Skip to main content

Culture and Creativity

Sidusus ja heaolu

Miks on sotsiaalne sidusus Euroopa jaoks elutähtis

Mitmesugustest kriisidest väljudes seisab Euroopa silmitsi kasvava sotsiaalse ebavõrdsuse, elanikkonnarühmade erinevuse, populismi, radikaliseerumise ja muude ohtudega. Kultuuri rolli toetamine on sotsiaalse sidususe tugevdamise ülioluline aspekt. Kultuur on väga tähtis konfliktide vältimiseks ja lahendamiseks. See on ideaalne vahend keelebarjääri ületamiseks, inimeste mõjuvõimu suurendamiseks ja sotsiaalse sidususe soodustamiseks, sealhulgas pagulaste, rändajate ja vastuvõtvate kogukondade seas. See hoiab ära inimeste marginaliseerumise nende kultuurilise identiteedi, sotsiaal-majandusliku staatuse, vanuse ja muude tegurite tõttu.

Kultuuris osalemine parandab ka tervist ja heaolu. Euroopa kultuuripärandiga seotud paikade läheduses elamine võib parandada elukvaliteeti ning samas on kultuuri kättesaadavus üks kõige olulisemaid psühholoogilise heaolu tegureid.

Euroopa Komisjoni roll

Komisjoni eesmärk on suurendada sotsiaalset sidusust, edendades kultuuri ja kultuurielu ning parandades juurdepääsu kultuurile kodanikuosaluse kaudu, edendades kultuurialgatusi ning suurendades üksikisiku mõjuvõimu ja demokraatia-alase teadlikkuse tunnet.

Komisjoni selle valdkonna poliitikas ja algatustes pööratakse erilist tähelepanu ebasoodsas olukorras olevate rühmade, näiteks noorte, vanemate põlvkondade, puudega isikute, sisserändaja või pagulase taustaga inimeste ning vaesuses või materiaalses puuduses elavate inimeste huvidele ja vajadustele.

Sidususe ja heaolu tavade parimate võimalike tulemuste saavutamiseks soodustatakse koostööd teiste valdkondadega, nagu haridus, sotsiaalhoolekanne, tervishoid, teadus ja tehnoloogia ning regionaal- ja linnaareng.

ELi toetus kultuurile ja sotsiaalsele sidususele

Komisjon on juhtinud mitmeid algatusi, milles kasutatakse kultuuri ja kultuurilise mitmekesisuse mõju sotsiaalse sidususe ja heaolu saavutamiseks. Alates 2008. aastast on komisjon määratlenud sotsiaalset sidusust oma kultuuripoliitika ühe prioriteetse valdkonnana. Sellega seoses võib esile tõsta kultuuridevahelise dialoogi Euroopa aastat (2008) ja kultuuridevahelise Euroopa platvormi (2008–2013).

2018. aastal vastu võetud Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava on veelgi tugevdanud kultuuripoliitika sotsiaalset mõõdet. Praegu on selle valdkonna projektide peamine rahastamisallikas programm „Loov Euroopa“.

Aastatel 2017–2019 kutsus komisjon kokku ka ELi liikmesriikide avatud koordinatsiooni meetodi eksperdirühma, kes koostas poliitikakujundajatele ja kultuuriasutustele suunised teemal „Sotsiaalsest kaasatusest sotsiaalse sidususeni: kultuuripoliitika roll“ (2019).

2016.–2017. aastal kutsuti kokku veel üks avatud koordinatsiooni meetodi töörühm, et arutada rändajate ja pagulaste ühiskonda integreerimist kunsti ja kultuuri abil. Töörühma aruandes on esitatud 23 soovitust, milles keskendutakse kolmele teemale: mõjuvõimu suurendamine kultuuridevahelise dialoogi ja kunstide kaudu, valdkondadevaheline ja partnerlustöö ning kultuuridevahelise dialoogi eesmärkide ja projektide hindamine.

Veel üks oluline dokument, milles tutvustatakse riiklike kultuuriasutuste ülesannet edendada sotsiaalset sidusust, on aruanne „Report on the Role of Public Arts and Cultural Institutions in the Promotion of Cultural Diversity and Intercultural Dialogue“ (Avalike kunsti- ja kultuuriasutuste roll kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuridevahelise dialoogi edendamisel) (2012–2014). Aruande eesmärk on aidata riiklikel kultuuriasutustel, kunstnikel ja kogukondadel ning poliitikakujundajatel kasutada kultuuri võimalusi kõigi hüvanguks.

Dialoog kodanikuühiskonnaga

ELi kodanikuühiskonnaga peetava struktureeritud dialoogi päevakorras on ka sotsiaalne kaasatus. Dialoogi „Voices of Culture“ raames toimusid sidusrühmadega arutelud asjakohastel teemadel:

Millised on järgmised sammud?

Programmi „Loov Euroopa“ raames korraldatakse korrapäraselt avatud projektikonkursse nii ELis kui ka mujal toimuvateks tegevusteks. Need tegevused võivad aidata edendada kultuuridevahelist dialoogi, avatust teiste kultuuride suhtes ning aidata näiteks kaasa pagulaste ja rändajate integreerimisele.

Euroopa Parlamendi 2020. aastaks kavandatud uus ettevalmistav meede aitab ELi tasandil vahetada kogemusi ja edulugusid, mis on seotud kultuuri rolliga heaolu saavutamises kohalikul tasandil. Meedet rakendab Euroopa Komisjon. Lisateavet saab 2020. aasta tööprogrammist [pdf] katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete rakendamiseks hariduse, noorte, spordi ja kultuuri valdkonnas.