Skip to main content

Culture and Creativity

Kulttuuriperintöalan keskeiset toimijat: EU:n toimielimet

Kulttuuriperintöä koskevan eurooppalaisen toimintakehyksen ydin on yhdennetty ja osallistava lähestymistapa kulttuuriperintöön. Tämä lähestymistapa on välttämätön, jotta kulttuuriperintöä voidaan edistää kaikissa EU:n toimintapolitiikoissa. Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan alueiden komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kannattavat lähestymistapaa. Kaikki nämä EU:n toimielimet osallistuivat myös kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen 2018 ja auttoivat tekemään vuodesta menestyksekkään.

EU:n toimielimet ottavat toimissaan huomioon, että Euroopan kulttuuriperintö on vahva voimavara. Ne tunnustavat, että kulttuuriperintö parantaa ihmisten elämänlaatua, lisää sosiaalista osallisuutta ja vaikuttaa talouteen.
EU:n toimielimet korostavat myös, että kulttuuriperintöön liittyy haasteita, joiden voittamiseksi tarvitaan EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti korosti 8. syyskuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa, että kulttuuriperintöalalla tarvitaan yhdennettyä lähestymistapaa. Päätöslauselmassa painotetaan, että tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan saavuttaa kulttuurinen vuoropuhelu ja keskinäinen ymmärrys sekä lisätä sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta.

Euroopan parlamentin pilottihankkeet

Pilottihankkeet ovat kokeellisia aloitteita, joilla testataan, ovatko erityistoimet toteutettavissa. Kulttuuri- ja kulttuuriperintöalalla on tällä hetkellä meneillään useita pilottihankkeita.

Juutalaisen kulttuurin digitaalisen elvyttämisen hanke (Jewish Digital Cultural Recovery Project, JDCRP)

JDCRP-hankkeen tavoitteena on laatia kattava tietokanta juutalaisten omistamista kulttuuriesineistä, jotka natsit ryöstivät toisen maailmansodan aikana. Hankkeessa keskitytään Schloss-kokoelman kohtaloon.

Tärkeä osa hanketta on koota hyviä käytäntöjä ja lisätä tietoisuutta. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on saada aikaan koko EU:n kattavat tiedot ryöstetyistä teoksista, helpottaa tutkimusta ja auttaa suojelemaan Euroopan kulttuuriperintöä. Museot ja laitokset Euroopassa ja Yhdysvalloissa ovat koonneet tähän mennessä noin 5 000 asiaa koskevaa asiakirjaa.

Lue lisää Jewish Digital Cultural Recovery -pilottihankkeesta.

Juutalaisten hautausmaiden suojeluhanke (Protecting the Jewish Cemeteries of Europe)

Protecting the Jewish Cemeteries of Europe -hankkeen tarkoituksena on kartoittaa yli 3 000 hautausmaata Euroopassa, tunnistaa hyviä suojelukäytäntöjä ja ehdottaa yhteistä mallia hautausmaiden suojeluun. Hanke kuului Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoden 2018 toimintaan, ja sen avulla lisättiin tietoisuutta Euroopan kulttuuriperinnöstä ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta.

Lue lisää hankkeesta.

Euroopan unionin neuvosto

Kulttuuripolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta Euroopan unionin neuvosto antaa alalle suosituksia ja hyväksyy kannustavia toimenpiteitä. Yksi neuvoston tärkeimmistä tavoitteista kulttuurin alalla on kulttuuriperinnön säilyttäminen ja vahvistaminen. Tämä käy ilmi seuraavista neuvoston hiljattain antamista päätelmistä:

Alueiden komitea

Euroopan alueiden komitea laatii lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista ja edistää vuoropuhelua ja rajat ylittävää yhteistyötä kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa. Komitea tähdentää alue- ja paikallisviranomaisten keskeistä roolia eurooppalaisen perinnön hallinnassa, edistämisessä, suojelussa ja turvaamisessa.

Lue alueiden komitean lausunto aiheesta ”Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa”.

Lausunnossa korostetaan kulttuuriperinnön merkitystä tekijänä, joka vaikuttaa eurooppalaiseen identiteettiin ja talouskehitykseen. Siinä myös nostetaan esiin hallinnon rooli kulttuuriperinnön edistämisessä ja tukemisessa.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antaa lausuntoja ja raportteja sekä järjestää aloitteita ja tapahtumia, joilla pyritään osallistamaan kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisia. Osa komitean työstä keskittyy nimenomaan kulttuuriperintöalaan.

Lue Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan maaseutualueiden panos kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen 2018: kestävyyden sekä kaupunki- ja maaseutualueiden yhteenkuuluvuuden varmistaminen”.

Lausunnossa kannustetaan sidosryhmiä soveltamaan mahdollisimman laajaa kulttuurikäsitystä, joka kattaa kaikki kansalaiset. Lisäksi siinä kehotetaan toimielimiä tunnustamaan virallisesti, että maaseudun kulttuuriperinnöllä on luontaista taiteellista arvoa sekä taloudellista ja sosiaalista merkitystä kaikkien eurooppalaisten hyvinvoinnin kannalta.

Euroopan unionin ulkosuhteet

Kulttuurilla ja kulttuuriperinnöllä on keskeinen asema EU:n kansainvälisissä suhteissa. Vuonna 2016 annetussa komission yhteisessä tiedonannossa EU:ta ja sen kumppanimaita kannustetaan voimat yhdistävään kulttuuriyhteistyöhön.

Lue yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle aiheesta ”Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia” (2016)

Lue lisää kansainvälisistä kulttuurisuhteista.