Skip to main content

Culture and Creativity

Osalusjuhtimine

Kultuuripärand on ühisvara ja ühishüve. See tähendab, et meie pärandi eest hoolitsemine on ka ühine vastutus. Euroopa Komisjon kuulutas selle põhimõtte välja 2014. aasta teatises „Euroopa kultuuripärand – ühtse lähenemisviisi suunas“.

Uutes lähenemisviisides kultuuripärandi säilitamisele keskendutakse sellele, et muuta kultuuripärand täielikult kohaliku kogukonna osaks. Seepärast kohandavad pärandikaitsjad oma jõupingutusi, et säilitada ja edendada terviklikku kultuurimaastikku, mitte ainult konkreetset mälestist.

Komisjon tunnistab vajadust töötada jätkuvalt välja osaluspõhisemaid tõlgendus- ja juhtimismudeleid, mis sobivad paremini tänapäeva Euroopasse, kaasates rohkem erasektorit ja kodanikuühiskonda. See tugevdaks Euroopa positsiooni kultuuripärandi kaitse, restaureerimise ja väärtustamise valdkonnas.

Kultuuripärandispetsialistide vaheliste suhete tugevdamine

Euroopa Liidu Nõukogu palus kultuurivaldkonna töökavas (2015–2018) 27 riigi ekspertidel määrata kindlaks materiaalse, vaimse ja digitaalse kultuuripärandi mitmetasandilise juhtimise suhtes kohaldatavad innovaatilised lähenemisviisid, hõlmates avalikku sektorit, erasektori sidusrühmi ja kodanikuühiskonda.

Osalusjuhtimine tähendab kultuuripärandiasutuste ja spetsialistide vaheliste suhete tugevdamist. Eesmärk on kaasata kõik kultuuripärandist huvitatud või sellega seotud isikud. See on uuenduslik lähenemisviis, mis toob kaasa tõelise muutuse kultuuripärandi haldamises ja väärtustamises. Lisaks on võimalik seda süsteemi rakendada pika aja jooksul.

Osalusjuhtimise lähenemisviisi on kirjeldatud 2018. aasta aruandes kultuuripärandi osalusjuhtimise kohta.

Aruandele tuginedes kutsutakse Euroopa kultuuripärandi tegevusraamistikus üles kasutama kultuuripärandi kaitsmisel ja haldamisel osaluspõhist lähenemisviisi. Samuti rõhutatakse selles vajadust uute mudelite järele, millega kaasatakse kohalikud kogukonnad ja mitmesugused sidusrühmad, kasutades avatud, osalusel põhinevaid ja kaasavaid protsesse.

Tutvuge ka Euroopa Nõukogu projektiga „Faro Way“, milles tõstetakse esile kodanikuühiskonna ja kohalike kogukondade rolli kultuuripärandi haldamisel.

Esile tõstetud projekt

„NEARCH“

Projektiga „NEARCH“ uuriti üldsuse nüüdisarheoloogias osalemise erinevaid mõõtmeid. Samuti tõi see valdkonda uusi töö- ja koostööviise: arheoloogia kasutamine inimeste kaasamiseks ja Euroopasse kuulumise tunde arendamiseks.