Skip to main content

Culture and Creativity

Participativní správa

Kulturní dědictví je sdíleným zdrojem a společným statkem. To znamená, že péče o naše dědictví je rovněž společnou odpovědností. Evropská komise tuto zásadu uvedla ve sdělení z roku 2014 Na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu.

Nové přístupy k zachování kulturního dědictví usilují o to, aby kulturní dědictví tvořilo integrální součást místních komunit. Proto památkáři své aktivity pojímají tak, aby šlo o zachování a zhodnocování celé kulturní krajiny, spíše než jen určité izolované lokality.

Komise uznává, že je potřeba dále rozvíjet výklad péče o dědictví a modely jeho správy směrem k vyšší participativnosti, tak aby lépe odpovídaly podmínkám současné Evropy, a to prostřednictvím většího zapojení soukromého sektoru a občanské společnosti. Právě to by posílilo postavení Evropy v oblasti zachování, obnovy a zhodnocení kulturního dědictví.

Posílení vztahů mezi odborníky v oblasti kulturního dědictví

V pracovním plánu pro kulturu na období 2015–2018 Rada Evropské unie požádala skupinu odborníků z 27 zemí, aby určila „inovativní přístupy k víceúrovňové správě hmotného, nehmotného a digitálního dědictví, které zahrnují veřejný sektor, zúčastněné strany ze soukromého sektoru a občanskou společnost“.

Participativní správa znamená posílení vazby mezi institucemi kulturního dědictví a odborníky. Jde o to, aby se mohl zapojit každý, kdo má zájem o kulturní dědictví nebo se jím zabývá. Jedná se navíc o inovativní přístup, který představuje skutečnou změnu ve správě a zhodnocování kulturního dědictví. V neposlední řadě má pak tato správa také dlouhodobě udržitelný charakter.

Vysvětlení přístupu participativní správy je k dispozici ve zprávě o participativní správě kulturního dědictví za rok 2018.

Na základě této zprávy evropský akční rámec pro kulturní dědictví vyzývá k participativnímu přístupu k ochraně a správě kulturního dědictví. Rovněž zdůrazňuje potřebu nových modelů, které zapojí místní komunity a širokou škálu zúčastněných stran do otevřených, participativních a inkluzivních procesů.

Viz také projekt Faro Way Rady Evropy, který podporuje úlohu občanské společnosti a místních společenství při správě kulturního dědictví

Nejvýznamnější projekt

NEARCH

Projekt NEARCH zkoumal různé způsoby interakce veřejnosti s oblastí současné archeologie. Do této oblasti rovněž vnesl nové způsoby práce a spolupráce: aktivity v oboru archeologie představují prostředek k zapojení lidí a prohloubení pocitu evropské sounáležitosti.