Skip to main content

Culture and Creativity

Kohezija i dobrobit

Zašto je socijalna kohezija važna za Europu

Nakon raznih kriza Europa se suočava sa sve većim društvenim nejednakostima, populizmom, radikalizacijom i drugim prijetnjama. U izgradnji društvene kohezije važno je podupirati ulogu kulture, koja je bitan element u izbjegavanju i rješavanju sukoba. Kultura je idealno sredstvo komunikacije usprkos jezičnim preprekama. Ljudima daje samopouzdanje i olakšava socijalnu koheziju, među ostalim između izbjeglica i drugih migranata i domaćeg stanovništva. Uz to, sprečava marginalizaciju ljudi na temelju njihova kulturnog identiteta, socioekonomskog statusa, dobi i drugih čimbenika.

Sudjelovanjem u kulturnom djelovanju poboljšavaju se i zdravlje i dobrobit. Život u blizini mjesta povezanih s kulturnom baštinom Europe može poboljšati kvalitetu života, dok je pristup kulturi jedna od najvažnijih odrednica psihološke dobrobiti.

Uloga Komisije

Komisija nastoji povećati socijalnu koheziju promicanjem kulture i kulturnog života te poboljšanjem pristupa kulturi putem građanskog angažmana, promicanjem kulturnih inicijativa te jačanjem samopouzdanja i demokratske svijesti građana.

U Komisijinim politikama i inicijativama u tom području posebna se pozornost pridaje interesima i potrebama skupina u nepovoljnom položaju, primjerice mladih osoba, starijih generacija, osoba s invaliditetom, osoba migrantskog ili izbjegličkog podrijetla te osoba koje žive u siromaštvu ili materijalnoj oskudici.

Kako bi se mjerama u području kohezije i dobrobiti postigli što bolji rezultati, potiče se povezivanje s drugim područjima, kao što su obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, znanost i tehnologija te regionalni i urbani razvoj.

EU-ova potpora za kulturu i socijalnu koheziju

Komisija vodi niz inicijativa u kojima se moć kulture i kulturne raznolikosti koristi za povećanje socijalne kohezije i dobrobiti. Od 2008. socijalnu koheziju smatra jednim od prioritetnih područja svoje kulturne politike. U tom se pogledu mogu istaknuti Europska godina međukulturnog dijaloga (2008.) i Platforma za međukulturnu Europu (2008. – 2013.).

U Novoj europskoj agendi za kulturu, donesenoj 2018., dodatno je istaknuta socijalna dimenzija kulturne politike. Program Kreativna Europa trenutačno je glavni izvor financiranja za projekte u tom području.

Komisija je u razdoblju 2017. – 2019. sazvala i stručnu skupinu za otvorenu metodu koordinacije država članica EU-a, koja je izradila smjernice za oblikovatelje politika i kulturne institucije na temu „Od socijalne uključenosti do socijalne kohezije: uloga kulturne politike” (2019.).

U razdoblju 2016. – 2017. sazvana je još jedna skupina za otvorenu metodu koordinacije kako bi se raspravljalo o integraciji migranata i izbjeglica u društva putem umjetnosti i kulture. Izvješće koje je podnijela ta skupina sadržava 23 preporuke, usmjerene na tri teme: poticaj kroz međukulturni dijalog i umjetnost, međusektorski i partnerski rad te evaluacija ciljeva i projekata međukulturnog dijaloga.

Još je jedan važan dokument u kojem se opisuje misija javnih kulturnih ustanova da promiču socijalnu koheziju Izvješće o ulozi javnih ustanova za umjetnost i kulturu u promicanju kulturne raznolikosti i međukulturnog dijaloga (2012. – 2014.). Cilj je tog izvješća pomoći javnim kulturnim ustanovama, umjetnicima, zajednicama i oblikovateljima politika da iskoriste potencijal kulture na korist svima.

Dijalog s civilnim društvom

Socijalna uključenost dio je i EU-ovog strukturiranog dijaloga s civilnim društvom. U okviru Glasova kulture održane su rasprave s dionicima o relevantnim temama:

Koji su sljedeći koraci?

U okviru programa Kreativna Europa redovito se objavljuju otvoreni pozivi za aktivnosti u EU-u i šire. Te aktivnosti mogu pomoći u promicanju međukulturnog dijaloga, otvorenosti prema drugim kulturama te, na primjer, pomoći u integraciji izbjeglica i migranata.

Novim pripremnim djelovanjem koje je Europski parlament predložio za 2020. olakšat će se razmjena iskustava i uspješnih primjera na razini EU-a u vezi s ulogom kulture u postizanju dobrobiti na lokalnoj razini. To djelovanje provodit će Europska komisija. Više informacija dostupno je u godišnjem programu rada za 2020. [pdf] za provedbu pilot-projekata i pripremnih djelovanja u području obrazovanja, mladih, sporta i kulture.