Skip to main content

Culture and Creativity

L-atturi ewlenin dwar il-wirt kulturali: L-istituzzjonijiet tal-UE

Approċċ integrat u parteċipattiv għall-wirt kulturali hu fil-qalba tal-Qafas Ewropew għal Azzjoni dwar il-Wirt Kulturali. Dan hu essenzjali sabiex jiġi promoss il-wirt kulturali fil-politiki kollha tal-UE. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali jappoġġjaw dan l-approċċ. Dawn l-istituzzjonijiet kollha tal-UE kienu involuti wkoll fis-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali 2018, u kkontribwixxew biex is-sena tirnexxi.

L-istituzzjonijiet tal-UE jirrikonoxxu r-rwol tal-wirt kulturali bħala assi ewlieni għall-Ewropa. Huma jirrikonoxxu l-kontribuzzjoni li jagħti lill-kwalità tal-ħajja tan-nies, kif jiffaċilita l-inklużjoni soċjali, u l-impatt ekonomiku tagħha.
L-istituzzjonijiet tal-UE jenfasizzaw ukoll l-isfidi li qed jiffaċċja l-wirt kulturali, u li dawn jeħtieġu kollaborazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati biex jegħlbuhom.

Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew enfasizza l-ħtieġa ta’ approċċ integrat għall-wirt kulturali fir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Settembru 2015. Id-dokument jirrikonoxxi kif dan hu kruċjali biex jinkiseb djalogu kulturali u fehim reċiproku, u biex tissaħħaħ il-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali.

Proġetti Pilota tal-Parlament Ewropew

Il-proġetti pilota huma inizjattivi sperimentali biex tiġi ttestjata l-fattibbiltà ta’ azzjonijiet speċifiċi. Hemm bosta minnhom implimentati fil-qasam tal-kultura u l-wirt kulturali.

Proġett ta’ Rkupru Diġitali tal-Beni Kulturali tal-Lhud - JDCRP

Dan il-proġett għandu l-għan li jiżviluppa bażi ta’ data komprensiva ta’ materjal rilevanti ta’ assi kulturali ta’ proprjetà tal-Lhud maħtufin min-Nazisti. Il-proġett jiffoka fuq id-destin tal-Kollezzjoni Schlossi.

Parti importanti mill-proġett hi li jinġabru prattiki tajbin u jiġu proposti attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni. Il-bażi tad-data fl-aħħar mill-aħħar se twassal għal ħarsa ġenerali fl-UE kollha ta’ xogħlijiet tal-arti misruqin, tiffaċilita r-riċerka u tgħin biex tipproteġi l-wirt kulturali Ewropew. Diversi mużewijiet u istituzzjonijiet fl-Ewropa u fl-Istati Uniti sa issa ġabru 5,000 dokument bejn wieħed u ieħor.

Skopri aktar dwar il-proġett pilota ta’ Rkupru Diġitali tal-Beni Kulturali tal-Lhud.

Nipproteġu ċ-Ċimiterji Lhud tal-Ewropa

Dan il-proġett għandu l-għan li jimmappja aktar minn 3,000 ċimiterju fil-pajjiżi Ewropej, jidentifika prattiki tajbin fil-preservazzjoni u jipproponi mudell għall-protezzjoni b’suċċess tagħhom. L-azzjoni kkontribwiet għas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali 2018 billi xerrdet l-għarfien dwar il-wirt u d-diversità kulturali tal-Ewropa.

Skopri aktar dwar il-proġett.

Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Il-Kunsill jadotta miżuri ta’ inċentiv u rakkomandazzjonijiet, peress li l-politiki kulturali huma l-kompetenza tal-Istati Membri. Il-preservazzjoni u t-tisħiħ tal-wirt kulturali huma fost l-objettivi ewlenin tal-Kunsill fil-qasam tal-kultura, kif jidher mill-konklużjonijiet reċenti tiegħu:

Kumitat tar-Reġjuni

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jabbozza opinjonijiet dwar il-proposti leġiżlattivi tal-UE u jippromovi d-djalogu u l-kooperazzjoni transfruntieri mal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali. Il-Kumitat jenfasizza r-rwol fundamentali tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-immaniġġjar, il-wirt, il-protezzjoni u s-salvagwardja tal-wirt Ewropew.

Aqra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (KtR) — Lejn approċċ integrat għall-wirt kulturali Ewropew.

Dan id-dokument jenfasizza l-importanza tal-governanza fil-promozzjoni u l-appoġġ tal-wirt kulturali, u jirrikonoxxi r-rwol tal-wirt kulturali għall-identità Ewropea u għall-iżvilupp ekonomiku.

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew joħroġ opinjonijiet u rapporti ta’ informazzjoni u jorganizza inizjattivi u avvenimenti li jiffukaw fuq is-soċjetà ċivili u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini. Xi wħud minnhom huma speċifikament iddedikati għall-wirt kulturali.

Aqra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-kontribut taż-żoni rurali għas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali 2018 sabiex jiġu żgurati s-sostenibbiltà u l-koeżjoni rurali/urbana.

Din l-opinjoni tħeġġeġ lill-partijiet ikkonċernati biex jadottaw definizzjoni wiesgħa tal-kultura biex tinkludi liċ-ċittadini kollha. Hi tappella wkoll lill-istituzzjonijiet biex jirrikonoxxu formalment il-wirt kulturali rurali għall-valur artistiku intrinsiku tiegħu u l-kontribut ekonomiku u soċjali tiegħu għall-benesseri taċ-ċittadini Ewropej.

Azzjonijiet Esterni tal-Unjoni Ewropea

Il-kultura u l-wirt kulturali għandhom rwol ewlieni fir-relazzjonijiet internazzjonali tal-UE. Komunikazzjoni Konġunta tal-Kummissjoni tal-2016 tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni kulturali bejn l-UE u l-pajjiżi sħab tagħha, ibbażata fuq il-prinċipju li jingħaqdu l-forzi.

Aqra l-Komunikazzjoni Konġunta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill “Lejn strateġija tal-UE għal relazzjonijiet kulturali internazzjonali” (2016)

Skopri aktar dwar ir-relazzjonijiet kulturali internazzjonali.