Skip to main content

Culture and Creativity

Principalii actori din domeniul patrimoniului cultural: Instituțiile UE

Cadrul de acțiune european pentru patrimoniul cultural se bazează pe o abordare integrată și participativă a patrimoniului cultural, esențială pentru promovarea patrimoniului cultural în cadrul politicilor UE. Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European sprijină această abordare. Toate aceste instituții ale UE au fost implicate, de asemenea, în organizarea Anului european al patrimoniului cultural 2018 și au contribuit la succesul acestuia.

Instituțiile UE recunosc faptul că patrimoniul cultural reprezintă un bun prețios pentru Europa, contribuind la îmbunătățirea calității vieții, facilitând incluziunea socială și impactul economic al acestuia.
Instituțiile UE evidențiază, de asemenea, provocările cu care se confruntă patrimoniul cultural și faptul că pentru depășirea acestora este necesară colaborarea dintre instituțiile UE, statele membre ale UE și părțile interesate.

Parlamentul European

Parlamentul European a subliniat necesitatea unei abordări integrate a patrimoniului cultural în Rezoluția din 8 septembrie 2015. Documentul menționează că o abordare integrată este esențială pentru instituirea dialogului cultural și a înțelegerii reciproce, precum și pentru consolidarea coeziunii sociale, economice și teritoriale.

Proiecte-pilot ale Parlamentului European

Proiectele-pilot sunt inițiative experimentale pentru a testa fezabilitatea unor acțiuni specifice. Mai multe astfel de proiecte-pilot sunt implementate în domeniul culturii și al patrimoniului cultural.

Proiectul „Jewish Digital Cultural Recovery” (JDCRP)

Acest proiect vizează crearea unei baze de date cuprinzătoare cu materiale relevante privind bunurile culturale ale evreilor spoliate de naziști. Proiectul se axează pe soarta colecției Adolphe Schloss.

O parte importantă a proiectului constă în identificarea de bune practici și propunerea de activități de sensibilizare. Baza de date va oferi, în cele din urmă, o imagine de ansamblu la nivelul UE asupra operelor de artă furate, va facilita cercetarea și va contribui la protejarea patrimoniului cultural european. Mai multe muzee și instituții din Europa și SUA au adunat până în prezent aproximativ 5 000 de documente.

Aflați mai multe despre proiectul-pilot Jewish Digital Cultural Recovery.

Protejarea cimitirelor evreiești din Europa

Acest proiect își propune să inventarieze peste 3 000 de cimitire din țările europene, identificând bune practici în materie de conservare și propunând un model pentru protejarea eficientă a acestora. Acțiunea a contribuit la Anul european al patrimoniului cultural 2018 prin sensibilizarea publicului cu privire la patrimoniul și diversitatea culturală a Europei.

Aflați mai multe despre proiect.

Consiliul Uniunii Europene

Consiliul adoptă măsuri de stimulare și recomandări, responsabilitatea pentru elaborarea politicilor culturale revenind statelor membre ale UE. Conservarea și consolidarea patrimoniului cultural se numără printre principalele obiective ale Consiliului în domeniul culturii, după cum o demonstrează concluziile sale recente:

Comitetul Regiunilor

Comitetul European al Regiunilor elaborează avize privind propunerile legislative ale UE și promovează dialogul și cooperarea transfrontalieră cu autoritățile naționale, regionale și locale. Comitetul subliniază rolul fundamental al autorităților locale și regionale în gestionarea, promovarea și protejarea patrimoniului european.

Citiți avizul Comitetului Regiunilor (CdR) — Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european.

Acest document subliniază importanța guvernanței în promovarea și sprijinirea patrimoniului cultural și recunoaște rolul patrimoniului cultural pentru identitatea europeană și pentru dezvoltarea economică.

Comitetul Economic și Social European

Comitetul Economic și Social European emite avize și rapoarte de informare și organizează inițiative și evenimente axate pe participarea societății civile și a cetățenilor. Unele dintre acestea sunt dedicate patrimoniului cultural.

Citiți avizul Comitetului Economic și Social European privind contribuția zonelor rurale din Europa la Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 prin asigurarea sustenabilității și coeziunii dintre zonele urbane și cele rurale.

Acest aviz încurajează părțile interesate să adopte o definiție a culturii cât mai cuprinzătoare cu putință pentru a-i include pe toți cetățenii. De asemenea, solicită instituțiilor să recunoască în mod oficial patrimoniul cultural rural pentru valoarea sa artistică intrinsecă și pentru contribuția sa economică și socială la bunăstarea tuturor cetățenilor europeni.

Acțiunea externă a Uniunii Europene

Cultura și patrimoniul cultural joacă un rol esențial în relațiile internaționale ale UE. O comunicare comună a Comisiei din 2016 încurajează cooperarea culturală dintre UE și țările partenere, pe baza principiului unirii forțelor.

Citiți Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu „Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale” (2016)

Aflați mai multe despre relațiile culturale internaționale.