Skip to main content

Culture and Creativity

Peamised osalejad kultuuripärandi valdkonnas: ELi institutsioonid

Euroopa kultuuripärandi tegevusraamistiku keskmes on ühtne ja kaasav lähenemisviis kultuuripärandile. See on oluline kultuuripärandi edendamiseks kõigis ELi poliitikavaldkondades. Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Regioonide Komitee ning Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetavad seda lähenemisviisi. Kõik need ELi institutsioonid olid kaasatud ka Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 meetmetesse ja aitasid kaasa aasta edukusele.

ELi institutsioonid hindavad kõrgelt kultuuripärandi rolli Euroopa peamise varana. Nad mõistavad seda, kuidas see aitab parandada inimeste elukvaliteeti, kuidas see hõlbustab sotsiaalset kaasatust ja milline on kultuuripärandi majanduslik mõju.
ELi institutsioonid rõhutavad ka kultuuripärandiga seotud probleeme ning seda, et nende lahendamiseks peavad ELi institutsioonid, liikmesriigid ja sidusrühmad koostööd tegema.

Euroopa Parlament

Euroopa Parlament rõhutas vajadust ühtse lähenemisviisi järele kultuuripärandile oma 8. septembri 2015. aasta resolutsioonis. Selles dokumendis tunnistatakse, kuidas seda lähenemisviisi on vaja kultuuridevahelise dialoogi tekitamiseks ja vastastikuse mõistmise saavutamiseks ning sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamiseks.

Euroopa Parlamendi katseprojektid

Katseprojektid on eksperimentaalsed algatused konkreetsete meetmete teostatavuse katsetamiseks. Kultuuri ja kultuuripärandi valdkonnas on rakendatud mitu sellist projekti.

Juudi kultuuri digitaalse taastamise projekt

Selle projekti eesmärk on töötada välja põhjalik andmebaas juutidele kuulunud ning natside poolt rüüstatud kultuuriväärtuseid käsitlevate materjalide kohta. Projekt keskendub Schlossi kollektsiooni saatusele.

Olulise osana projektist tegeletakse heade tavade kogumisega ja tehakse ettepanekuid teadlikkuse tõstmise praktikate kohta. Andmebaas annab lõpliku kogu ELi hõlmava ülevaate röövitud kunstiteostest, lihtsustab teadusuuringuid ja aitab kaitsta Euroopa kultuuripärandit. Mitu Euroopas ja USAs asuvat muuseumit ja institutsiooni on seni kogunud umbes 5000 dokumenti.

Tutvu lähemalt juudi kultuuri digitaalse taastamise katseprojektiga.

Euroopa juudi surnuaedade kaitsmine

Projekti eesmärk on kaardistada Euroopa riikides üle 3000 juudi surnuaia, määrata kindlaks nende säilitamise head tavad ning luua mudel, kuidas neid edukalt kaitsta. Meede aitas kaasa Euroopa kultuuripärandiaastale 2018 ning aitas levitada teadmisi Euroopa pärimuse ja kultuurilise mitmekesisuse kohta.

Tutvu projektiga.

Euroopa Liidu Nõukogu

Nõukogu võtab vastu stimuleerivaid meetmeid ja soovitusi, sest kultuuripoliitika kuulub liikmesriikide pädevusse. Kultuuripärandi säilitamine ja edendamine on kultuuri valdkonnas nõukogu üks peamistest eesmärkidest, seda tõendavad ka hiljutised nõukogu järeldused

Regioonide Komitee

Euroopa Regioonide Komitee koostab arvamusi ELi seadusandlike ettepanekute kohta ning edendab dialoogi ja piiriülest koostööd riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutustega. Komitee rõhutab kohalike ja piirkondlike ametiasutuste rolli Euroopa kultuuripärandi haldamisel, tutvustamisel, kaitsmisel ja hoidmisel.

Loe Regioonide Komitee arvamust teemal „Euroopa kultuuripärand – ühtse lähenemisviisi suunas“.

Dokumendis rõhutatakse olulist rolli, mis on kõigil valitsusasutustel kultuuripärandi kaitsmisel ja edendamisel ning tunnustatakse kultuuripärandi rolli Euroopa identiteedi ja majandusarengu edendamisel.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koostab arvamusi ja teabearuandeid ning algatab ja korraldab üritusi, mis keskenduvad kodanikuühiskonnale ja kodanike osalusele. Mõni neist on pühendatud konkreetselt kultuuripärandile.

Loe Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust „Euroopa maapiirkondade panus Euroopa kultuuripärandiaastasse 2018, tagades kestlikkuse ning linna- ja maapiirkondade sidususe“.

Arvamuses julgustatakse sidusrühmi mõtestama kultuuri laiemalt, et see hõlmaks kõiki kodanikke. Selles kutsutakse institutsioone üles ametlikult tunnustama maapiirkondade kultuuripärandit sellele omase kunstilise väärtuse ning selle majandus- ja sotsiaalse panuse tõttu Euroopa kodanike heaolusse.

Euroopa Liidu välistegevus

Kultuuril ja kultuuripärandil on ELi rahvusvahelistes suhetes oluline roll. Komisjoni 2016. aasta ühisteatises julgustatakse ELi ja tema partnerriike kultuurikoostööle, mis põhineb jõudude ühendamisel.

Loe ühisteatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Rahvusvaheliste kultuurisuhete ELi strateegias“ (2016).

Vaata lähemalt rahvusvaheliste kultuurisuhete kohta.