Skip to main content

Culture and Creativity

Participatívna správa

Kultúrne dedičstvo je naším spoločným zdrojom a bohatstvom. Starostlivosť oň preto znamená aj spoločnú zodpovednosť. Európska komisia vyhlásila túto zásadu v oznámení z roku 2014 s názvom Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy.

V ochrane kultúrneho dedičstva sa uplatňujú nové prístupy, ktorých cieľom je plne začleniť kultúrne pamiatky do miestnych komunít. Úsilie pamiatkových úradov sa preto sústreďuje na zachovanie a povznesenie celkového kultúrneho prostredia, a nielen samostatnej pamiatky.

Komisia si uvedomuje potrebu pokračovať v príprave participatívnejších modelov výkladu a riadenia, ktoré sú vhodnejšie pre súčasnú Európu, a to častejším zapájaním súkromného sektora a občianskej spoločnosti. Posilní sa tým postavenie Európy v oblasti ochrany, obnovy a zveľaďovania kultúrneho dedičstva.

Posilňovanie vzťahov medzi odborníkmi v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva

pracovnom pláne pre kultúru na roky 2015 – 2018 Rada Európskej únie požiadala skupinu expertov z 27 krajín o identifikáciu „inovačných prístupov k viacúrovňovej správe hmotného, nehmotného a digitálneho dedičstva, do ktorej sa zapája verejný sektor, súkromné zainteresované strany a občianska spoločnosť“.

Participatívna správa znamená posilnenie vzťahu medzi inštitúciami a odborníkmi zaoberajúcimi sa kultúrnym dedičstvom. Ide o to, aby sa zapojili všetci, ktorí sa o kultúrne dedičstvo zaujímajú alebo v tejto oblasti pôsobia. Participatívna správa je zároveň inovatívnym prístupom, ktorý prináša skutočnú zmenu v správe i oceňovaní kultúrneho dedičstva. Takéto riadenie je navyše udržateľné v dlhodobom horizonte.

Vysvetlenie prístupu participatívnej správy sa nachádza v Participatívnej správe kultúrneho dedičstva z roku 2018.

V nadväznosti na túto správu sa v európskom akčnom rámci pre kultúrne dedičstvo vyzýva na participatívny prístup k ochrane a správe kultúrneho dedičstva. Takisto sa v ňom zdôrazňuje potreba nových modelov, ktoré umožnia miestnym komunitám a širokému okruhu zainteresovaných strán zapojiť sa do otvorených, participatívnych a inkluzívnych procesov.

Pozri aj projekt Rady Európy Faro Way, ktorého cieľom je podporiť úlohu občianskej spoločnosti a miestnych komunít pri správe kultúrneho dedičstva.

Vybraný projekt

NEARCH

V rámci projektu NEARCH sa skúmali rôzne stránky účasti verejnosti na súčasnej archeológii. Projekt do tejto oblasti priniesol aj nové spôsoby práce a spolupráce: pestovanie archeológie ako prostriedku na zapojenie ľudí a rozvoj pocitu európskej spolupatričnosti.