Skip to main content

Culture and Creativity

Glavni akteri u području kulturne baštine: institucije EU-a

U Europskom okviru za djelovanje u području kulturne baštine poseban je naglasak stavljen na integrirani i participativni pristup kulturnoj baštini. Takav je pristup nužan za promicanje kulturne baštine u svim politikama EU-a, a podupiru ga Europski parlament, Vijeće Europske unije, Odbor regija te Europski gospodarski i socijalni odbor. Sve te institucije i tijela EU-a sudjelovali su i u Europskoj godini kulturne baštine 2018. te su zaslužni za njezin uspjeh.

Institucije EU-a svjesne su toga da je kulturna baština veliko bogatstvo Europe i da doprinosi kvaliteti života, olakšava socijalnu uključenost i ima velik gospodarski učinak.
Prepoznale su i brojne izazove s kojima se suočava kulturna baština te da je za njihovo prevladavanje neophodna suradnja institucija EU-a, država članica i dionika.

Europski parlament

Europski parlament naglasio je potrebu za integriranim pristupom kulturnoj baštini u svojoj rezoluciji od 8. rujna 2015. U njoj je istaknuto kako je takav pristup ključan za kulturni dijalog i uzajamno razumijevanje te za jačanje socijalne, gospodarske i teritorijalne kohezije.

Pilot-projekti Europskog parlamenta

Pilot-projekti su eksperimentalne inicijative za ispitivanje izvedivosti određenih aktivnosti. Nekoliko takvih projekata provedeno je u području kulture i kulturne baštine.

Projekt digitalnog dokumentiranja židovske kulturne baštine – JDCRP

Cilj je tog projekta razviti sveobuhvatnu bazu podataka o kulturnim dobrima u vlasništvu Židova koja su oteli nacisti. Glavna tema projekta je sudbina zbirke Adolphea Schlossa.

Važni aspekti projekta su dokumentiranje primjera dobre prakse i informiranje javnosti. Baza podataka pružit će pregled ukradenih umjetničkih djela u EU-u, olakšati istraživanje i doprinijeti zaštiti europske kulturne baštine. Dosad je u više muzeja i institucija u Europi i SAD-u prikupljeno oko 5000 dokumenata.

Saznajte više o pilot-projektu digitalnog dokumentiranja židovske kulturne baštine.

Zaštita židovskih groblja Europe

Cilj je tog projekta mapirati više od 3000 groblja u europskim zemljama, utvrditi primjere dobre prakse u njihovu očuvanju i predložiti model za njihovu uspješnu zaštitu. U okviru tog projekta, koji je bio dio Europske godine kulturne baštine 2018., javnost se informirala o europskoj baštini i kulturnoj raznolikosti.

Saznajte više o projektu.

Vijeće Europske unije

Budući da su kulturne politike u nadležnosti država članica, Vijeće donosi poticajne mjere i preporuke. Očuvanje i vrednovanje kulturne baštine među glavnim su ciljevima Vijeća u području kulture, što je vidljivo iz njegovih nedavnih zaključaka:

Odbor regija

Europski odbor regija sastavlja mišljenja o zakonodavnim prijedlozima EU-a te promiče dijalog i prekograničnu suradnju s nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima. Odbor ističe da lokalna i regionalna tijela imaju važnu ulogu u promicanju, zaštiti i očuvanju europske baštine te upravljanju njome.

Pročitajte mišljenje Odbora regija: Ususret cjelovitom pristupu kulturnoj baštini u Europi.

U njemu se naglašava važnost upravljanja u promicanju i podupiranju kulturne baštine te se ističe uloga kulturne baštine u europskom identitetu i gospodarskom razvoju.

Europski gospodarski i socijalni odbor

Europski gospodarski i socijalni odbor izdaje mišljenja i informativna izvješća te pokreće inicijative i organizira događanja s naglaskom na civilnom društvu i sudjelovanju građana. Neki od njih posvećeni su upravo kulturnoj baštini.

Pročitajte mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o doprinosu europskih ruralnih područja Godini kulturne baštine 2018. radi osiguravanja održivosti i urbane/ruralne kohezije.

Dionike se potiče na široku definiciju kulture koja obuhvaća sve građane, a institucije se pozivaju da službeno priznaju ruralnu kulturnu baštinu zbog njezine suštinske umjetničke vrijednosti i njezina gospodarskog i društvenog doprinosa dobrobiti europskih građana.

Vanjsko djelovanje Europske unije

Kultura i kulturna baština imaju važnu ulogu u međunarodnim odnosima EU-a. U zajedničkoj komunikaciji Komisije iz 2016. EU i partnerske zemlje potiče se da udruže snage i surađuju u području kulture.

Pročitajte zajedničku komunikaciju Europskom parlamentu i Vijeću Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose (2016.)

Saznajte više o međunarodnim kulturnim odnosima.