Skip to main content

Culture and Creativity

Sanglauda ir gerovė

Kodėl socialinė sanglauda yra gyvybiškai svarbi Europai?

Iš įvairių krizių besivaduojanti Europa susiduria su didėjančia socialine nelygybe, gyventojų įvairove, populizmu, radikalėjimu ir kitomis grėsmėmis. Kultūros vaidmens rėmimas yra labai svarbus socialinės sanglaudos kūrimo aspektas. Kultūra yra labai svarbi siekiant išvengti konfliktų ir juos spręsti. Kultūra yra puiki komunikacijos priemonė, padedanti įveikti kalbos barjerus, suteikianti žmonėms galių ir prisidedanti prie socialinės sanglaudos, be kita ko, tarp pabėgėlių, kitų migrantų ir priimančiųjų bendruomenių. Taip užkertamas kelias žmonių marginalizacijai dėl jų kultūrinės tapatybės, socialinio ir ekonominio statuso, amžiaus ir kitų veiksnių.

Dalyvavimas kultūriniame gyvenime taip pat gerina sveikatą ir didina gerovę. Gyvenimas arti vietų, susijusių su Europos kultūros paveldu, gali pagerinti gyvenimo kokybę, o prieiga prie kultūros yra vienas svarbiausių psichologinę gerovę lemiančių veiksnių.

Komisijos vaidmuo

Siekdama didinti socialinę sanglaudą, Komisija remia kultūrą bei kultūrinį gyvenimą ir didina kultūros prieinamumą: skatina piliečių dalyvavimą ir kultūrines iniciatyvas, taip pat didina individualaus įgalėjimo jausmą ir demokratinę savimonę.

Šios srities Komisijos politikoje ir iniciatyvose ypatingas dėmesys skiriamas nepalankioje padėtyje esančių grupių (pavyzdžiui, jaunimo, vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų, migrantų ar pabėgėlių kilmės asmenų ir skurstančių ar materialinį nepriteklių patiriančių asmenų) interesams ir poreikiams.

Siekiant geriausių sanglaudos ir gerovės užtikrinimo veiklos rezultatų, skatinamos sąsajos su kitomis sritimis, pavyzdžiui, švietimu, socialine rūpyba, sveikatos priežiūra, mokslu ir technologijomis, taip pat su regionų ir miestų plėtra.

ES parama kultūrai ir socialinei sanglaudai

Komisija imasi iniciatyvos įgyvendinant įvairias iniciatyvas, kuriomis kultūros ir kultūros įvairovės galia išnaudojama siekiant socialinės sanglaudos ir gerovės. Nuo 2008 m. Komisija socialinę sanglaudą įvardijo kaip vieną iš savo kultūros politikos prioritetinių sričių. Šiuo atžvilgiu galima atkreipti dėmesį į Europos kultūrų dialogo metus (2008) ir platformą „Kultūrų Europa“ (2008–2013).

2018 m. priimta naujoji Europos kultūros darbotvarkė padėjo dar labiau sustiprinti kultūros politikos socialinį aspektą. Šiuo metu programa „Kūrybiška Europa“ yra pagrindinis šios srities projektų finansavimo šaltinis.

2017–2019 m. Komisija taip pat sušaukė ES valstybių narių atvirojo koordinavimo metodo ekspertų grupę, kuri politikos formuotojams ir kultūros institucijoms parengė gaires tema „Nuo socialinės įtraukties iki socialinės sanglaudos. Kultūros politikos vaidmuo“ (2019 m.).

2016–2017 m. buvo sušaukta kita atvirojo koordinavimo metodo grupė migrantų ir pabėgėlių integracijai į visuomenę per meną ir kultūrą aptarti. Jos ataskaitoje pateikiamos 23 rekomendacijos, kuriose išskirtos trys temos: galių suteikimas pasitelkiant kultūrų dialogą ir meną, tarpsektorinė ir partnerystės veikla, taip pat kultūrų dialogo tikslų ir projektų įvertinimas.

Kitas svarbus dokumentas, kuriuo pristatoma viešųjų kultūros įstaigų misija skatinti socialinę sanglaudą, yra Viešųjų meno ir kultūros įstaigų vaidmens skatinant kultūros įvairovę ir kultūrų dialogą ataskaita (2012–2014). Pranešimo tikslas – padėti specialioms viešosioms kultūros įstaigoms, menininkams ir bendruomenėms, taip pat politikos formuotojams išnaudoti kultūros potencialą visų labui.

Dialogas su pilietine visuomene

Socialinė įtrauktis taip pat yra ES struktūrinio dialogo su pilietine visuomene darbotvarkės dalis. Įgyvendinant dialogą „Kultūros balsai“ vyko diskusijos su suinteresuotaisiais subjektais aktualiomis temomis, tokiomis kaip:

Kokie yra tolesni veiksmai?

Pagal programą „Kūrybiška Europa“ reguliariai skelbiami atviri kvietimai vykdyti veiklą ES ir už jos ribų. Ši veikla gali padėti skatinti kultūrų dialogą, atvirumą kitoms kultūroms ir, pavyzdžiui, padėti integruoti pabėgėlius ir migrantus.

2020 m. Europos Parlamento pasiūlytais naujais parengiamaisiais veiksmais sudaromos palankesnės sąlygos ES lygmeniu keistis patirtimi ir sėkmingos veiklos pavyzdžiais, susijusiais su kultūros vaidmeniu užtikrinant gerovę vietos lygmeniu. Veiksmai, kurių imsis Europos Komisija. Daugiau informacijos rasite 2020 m. metinėje darbo programoje [pdf] dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros srityse įgyvendinimo.