Skip to main content

Culture and Creativity

Governanza parteċipattiva

Il-wirt kulturali huwa riżors kondiviż u beni komuni Dan ifisser li l-ħarsien tal-wirt tagħna huwa responsabbiltà komuni wkoll. Il-Kummissjoni Ewropea ddikjarat dan il-prinċipju fil-Komunikazzjoni tal-2014 Lejn approċċ integrat għall-Ewropa lejn il-wirt kulturali.

Approċċi ġodda għall-konservazzjoni jiffokaw fuq li l-wirt kulturali jsir parti sħiħa mill-komunità lokali. Din hija r-raġuni għaliex il-konservazzjonisti jfasslu l-isforzi tagħhom lejn il-preservazzjoni u t-titjib ta’ pajsaġġ kulturali sħiħ aktar milli sempliċiment sit iżolat.

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-ħtieġa li jitkompla l-iżvilupp ta’ mudelli ta’ interpretazzjoni u governanza aktar parteċipattivi li huma aktar adatti għall-Ewropa kontemporanja, permezz ta’ involviment akbar tas-settur privat u tas-soċjetà ċivili. Dan isaħħaħ il-pożizzjoni tal-Ewropa fil-qasam tal-preservazzjoni, tar-restawr u tal-valorizzazzjoni tal-wirt kulturali.

It-tisħiħ tar-relazzjonijiet fost il-professjonisti tal-wirt kulturali

Fil-pjan ta’ Ħidma għall-Kultura 2015–2018, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea talab grupp ta’ esperti minn 27 pajjiż biex jidentifikaw “approċċi innovattivi għall-governanza f’diversi livelli ta' patrimonju tanġibbli, intanġibbli u diġitali li jinvolvi s-settur pubbliku, il-partijiet interessati privati u s-soċjetà ċivili”.

Il-governanza parteċipattiva hija dwar it-tisħiħ tar-relazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-wirt kulturali u l-professjonisti. Huwa dwar l-involviment ta’ dawk kollha interessati jew involuti fil-wirt kulturali. Huwa wkoll approċċ innovattiv li jintroduċi bidla reali fil-ġestjoni u l-valutazzjoni tal-wirt kulturali. Fl-aħħar nett, jista’ jiġi sostnut fuq perjodu twil ta’ żmien.

Spjegazzjonijiet tal-approċċ ta’ governanza parteċipattiva huma disponibbli fir-rapport tal-2018 dwar il-Governanza Parteċipattiva tal-Wirt Kulturali.

Filwaqt li jibni fuq ir-rapport, il-Qafas Ewropew għall-Azzjoni dwar il-Wirt Kulturali jitlob approċċ parteċipatorju għas-salvagwardja u l-ġestjoni tal-wirt kulturali. Jenfasizza wkoll il-ħtieġa għal mudelli ġodda li jinvolvu lill-komunitajiet lokali u firxa wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati fi proċessi miftuħa, parteċipatorji u inklużivi.

Ara wkoll it-Triq Faro tal-Kunsill tal-Ewropa, li tħeġġeġ ir-rwol tas-soċjetà ċivili u tal-komunitajiet lokali fil-governanza tal-wirt kulturali.

Proġett b’fokus fuqu

NEARCH

In-NEARCH esplora d-diversi dimensjonijiet tal-parteċipazzjoni pubblika fl-arkeoloġija kontemporanja. Dan wassal ukoll għal modi ġodda ta’ ħidma u kollaborazzjoni: il-kultivazzjoni tal-arkeoloġija bħala mezz biex jiġu involuti n-nies u jiġi żviluppat sens ta’ appartenenza Ewropea.