Skip to main content

Culture and Creativity

Pagrindiniai subjektai kultūros paveldo srityje. ES institucijos

Integruotas ir dalyvaujamasis požiūris į kultūros paveldą yra vienas iš pagrindinių Europos kultūros paveldo veiksmų programos aspektų. Jis labai svarbus siekiant skatinti kultūros paveldą įvairiose ES politikos srityse. Šiam požiūriui pritaria Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba, Regionų komitetas ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Visos šios institucijos taip pat dalyvavo Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) veikloje ir prisidėjo prie šių metų sėkmės.

ES institucijos pripažįsta kultūros paveldo kaip svarbios ES vertybės vaidmenį. Jos pripažįsta, kad kultūros paveldas prisideda prie žmonių gyvenimo kokybės, padeda sudaryti palankesnes sąlygas socialinei įtraukčiai ir daro poveikį ekonomikai.
ES institucijos taip pat pabrėžia kultūros paveldo srityje kylančius sunkumus ir tai, kad siekiant juos įveikti ES institucijos, valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai turi bendradarbiauti.

Europos Parlamentas

Europos Parlamentas savo 2015 m. rugsėjo 8 d. rezoliucijoje pabrėžė tai, kad būtina taikyti integruotą požiūrį į kultūros paveldą. Šiame dokumente pabrėžiama, kad labai svarbu užtikrinti kultūrinį dialogą ir tarpusavio supratimą, taip pat didinti socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą.

Europos Parlamento bandomieji projektai

Bandomieji projektai yra eksperimentinės iniciatyvos, kuriomis siekiama išbandyti konkrečių veiksmų įvykdomumą. Keletas projektų įgyvendinami kultūros ir kultūros paveldo srityse.

Žydų kultūros vertybių atgavimo skaitmeninis projektas

Šiuo projektu siekiama sukurti išsamią atitinkamos medžiagos, susijusios su žydams priklausiusiomis kultūros vertybėmis, kurias plėšė naciai, duomenų bazę. Projekte daugiausia dėmesio skiriama Schloss’ų kolekcijos likimui.

Rinkti gerosios patirties pavyzdžius ir skatinti informuotumo didinimo veiklą – svarbi šio projekto dalis. Galiausiai duomenų bazė padės ES mastu apžvelgti meno kūrinius, kurie buvo plėšiami, sudarys palankesnes sąlygas atlikti mokslinius tyrimus ir padės apsaugoti Europos kultūros paveldą. Keli Europos ir JAV muziejai bei institucijos iki dabar surinko apie 5 000 dokumentų.

Daugiau informacijos apie Žydų kultūros vertybių atgavimo bandomąjį projektą.

Žydų kapinių apsauga Europoje

Šiuo projektu siekiama įvertinti daugiau nei 3 000 kapinių Europos šalyse, nustatant su išsaugojimu susijusią gerąją patirtį ir pasiūlant sėkmingos apsaugos modelį. Šiuo veiksmu, didinant informuotumą apie Europos paveldą ir kultūros įvairovę, buvo prisidedama prie Europos kultūros paveldo metų (2018 m.).

Daugiau informacijos apie projektą.

Europos Sąjungos Taryba

Kadangi kultūros politika priklauso valstybių narių kompetencijos sričiai, Taryba priima skatinamąsias priemones ir rekomendacijas. Kultūros paveldo išsaugojimas ir skatinimas yra vieni pagrindinių Tarybos tikslų kultūros srityje, tai matyti iš jos naujausių išvadų:

Regionų komitetas

Europos regionų komitetas rengia nuomones dėl ES pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ir skatina dialogą bei tarpvalstybinį bendradarbiavimą su nacionalinėmis, regiono ir vietos valdžios institucijomis. Komitetas pabrėžia labai svarbų vietos ir regiono valdžios institucijų vaidmenį Europos paveldo valdymo, skatinimo, apsaugos ir saugojimo srityse.

Skaitykite Regionų komiteto (RK) nuomonę – Integruotas požiūris į Europos kultūros paveldą.

Šiame dokumente pabrėžiama valdymo svarba skatinant ir remiant kultūros paveldą, be to, pripažįstamas kultūros paveldo vaidmuo stiprinant Europos tapatybę ir ekonominę plėtrą.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas rengia nuomones bei informacinius pranešimus, taip pat organizuoja iniciatyvas ir renginius, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama pilietinės visuomenės ir piliečių dalyvavimui. Kai kurie jų konkrečiai skirti kultūros paveldui.

Skaitykite Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę „Europos kaimo vietovių indėlis į 2018-uosius Europos kultūros paveldo metus užtikrinant tvarumą bei miesto ir kaimo vietovių sanglaudą“.

Šioje nuomonėje interesuotieji subjektai skatinami vadovautis kuo platesne kultūros samprata ir įtraukti visus piliečius. Be to, joje institucijos raginamos oficialiai pripažinti kaimo kultūros paveldą dėl jo savaiminės meninės vertės ir ekonominio bei socialinio indėlio į visų Europos piliečių gerovę.

Europos Sąjungos išorės veiksmai

Kultūra ir kultūros paveldas atlieka svarbų vaidmenį ES tarptautiniuose santykiuose. 2016 m. bendrame Komisijos komunikate ES skatinama bendradarbiauti su šalimis partnerėmis kultūros srityje, remiantis jėgų suvienijimo principu.

Skaitykite bendrą komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas“ (2016 m.).

Daugiau informacijos apie tarptautinius kultūrinius ryšius.