Skip to main content

Culture and Creativity

Сближаване и благосъстояние

Защо социалното сближаване е жизненоважно за Европа

След поредица от кризи Европа е изправена пред растящи социални неравенства, разнородно население, популизъм, радикализация и други заплахи. Подкрепата за културата е жизненоважен аспект на социалното сближаване. Културата е от съществено значение за избягването и разрешаването на конфликти. Тя е чудесно средство за общуване отвъд езиковите ограничения, за предоставяне на повече възможности на хората и за улесняване на социалното сближаване, включително сред бежанците, мигрантите и приемните общности. Културата предотвратява маргинализацията на хората въз основа на културната идентичност, социално-икономическото положение, възрастта и други фактори.

Участието в културни дейности също така подобрява здравето и благосъстоянието. Животът в близост до места, свързани с културното наследство на Европа, може да подобри качеството на живот, а достъпът до култура е един от най-важните фактори за доброто психическо здраве.

Роля на Комисията

Комисията се стреми да засили социалното сближаване чрез насърчаване на културата и културния живот и чрез укрепване на достъпа до култура посредством гражданска ангажираност, насърчаване на културните инициативи и повишаване на чувството за индивидуално овластяване и демократично съзнание.

Политиките и инициативите на Комисията в тази област обръщат особено внимание на интересите и нуждите на групите в неравностойно положение, като например младите хора, възрастните хора, хората с увреждания, хората с мигрантски или бежански произход и хората, живеещи в бедност или материални лишения.

За постигане на възможно най-добри резултати от практиките за сближаване и благосъстояние, се насърчава сътрудничеството с други области, като например образование, социални грижи, здравеопазване, наука и технологии, както и регионалното и градското развитие.

Подкрепа на ЕС за културата и социалното сближаване

Поуки от миналото

Комисията проведе редица инициативи, в рамките на които използва потенциала на културата и културното многообразие за целите на социалното сближаване и благосъстоянието. От 2008 г. насам Комисията определя социалното сближаване като една от приоритетните области в своята политика за култура. Европейската година на междукултурния диалог 2008 и Платформата за междукултурна Европа (2008—2013 г.) са важни примери за това.

Между 2017 и 2019 г. Комисията свика също така група експерти от държавите членки по отворения метод на координация, която изготви насоки за създателите на политики и културните институции със заглавие От социално приобщаване към социално сближаване — ролята на политиката в областта на културата (2019 г.).

В периода 2016—2017 г. Европейската комисия свика друга група по отворения метод на координация, за да обсъди интеграцията на мигранти и бежанци в обществата чрез изкуствата и културата.

Друг важен документ, представляващ увод към мисията на публичните културни институции за насърчаване на социалното сближаване, е докладът относно ролята на обществените художествени и културни институции за насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог (2012—2014 г.) Идеята на доклада е да се помогне на специализираните обществени културни институции, на творците и общностите, както и на създателите на политики да използват потенциала на културата за общото благо.

Подготовка за бъдещето

Новата европейска програма за култура, приета през 2018 г., допълнително укрепи социалното измерение на културната политика.

След пандемията от COVID-19 и нейното огромно въздействие върху нашето ежедневие Европейският съюз обърна по-голямо внимание на приноса на културата за здравето и благосъстоянието и се стреми да разглежда свързаните с нея въпроси в по-широк мащаб и по по-стратегически начин.

Още през 2020 г. ГД „Образование и култура“ организира онлайн семинар за държавите от ЕС относно културата и активния живот на възрастните хора, както и на тема култура, здраве и благосъстояние. Този семинар беше част от работния план на Съвета за културата за периода 2019—2022 г.

През 2021 г. беше поставено началото на подготвителното действие за разработване на политики „от долу нагоре“ за насърчаване на културата и благосъстоянието в Съюза с цел улесняване на обмена на знания и опит между лицата, отговорни за вземането на решения, и специалистите на европейско, национално, регионално и местно равнище. Това действие се финансира от Европейския парламент с подкрепата на генерална дирекция „Образование и култура“.

Проектът CultureForHealth беше избран за изпълнение на действието и има за цел да вдъхнови истинска политическа промяна на всички равнища, като обедини секторите на здравеопазването, културата, образованието и социалните въпроси чрез обширни научни изследвания, картографиране на съществуващите политики и инициативи и пилотни проекти в 6 държави от ЕС. На 16 ноември 2022 г. бе публикуван доклад за проекта, представящ резултатите от над 300 научни изследвания и над 500 проекта, които показват приноса на изкуството и културата за здравето и благосъстоянието.

Програмата „Творческа Европа“ е основният източник на финансиране за проекти в тази област. Освен това в рамките на „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ са финансирани и продължават да се финансират проекти, които свързват културата, здравето и благосъстоянието. Брошурата „Културата: движеща сила за здравето и благосъстоянието в ЕС“ (публикувана през ноември 2022 г.) съдържа примери за добри практики, осъществени в рамките на тези програми за финансиране.

Също така през ноември 2022 г. Европейската комисия и Европейският парламент организираха съвместен семинар по въпросите на културата, здравето и благосъстоянието, на който се събраха оратори от цяла Европа и от много различни среди: лекари, културни дейци, архитекти, общински представители и др.

Диалог с гражданското общество

Социалното приобщаване е част от програмата на ЕС за структуриран диалог с гражданското общество под наслов „Гласове на културата“. Проведоха се дискусии със заинтересованите страни по следните важни теми:

През 2022 г. диалогът „Гласове на културата“ бе съсредоточен върху младежта, психичното здраве и културата, наред с други теми. Един от резултатите от диалога на тази тема ще бъде доклад относно ролята на секторите на културата и творчеството за подобряване на психичното здраве на младите хора. Докладът ще бъде публикуван в началото на 2023 г. Вижте рамковия документ за дискусията.

Какви са следващите стъпки?

По програма „Творческа Европа“ редовно се отправят покани за проекти в рамките на ЕС и извън него. Тези проекти могат да помагат например за насърчаване на междукултурния диалог, подпомагане на интеграцията на бежанците и мигрантите и осигуряване на гласност на хора на изкуството и аудитории с проблеми с физическото и психичното здраве.