Skip to main content

Culture and Creativity

Viktiga kulturarvsaktörer: EU-institutionerna

En integrerad och delaktighetsbaserad kulturarvsstrategi står i centrum för den europeiska ramen för åtgärder för kulturarv. Detta är viktigt för att man ska kunna främja kulturarvet i all EU-politik. Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén stöder denna strategi. Alla dessa EU-institutioner deltog också i Europaåret för kulturarv 2018 och bidrog till att göra året till en framgång.

EU-institutionerna ser kulturarvet som en stor tillgång för EU. De konstaterar att kulturarvet spelar en viktig roll för människors livskvalitet, underlättar social integration och har betydelse för ekonomin.
EU-institutionerna uppmärksammar också de utmaningar som kulturarvet står inför och är medvetna om att de, tillsammans med EU-länderna och andra berörda parter, måste arbeta för att övervinna dem.

Europaparlamentet

Europaparlamentet betonade behovet av en integrerad kulturarvsstrategi i sin resolution av den 8 september 2015. Där konstateras att en sådan strategi är nödvändig för att få till stånd en kulturell dialog och ömsesidig förståelse och för att stärka den sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållningen.

Europaparlamentets pilotprojekt

Pilotprojekt är experimentella initiativ där man testar genomförbarheten hos specifika åtgärder. Flera sådana projekt har genomförts på områdena kultur och kulturarv.

Projekt för digitalt återfinnande av judiska kulturtillgångar

Syftet med detta projekt är att bygga upp en omfattande databas över relevant material om kulturtillgångar som stals från sina judiska ägare av nazisterna. Inom projektet försöker man först och främst att ta reda på vad som hände med Schloss-samlingen.

En viktig del av arbetet är att samla in god praxis och föreslå medvetandehöjande åtgärder. Databasen kommer i slutändan att leda till att ge en EU-omfattande översikt över stulen konst, underlätta forskning och bidra till att skydda det europeiska kulturarvet. Flera museer och institutioner i Europa och USA har hittills samlat in cirka 5 000 dokument.

Läs mer om pilotprojektet digitalt återfinnande av judiska kulturtillgångar.

Skydd av judiska begravningsplatser i Europa

Syftet med projektet är att kartlägga över 3 000 kyrkogårdar i olika europeiska länder, ta fasta på god praxis för bevarande och föreslå en modell för skydd av begravningsplatser. Projektet bidrog till Europaåret för kulturarv 2018 genom att sprida kunskap om Europas kulturarv och kulturella mångfald.

Läs mer om projektet

Europeiska unionens råd

Kulturpolitiken faller under EU-ländernas behörighet, men Europeiska unionens råd (som även kallas ”ministerrådet” eller bara ”rådet”) har möjlighet att anta stimulansåtgärder och rekommendationer på detta område. Att bevara och utveckla kulturarvet är ett av rådets främsta mål på kulturområdet, vilket framgår av de slutsatser som rådet har antagit:

Regionkommittén

Europeiska regionkommittén utarbetar yttranden om EU:s lagstiftningsförslag och verkar för dialog och gränsöverskridande samarbete med nationella, regionala och lokala myndigheter. Kommittén betonar de lokala och regionala myndigheternas viktiga roll när det gäller att förvalta, främja, skydda och bevara det europeiska kulturarvet.

Läs Regionkommitténs yttrande om en integrerad kulturarvsstrategi för Europa.

Där framhåller kommittén vikten av styrning när det gäller att främja och stödja kulturarvet, och kulturarvets roll för den europeiska identiteten och för den ekonomiska utvecklingen betonas.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén utfärdar yttranden och informationsrapporter och anordnar initiativ och evenemang som lägger tonvikten vid civisamhällets och allmänhetens deltagande. En del av kommitténs verksamhet är särskilt inriktad på kulturarvet.

Läs kommitténs yttrande om bidraget från Europas landsbygdsområden till Europaåret för kulturarv 2018 som säkerställer hållbarhet och sammanhållning mellan städer och landsbygd

I detta yttrande uppmuntras berörda parter att anta en vid definition av kultur som inkluderar alla. Institutionerna uppmanas också att formellt erkänna kulturarvet på landsbygden för dess inneboende konstnärliga värde och dess ekonomiska och sociala bidrag till alla EU-invånares välbefinnande

EU:s yttre åtgärder

Kultur och kulturarv spelar en viktig roll i EU:s internationella förbindelser. I ett gemensamt meddelande från kommissionen som offentliggjordes 2016 uppmuntras EU att samarbeta med sina partnerländer genom gemensamma insatser på kulturområdet.

Läs det gemensamma meddelandet till Europaparlamentet och rådet Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (2016).

Läs mer om internationella kulturella förbindelser