Skip to main content

Culture and Creativity

De vigtigste aktører inden for kulturarv: EU-institutioner

En integreret og deltagerbaseret tilgang til kulturarv er kernen i det europæiske handlingsprogram for kulturarv. Dette er afgørende for at fremme kulturarven i alle EU's politikker. Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg støtter denne tilgang. Alle disse EU-institutioner var også involveret i det europæiske år for kulturarv 2018 og bidrog til at gøre året til en succes.

EU-institutionerne anerkender kulturarvens rolle som et vigtigt aktiv for Europa. De anerkender det bidrag, den yder til borgernes livskvalitet, dens bidrag til social inklusion og dens økonomiske indvirkning.
EU-institutionerne fremhæver også de udfordringer, som kulturarven står over for, og at disse kræver samarbejde mellem EU-institutionerne, medlemsstaterne og interessenterne for at overvinde dem.

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet fremhævede behovet for en integreret tilgang til kulturarv i sin beslutning af 8. september 2015. I dokumentet anerkendes det, at dette er afgørende for at opnå kulturel dialog og gensidig forståelse og for at styrke den sociale, økonomiske og territoriale samhørighed.

Europa-Parlamentets pilotprojekter

Pilotprojekter er eksperimentelle initiativer til afprøvning af gennemførligheden af specifikke tiltag. Flere af dem gennemføres inden for kultur og kulturarv.

Jewish Digital Cultural Recovery Project – JDCRP

Dette projekt har til formål at udvikle en omfattende database over relevant materiale om kulturgenstande, som nazisterne stjal fra jøder. Projektet fokuserer på Schloss-samlingens skæbne.

En vigtig del af projektet er at indsamle god praksis og foreslå bevidsthedsskabende aktiviteter. Databasen vil i sidste ende føre til et EU-dækkende overblik over stjålne kunstværker, fremme forskning og bidrage til at beskytte den europæiske kulturarv. Indtil videre har adskillige museer og institutioner i Europa og USA indsamlet 5.000 dokumenter.

Læs mere om pilotprojektet Jewish Digital Cultural Recovery.

Beskyttelse af de jødiske kirkegårde i Europa

Dette projekt har til formål at kortlægge over 3.000 kirkegårde i de europæiske lande, identificere god praksis inden for bevarelse og foreslå en model for effektiv beskyttelse af dem. Tiltaget bidrog til det europæiske år for kulturarv 2018 ved at udbrede kendskabet til Europas kulturarv og kulturelle mangfoldighed.

Læs mere om projektet.

Rådet for Den Europæiske Union

Rådet vedtager tilskyndelsesforanstaltninger og henstillinger, idet kulturpolitikken henhører under medlemslandenes kompetence. Bevarelse og styrkelse af kulturarven er blandt Rådets vigtigste mål på kulturområdet, som det fremgår af dets nylige konklusioner:

Regionsudvalget

Det Europæiske Regionsudvalg udarbejder udtalelser om EU's lovgivningsforslag og fremmer dialog og grænseoverskridende samarbejde med nationale, regionale og lokale myndigheder. Udvalget understreger de lokale og regionale myndigheders grundlæggende rolle i forbindelse med forvaltning, fremme, beskyttelse og sikring af den europæiske kulturarv.

Læs Regionsudvalgets udtalelse – På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa.

Dette dokument understreger betydningen af forvaltning med hensyn til at fremme og støtte kulturarven og anerkender kulturarvens betydning for den europæiske identitet og for den økonomiske udvikling.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgiver udtalelser og informationsrapporter og tilrettelægger initiativer og arrangementer, der fokuserer på civilsamfundet og borgernes deltagelse. Nogle af dem er specifikt dedikeret til kulturarv.

Læs Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Europas landdistrikters bidrag til det europæiske år for kulturarv 2018 til sikring af bæredygtighed og samhørighed mellem byer og landdistrikter.

I denne udtalelse opfordres interessenterne til at vedtage en bred definition af kultur, der omfatter alle borgere. Institutionerne opfordres også til formelt at anerkende landdistrikternes kulturarv på grund af dens iboende kunstneriske værdi og dens økonomiske og sociale bidrag til de europæiske borgeres velfærd.

EU's optræden udadtil

Kultur og kulturarv spiller en central rolle i EU's internationale forbindelser. En fælles meddelelse fra Kommissionen fra 2016 tilskynder til kulturelt samarbejde mellem EU og dets partnerlande baseret på princippet om at forene kræfterne.

Læs den fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet "En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser" (2016)

Læs mere om internationale kulturelle forbindelser.