Skip to main content

Culture and Creativity

Основни участници в областта на културното наследство: институциите на ЕС

Интегрираният и основан на участието подход към културното наследство е в основата на Европейската рамка за действия в областта на културното наследство. Това е от съществено значение за подпомагането на културното наследство чрез всички политики на ЕС. Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз, Комитетът на регионите и Икономическият и социален комитет подкрепят този подход. Всички тези институции на ЕС също така участваха в Европейската година на културното наследство през 2018 г. и допринесоха за нейния успех.

Институциите на ЕС са наясно, че културното наследство е значителен актив за Европа, който допринася за качеството на живот на хората, улеснява социалното приобщаване и оказва положително икономическо въздействие.
Институциите на ЕС обръщат внимание и на предизвикателствата, пред които е изправено културното наследство, и посочват, че за преодоляването им е необходимо сътрудничество между институциите на ЕС, държавите членки и заинтересованите страни.

Европейски парламент

В своя резолюция от 8 септември 2015 г. Европейският парламент подчертава необходимостта от интегриран подход към културното наследство. В документа се посочва, че това е от решаващо значение за постигане на културен диалог и взаимно разбирателство, както и за засилване на социалното, икономическото и териториалното сближаване.

Пилотни проекти на Европейския парламент

Пилотните проекти са инициативи за проверка на осъществимостта на конкретни действия. В областта на културата и културното наследство има няколко такива проекта.

Проект за цифров регистър на еврейското културно наследство (JDCRP)

Този проект има за цел разработване на цялостна база данни за притежаваните от евреи културни ценности, заграбени от нацистите. Той е с акцент върху съдбата на колекцията „Шлос“.

Важна част от проекта е събирането на добри практики и предлагането на дейности за повишаване на осведомеността. Базата данни в крайна сметка ще доведе до извършването на общ за целия ЕС преглед на заграбените произведения на изкуството, ще улесни научните изследвания и ще помогне за опазването на европейското културно наследство. До момента няколко музея и институции в Европа и САЩ са събрали около 5000 документа.

Научете повече за пилотния проект за цифров регистър на еврейското културно наследство.

Защита на еврейските гробища в Европа

Целта на този проект е да се картографират над 3 000 гробища в европейските държави, да се набележат добри практики за тяхното опазване и да се предложи модел за успешна защита на тези гробища. Този проект допринесе за Европейската година на културното наследство през 2018 г. чрез повишаване на осведомеността за европейското наследство и културно многообразие.

Научете повече за проекта.

Съвет на Европейския съюз

Съветът приема насърчителни мерки и препоръки, тъй като политиките в областта на културата са от компетентността на държавите членки. Опазването и подобряването на състоянието на културното наследство са сред основните цели на Съвета в областта на културата, както се вижда от неговите заключения относно:

Комитет на регионите

Европейският комитет на регионите изготвя становища относно законодателните предложения на ЕС и насърчава диалога и трансграничното сътрудничество с националните, регионалните и местните власти. Комитетът подчертава основната роля на местните и регионалните власти в управлението, популяризирането, опазването и защитата на европейското наследство.

Прочетете становището на Комитета на регионите За интегриран подход към културното наследство на Европа.

В този документ се изтъква значението на управлението за популяризирането и подкрепата на културното наследство и се подчертава ролята на културното наследство за европейската идентичност и за икономическото развитие.

Европейски икономически и социален комитет

Европейският икономически и социален комитет изготвя становища и информационни доклади и организира инициативи и мероприятия, насочени към гражданското общество и участието на гражданите. Някои от тях са посветени на културното наследство.

Прочетете становището на Европейския икономически и социален комитет Приносът на селските райони в Европа към Европейската година на културното наследство (2018 г.) за гарантиране на устойчивостта и сближаването на градските/селските райони.

В становището заинтересованите страни се насърчават да приемат широко определение за култура, което да включва всички граждани. В него също така се призовават институциите официално да признаят културното наследство на селските райони заради неговата присъща художествена стойност и неговия икономически и финансов принос за благосъстоянието на всички европейски граждани.

Външна дейност на Европейския съюз

Културата и културното наследство играят ключова роля в международните отношения на ЕС. В съвместно съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 2016 г. се насърчава културното сътрудничество между ЕС и държавите партньори въз основа на принципа на обединяване на силите.

Прочетете съвместното съобщение до Европейския парламент и Съвета Към стратегия на ЕС за международните културни отношения (2016 г.).

Научете повече за международните културни отношения.