Skip to main content

Culture and Creativity

Belangrijkste spelers op het gebied van cultureel erfgoed: EU-instellingen

Een geïntegreerde en participatieve aanpak voor cultureel erfgoed staat centraal in het Europees actiekader voor cultureel erfgoed. Dit is van essentieel belang voor de bevordering van cultureel erfgoed op alle EU-beleidsterreinen. Het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, het Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité steunen deze benadering. Al deze EU-instellingen waren ook betrokken bij het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018, en hebben bijgedragen tot het succes ervan.

De EU-instellingen erkennen de rol van cultureel erfgoed als een belangrijke troef voor Europa. Zij erkennen de bijdrage die het levert aan de levenskwaliteit van mensen en hoe het de sociale integratie bevordert en de economie beïnvloedt.
De EU-instellingen wijzen ook op de uitdagingen waarmee het cultureel erfgoed wordt geconfronteerd, en op de noodzaak van samenwerking tussen EU-instellingen, lidstaten en belanghebbenden om deze uitdagingen te overwinnen.

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie van 8 september 2015 gewezen op de noodzaak van een geïntegreerde aanpak voor cultureel erfgoed. In het document wordt erkend dat dit van cruciaal belang is om tot een culturele dialoog en wederzijds begrip te komen en om de sociale, economische en territoriale samenhang te versterken.

Proefprojecten van het Europees Parlement

Proefprojecten zijn experimentele initiatieven om de haalbaarheid van specifieke acties te testen. Op het gebied van cultuur en cultureel erfgoed zijn al verschillende van die projecten uitgevoerd.

Digitale opsporing van Joodse cultuurgoederen

Met dit project wordt beoogd een ruime gegevensbank te ontwikkelen met materiaal van Joodse culturele gebouwen die door de nazi’s zijn geplunderd. Het project is gericht op het lot van de Schloss-collectie.

Een belangrijk onderdeel van het project bestaat erin om goede praktijken te verzamelen en bewustmakingsactiviteiten voor te stellen. De gegevensbank zal uiteindelijk een overzicht van geroofde kunstwerken in de hele EU bieden, maar ook onderzoek mogelijk maken en het Europees cultureel erfgoed helpen beschermen. Verscheidene musea en instellingen in Europa en de VS hebben tot dusver ongeveer 5000 documenten verzameld.

Lees meer over het proefproject Digitale opsporing van Joodse cultuurgoederen.

Bescherming van de Joodse begraafplaatsen in Europa

Dit project heeft tot doel meer dan 3000 begraafplaatsen in Europese landen in kaart te brengen, goede praktijken op het gebied van instandhouding vast te stellen en een model om ze te beschermen voor te stellen. De actie heeft bijgedragen aan het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 door meer bekendheid te geven aan het erfgoed en de culturele diversiteit in Europa.

Lees meer over het project.

Raad van de Europese Unie

De Raad stelt stimuleringsmaatregelen en aanbevelingen vast, aangezien het cultuurbeleid onder de bevoegdheid van de lidstaten valt. Behoud en opwaardering van het cultureel erfgoed behoren tot de belangrijkste doelstellingen van de Raad op het gebied van cultuur, zoals blijkt uit zijn recente conclusies:

Comité van de Regio’s

Het Europees Comité van de Regio’s brengt adviezen uit over EU-wetgevingsvoorstellen en bevordert de dialoog en grensoverschrijdende samenwerking met nationale, regionale en lokale overheden. Het Comité benadrukt de fundamentele rol van lokale en regionale overheden bij het beheer, de bevordering, de bescherming en de instandhouding van het Europees erfgoed.

Lees het advies van het Comité van de Regio’s (CvdR) — Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa.

In dit document wordt het belang van governance bij de bevordering en ondersteuning van cultureel erfgoed onderstreept en wordt de rol van cultureel erfgoed voor de Europese identiteit en voor economische ontwikkeling erkend.

Europees Economisch en Sociaal Comité

Het Europees Economisch en Sociaal Comité brengt adviezen en informatieverslagen uit en organiseert initiatieven en evenementen die op het maatschappelijk middenveld en burgerparticipatie zijn gericht. Sommige daarvan zijn specifiek gewijd aan cultureel erfgoed.

Lees het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de bijdrage van Europese plattelandsgebieden aan het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 door te zorgen voor duurzaamheid en cohesie tussen stad en platteland.

In dit advies worden belanghebbenden aangemoedigd om cultuur zo breed mogelijk te definiëren zodat alle burgers zich aangesproken voelen. Ook worden instellingen opgeroepen cultureel erfgoed op het platteland formeel te erkennen vanwege de intrinsieke artistieke waarde en de economische en sociale bijdrage ervan aan het welzijn van Europese burgers.

Extern optreden van de Europese Unie

Cultuur en cultureel erfgoed spelen een sleutelrol in de internationale betrekkingen van de EU. In een gezamenlijke mededeling van de Commissie uit 2016 wordt culturele samenwerking tussen de EU en haar partnerlanden aangemoedigd, op basis van het beginsel van krachtenbundeling.

Lees de gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad “Naar een EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen” (2016).

Lees meer over internationale culturele betrekkingen.