Skip to main content

Culture and Creativity

Архитектура

Научете какви са връзките между политиките и програмите на ЕС и архитектурата.
архитектура

ЕС разработва интегриран и ориентиран към хората подход към създаване на устойчива застроена среда, при който архитектурата играе основна роля за проектирането на сгради, обществени пространства и градски ландшафти, които допринасят за качеството на живот на гражданите. 

Както се посочва в работния план на Съвета на ЕС за културата за периода 2019—2022 г., архитектурата е хоризонтална област и следва да се насърчава като „дисциплина, която включва подходящото равновесие между културните, социалните, икономическите, екологичните и техническите аспекти за целите на общото благо“.

Ето защо много политики на ЕС (като например в областта на строителството, енергийната ефективност, изменението на климата, научните изследвания, сближаването и др.) могат да допринесат за наличието на висококачествена застроена среда, включително културната политика и инициативите, посочени по-долу.

В Европа има над половин милион архитекти

Според проучване на Съвета на архитектите в Европа (ACE) от 2018 г. общият брой на архитектите в 28-те държави от ЕС плюс Норвегия, Сърбия и Швейцария е около 562 000. Професията има следната структура:

 • 71 % от архитектурните практики са на отделни лица
 • 25 % — на групи от 2—5 души 
 • 3 % — на групи от 6—10 души.

Що се отнася до баланса между половете, изглежда, че нещата се променят, защото 53 % от архитектите на възраст между 30 и 40 години са жени в сравнение с 32 % от архитектите на възраст между 50 и 60 години.

Правната форма показва малко по-различна картина. Според последните две проучвания на ACE (2016 г. и 2018 г.):

 • 50—60 % работят като независими архитекти
 • 7—10 % — в партньорства
 • 20—30 % са учредили дружество с ограничена отговорност.

Политическа рамка на ЕС: кратка хронология

2001 г.: Първи политически насоки

В резолюцията на Съвета от 12 февруари 2001 г. относно качеството на архитектурата в градската и селската среда се посочва, че новата архитектура е „наследството на утрешния ден“. Държавите членки се призовават да „насърчават архитектурното качество чрез образцови политики в областта на общественото строителство“, включително чрез структурните фондове.

2008 г.: Принос на архитектурата за устойчивото развитие

В Заключения на Съвета относно архитектурата: принос на културата за устойчивото развитие от декември 2008 г. се призовава за интегриране на архитектурата в останалите политики и за повишаване на осведомеността за нейния принос за създаване на „качествена жизнена среда“.

Обмен на политики

Европейският форум за архитектурни политики дава възможност за обмен на политики между държавите членки, а през 2012 г. публикува проучване на архитектурните политики в Европа. През последните няколко години все повече се признава значението на качествената архитектура за устойчивото развитие на европейските общества.

2018 г.: Култура на строителство (Baukultur) и разработване на хоризонтални политики

През януари 2018 г. европейските министри на културата и заинтересованите страни (например АСЕ) приеха Декларацията от Давос „Към висококачествена култура на строителство в Европа“. В нея се подчертава централната роля на културата в застроената среда и се призовава за интегриран и качествен подход към средата, оформена от човека (т.е. културата на строителство, която обхваща архитектурата, наследството, обществените пространства, ландшафтите, инфраструктурата).

Тази концепция се обсъжда допълнително на равнище ЕС в рамките на:

 • неформалните срещи на европейските отговорни лица в областта на архитектурата, започнали през 2017 г. от френското министерство на културата с цел обмен на мнения относно разработването на политики;
 • европейските конференции по архитектурни политики, които се организират от държавите членки, председателстващи ЕС.

Експертна група на държавите членки по въпросите на архитектурата

С работния план на Съвета за културата за периода 2019—2022 г. бе създадена група от експерти от държавите членки по отворения метод на координация (ОМК), която разглежда въпроси, свързани с висококачествената архитектура и застроена среда за всички.

