Skip to main content

Culture and Creativity

Glavni akterji na področju kulturne dediščine: institucije EU

Celostni in participativni pristop h kulturni dediščini je v središču evropskega okvira ukrepanja na področju kulturne dediščine. To je bistveno za spodbujanje kulturne dediščine v politikah EU. Tak pristop podpirajo Evropski parlament, Svet Evropske unije, Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor. Vse te institucije EU so sodelovale tudi v evropskem letu kulturne dediščine 2018 in prispevale k njegovemu uspehu.

Institucije EU priznavajo vlogo kulturne dediščine kot pomembne prednosti Evrope. Priznavajo, da ta prispeva h kakovosti življenja ljudi, omogoča socialno vključenost in tudi njen gospodarski vpliv.
Institucije EU opozarjajo tudi na izzive, s katerimi se sooča kulturna dediščina, in poudarjajo, da premagovanje teh izzivov zahteva sodelovanje med institucijami EU, državami članicami in deležniki.

Evropski parlament

Evropski parlament je v resoluciji z dne 8. septembra 2015 poudaril potrebo po celostnem pristopu h kulturni dediščini. Dokument priznava, da je to ključnega pomena za kulturni dialog in medsebojno razumevanje ter krepitev socialne, ekonomske in teritorialne kohezije.

Pilotni projekti Evropskega parlamenta

Pilotni projekti so eksperimentalne pobude za preskušanje izvedljivosti posebnih ukrepov. Na področju kulture in kulturne dediščine se izvaja več takih projektov.

Projekt digitalne obnove judovske kulture

Cilj tega projekta je oblikovati obsežno podatkovno zbirko ustreznega gradiva o kulturnih dobrinah v lasti Judov, ki so jih zaplenili nacisti. Projekt se osredotoča na usodo zbirke Schloss.

Pomemben del projekta je zbiranje dobrih praks in predlaganje dejavnosti ozaveščanja. Podatkovna zbirka bo omogočila vseevropski pregled zaplenjenih umetniških del, olajšala raziskave in prispevala k zaščiti evropske kulturne dediščine. Več muzejev in ustanov v Evropi ter ZDA je doslej zbralo približno 5 000 dokumentov.

Več o pilotnem projektu digitalne obnove judovske kulture.

Zaščita judovskih pokopališč v Evropi

Projekt je namenjen kartiranju več kot 3 000 pokopališč v evropskih državah, opredelitvi dobrih praks za ohranjanje in predlaganju modela za njihovo uspešno zaščito. Ukrep je prispeval k evropskemu letu kulturne dediščine 2018 z ozaveščanjem o evropski kulturni dediščini in kulturni raznolikosti.

Več o projektu.

Svet Evropske unije

Svet sprejema spodbujevalne ukrepe in priporočila, saj so za kulturne politike pristojne države članice. Ohranjanje in izboljševanje kulturne dediščine sta med glavnimi cilji Sveta na področju kulture, kot je razvidno iz njegovih nedavnih sklepov:

Odbor regij

Evropski odbor regij pripravlja mnenja o zakonodajnih predlogih EU ter spodbuja dialog in čezmejno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi. Odbor poudarja bistveno vlogo lokalnih in regionalnih organov pri upravljanju, spodbujanju, zaščiti in varovanju evropske kulturne dediščine.

Preberite mnenje Evropskega odbora regij – Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo.

Dokument poudarja pomen upravljanja pri spodbujanju in podpiranju kulturne dediščine ter priznava vlogo kulturne dediščine za evropsko identiteto in gospodarski razvoj.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Evropski ekonomsko-socialni odbor izdaja mnenja in informativna poročila ter organizira pobude in dogodke, ki se osredotočajo na udeležbo civilne družbe in državljanov. Nekateri med njimi so posebej namenjeni kulturni dediščini.

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prispevku evropskega podeželja k evropskemu letu kulturne dediščine 2018 za zagotovitev trajnosti in kohezije med mesti in podeželjem.

To mnenje spodbuja deležnike, da sprejmejo široko opredelitev kulture, ki bo vključevala vse državljane. Institucije tudi poziva, naj formalno priznajo podeželsko kulturno dediščino zaradi njene resnične umetniške vrednosti ter njenega prispevka k dobremu počutju evropskih državljanov v ekonomskem in socialnem smislu.

Zunanje delovanje Evropske unije

Kultura in kulturna dediščina imata ključno vlogo v mednarodnih odnosih EU. Skupno sporočilo Komisije iz leta 2016 spodbuja kulturno sodelovanje med EU in njenimi partnerskimi državami na podlagi načela združevanja moči.

Oglejte si Skupno sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave (2016)

Več o mednarodnih kulturnih odnosih.