежта, спорта и културата.