Skip to main content

Culture and Creativity

Hlavní aktéři v oblasti kulturního dědictví: orgány EU

Jádrem evropského akčního rámce pro kulturní dědictví je integrovaný a participativní přístup ke kulturnímu dědictví, bez něhož se neobejde podpora kulturního dědictví v žádné politice EU. Tento přístup podporují Evropský parlament, Rada Evropské unie, Výbor regionů i Hospodářský a sociální výbor. Všechny tyto orgány EU se rovněž účastnily Evropského roku kulturního dědictví 2018 a přispěly k jeho úspěchu.

Orgány EU uznávají úlohu kulturního dědictví jako důležitého aktiva pro Evropu. Uznávají jeho přínos ke kvalitě života lidí a uvědomují si, jak usnadňuje sociální začleňování a jaký má hospodářský dopad.
Orgány EU rovněž upozorňují na problémy, kterým kulturní dědictví čelí, a na to, že k jejich překonání je zapotřebí spolupráce mezi orgány EU, členskými státy a zúčastněnými stranami.

Evropský parlament

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 8. září 2015 zdůraznil nutnost integrovaného přístupu ke kulturnímu dědictví. Dokument uznává, že je velmi důležité navázat kulturní dialog, dosáhnout vzájemného porozumění a posilovat sociální, hospodářskou a územní soudržnost.

Pilotní projekty Evropského parlamentu

Pilotní projekty jsou experimentální iniciativy sloužící k testování proveditelnosti konkrétních akcí. Některé z nich se provádějí i v oblasti kultury a kulturního dědictví.

Projekt digitální obnovy židovské kultury – JDCRP

Cílem tohoto projektu je vytvoření komplexní databáze důležitých materiálů o židovských kulturních statcích, které rozkradli nacisté. Projekt se zaměřuje na osud Schlossovy sbírky.

Důležitou součástí projektu je shromažďovat osvědčené postupy a navrhovat činnosti zaměřené na zvyšování povědomí. Databáze nakonec povede k vytvoření přehledu vyrabovaných uměleckých děl v celé EU, usnadní průzkum a pomůže chránit evropské kulturní dědictví. Několik muzeí a institucí v Evropě a v USA dosud shromáždilo přibližně 5 000 dokumentů.

Podrobnější informace o pilotním projektu digitální obnovy židovské kultury

Ochrana židovských hřbitovů v Evropě

Cílem tohoto projektu je zmapovat více než 3 000 hřbitovů v evropských zemích, stanovit osvědčené postupy pro jejich zachování a navrhnout model pro jejich úspěšnou ochranu. Tato akce přispěla k úspěchu Evropského roku kulturního dědictví 2018, protože zvýšila povědomí o evropském dědictví a kulturní rozmanitosti.

Přečtěte si více informací o projektu.

Rada Evropské unie

Rada přijímá podpůrná opatření a doporučení – politiky v oblasti kultury jsou totiž v pravomoci členských států. Zachování a posílení kulturního dědictví patří mezi hlavní cíle Rady v oblasti kultury, jak dokládají její nedávné závěry:

Výbor regionů

Evropský výbor regionů vypracovává stanoviska k legislativním návrhům EU a podporuje dialog a přeshraniční spolupráci s celostátními, regionálními a místními orgány. Výbor zdůrazňuje zásadní úlohu místních a regionálních orgánů ve správě, podpoře, ochraně a zachování evropského dědictví.

Přečtěte si stanovisko Výboru regionů – Na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu.

Tento dokument zdůrazňuje význam správy při prosazování a podpoře kulturního dědictví a uznává úlohu kulturního dědictví pro evropskou identitu a hospodářský rozvoj.

Evropský hospodářský a sociální výbor

Evropský hospodářský a sociální výbor vydává stanoviska a informační zprávy a organizuje iniciativy a akce, které se zaměřují na občanskou společnost a zapojení občanů. Některé z nich se konkrétně zaměřují na kulturní dědictví.

Přečtěte si stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k příspěvku evropských venkovských oblastí k Evropskému roku kulturního dědictví 2018 zajišťujícího udržitelnost a soudržnost městských a venkovských oblastí.

Toto stanovisko vyzývá zúčastněné strany, aby přijaly širokou definici kultury zahrnující všechny občany. Rovněž vyzývá instituce, aby formálně uznaly kulturní dědictví venkova z důvodu jeho přirozené umělecké hodnoty a jeho hospodářského a sociálního příspěvku k blahobytu evropských občanů.

Vnější činnost Evropské unie

Kultura a kulturní dědictví hrají klíčovou úlohu v mezinárodních vztazích EU. Společné sdělení Komise z roku 2016 podporuje kulturní spolupráci mezi EU a jejími partnerskými zeměmi, a to na základě zásady spojování sil.

Přečtěte si společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě „Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy“ (2016).

Další informace o mezinárodních kulturních vztazích