Skip to main content

Culture and Creativity

Samhørighed og trivsel

Derfor er social samhørighed afgørende i Europa

Europa har været igennem flere kriser og står nu over for stigende social ulighed, sammensatte befolkningsgrupper og trusler som populisme og radikalisering. Kulturen skal støttes, fordi den spiller en afgørende rolle for at skabe social samhørighed. Kulturen er vigtig for at forebygge og løse konflikter. Den er et ideelt middel til at kommunikere på tværs af sprogbarrierer, til at styrke borgerne og til at udvikle social samhørighed, også mellem flygtninge, migranter og befolkningen i værtslandet. Kulturen forebygger marginalisering på baggrund af kulturel identitet, samfundsøkonomisk status, alder og andre faktorer.

Et kulturliv, hvor befolkningen deltager, giver bedre sundhed og trivsel. Det kan betyde øget livskvalitet at bo tæt på steder, der hører til Europas kulturarv, og adgang til kultur er en af de vigtigste faktorer for psykisk trivsel.

Europa-Kommissionens rolle

Europa-Kommissionen ønsker at styrke den sociale samhørighed ved at støtte kulturen og kulturlivet, ved at sikre bedre adgang til kultur gennem borgerinddragelse, støtte til kulturinitiativer og ved at opbygge personligt engagement og demokratisk bevidsthed.

Europa-Kommissionens politik og tiltag på området har særligt fokus på dårligt stillede gruppers interesser og behov. Det kan være unge eller ældre generationer, personer med handicap, personer med migrant- eller flygtningebaggrund og personer, der er udsat for fattigdom eller materielle afsavn.

For at opnå de bedst mulige resultater af indsatsen inden for samhørighed og trivsel, er det vigtigt at samarbejde med andre områder, f.eks. uddannelse, socialforsorg, sundhedspleje, forskning og teknologi samt byudvikling og regional udvikling.

EU-støtte til kulturen og social samhørighed

Europa-Kommissionen har iværksat forskellige initiativer for at styrke kulturen og den kulturelle mangfoldighed og dermed skabe social samhørighed og trivsel. Siden 2008 har Europa-Kommissionen udpeget social samhørighed som et af de prioriterede områder for kulturpolitikken. Det europæiske år for tværkulturel dialog (2008) og Platformen for det tværkulturelle Europa (2008-2013) er tiltag, det er relevant at fremhæve.

Den nye europæiske kulturdagsorden blev vedtaget i 2018, og den betyder en yderligere styrkelse af kulturpolitikkens sociale dimension. I øjeblikket er programmet Et Kreativt Europa den primære finansieringskilde for projekter inden for området.

I 2017-2019 nedsatte Europa-Kommissionen også en ekspertgruppe vedrørende den åbne koordinationsmetode med repræsentanter for EU-landene, der skulle udarbejde retningslinjer til politikerne og kulturinstitutionerne inden for emnet "Fra social inklusion til social samhørighed: kulturpolitikkens rolle" (2019).

I 2016-2017 blev en anden gruppe vedrørende den åbne koordinationsmetode nedsat med den opgave at drøfte integration af migranter og flygtninge i samfundene gennem kunst og kultur. Rapporten indeholdt 23 anbefalinger inddelt i tre temaer: indflydelse gennem tværkulturel dialog og kunst, samarbejde på tværs af sektorer og partnerskaber og evaluering af målsætninger for og projekter under den tværkulturelle dialog.

Et andet vigtigt dokument, der berører de offentlige kulturinstitutioners opgave med at fremme social samhørighed, er Rapport om offentlige kunst- og kulturinstitutioners rolle med hensyn til at fremme kulturel mangfoldighed og tværkulturel dialog (2012-2014). Ideen med rapporten var at hjælpe udpegede offentlige kulturinstitutioner, kunstnere og samfundsgrupper samt politikerne med at udnytte kulturens potentiale til fordel for alle.

Dialog med civilsamfundet

Social inklusion er også på dagsordenen i EU's strukturerede dialog med civilsamfundet. Under projektet Voices of Culture er en række debatter med interessenterne om relevante emner blevet gennemført:

Hvad er næste skridt?

Programmet Et Kreativt Europa udsender regelmæssigt åbne indkaldelser til aktiviteter i EU og i andre lande. Aktiviteterne skal fremme den tværkulturelle dialog, åbenhed over for andre kulturer samt for eksempel bidrage til integration af flygtninge og migranter.

En ny forberedende foranstaltning, der blev foreslået af Europa-Parlamentet i 2020, skal understøtte udveksling af erfaringer og succeshistorier på EU-niveau, der omhandler kulturens betydning for trivslen på lokalt plan. Europa-Kommissionen har ansvar for at gennemføre foranstaltningen. Få mere at vide i det årlige arbejdsprogram for 2020 [pdf] vedrørende gennemførelse af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger på områderne uddannelse, unge, idræt og kultur.