В групата участваха 35 експерти от 22 държави членки плюс Швейцария и Норвегия. Първото заседание се проведе през февруари 2020 г.

На 5 октомври 2021 г., след като получи заключенията на експертната група, Европейската комисия публикува доклада „Към споделена архитектурна култура — инвестиране във висококачествена жизнена среда за всички“. 

Докладът има за цел да покаже, че критериите за качествено жизнено пространство и дизайн следва да са не само функционални, екологични или икономически, но и да отговарят на социални, културни и психологически потребности, както и на общо чувство за принадлежност. Въз основа на проучвания на конкретни случаи в доклада са включени препоръки за осигуряване на висококачествена архитектура и застроена среда.

Експертна групата създаде полезни взаимодействия с други инициативи на ЕС, като свързаните с архитектурната среда инициативи в рамките на Зеления пакт, партньорството в областта на културата и културното наследство по Програмата за градовете и проекта Urban Maestro по програма „Хоризонт 2020“.

Подкрепа за качествената архитектура по програма „Творческа Европа“

Награди за изключителна работа в областта на съвременната архитектура

Чрез подкрепа по програма „Творческа Европа“ Европейският съюз организира заедно с фондация „Мис ван дер Рое“ два конкурса за изключителни постижения в областта на архитектурата.

1. Награда на ЕС за съвременна архитектура „Мис ван дер Рое“

От 2001 г. насам наградата на ЕС за съвременна архитектура „Мис ван дер Рое“ е основният инструмент на Съюза за популяризиране и насърчаване на качествената архитектура в Европа. Тя се връчва на всеки две години за изключителни архитектурни произведения, създадени в цяла Европа. Освен основната награда (60 000 евро) се връчва и награда за обещаващ архитект (20 000 евро).

2. Награда за млади таланти в областта на архитектурата

Наградата за млади таланти в областта на архитектурата (YTAA), която се връчва от 2016 г. насам, е допълнение към наградата на ЕС за съвременна архитектура. С нея се отличават най-добрите дипломни проекти по архитектура в Европа и се помага на студентите да осъществят прехода към професионалната сфера. ACE, Европейската асоциация за архитектурно образование (EAAE) и La Biennale di Venezia са официални партньори на YTAA.

За да се насърчи диалогът между младите специалисти по света, от 2018 г. в конкурса за YTAA могат да участват студенти от две азиатски държави, а от 2020 г. — студенти от три латиноамерикански държави. През 2020 г. стартира и самостоятелно азиатско издание на YTAA (с участието на Китай, Индия, Япония и Южна Корея).

Мрежи и платформи

В рамките на програма „Творческа Европа“ Европейският съюз и Европейската комисия също така подкрепят следните мрежи и платформи.

Съвет на архитектите в Европа (ACE)

Съветът на архитектите на Европа (ACE) се състои от 43 организации от 31 държави в Европа: националните регулаторни органи и представителните професионални органи в областта на архитектурата в държавите от ЕС, Сърбия, Швейцария и Норвегия.

Той се подпомага като европейска мрежа за своите дейности CONNECT ARCH (май 2017 г. — април 2021 г.), чиято цел е да се укрепи капацитетът на професията да се справя с настоящите и бъдещите предизвикателства: трансгранична и транснационална мобилност, засилена конкуренция от страни извън ЕС, адаптиране към цифровите технологии, придобиване на нови умения и компетентности. 

ACE също така участва в експертната група на Комисията по въпросите на културното наследство и допринася за работата на групата по ОМК за висококачествена архитектура. В международен план ACE договаря споразумения за взаимно признаване с държави извън ЕС, като например Канада и Република Корея.

LINA — платформа за архитектура

LINA (от англ. Learning, Interacting and Networking in Architecture) е платформа, създадена през 2021 г. от институции и организации, които бяха зад платформата за бъдещето на архитектура. Целта на LINA е да подкрепя обещаващите архитекти и същевременно да мобилизира усилията в рамките на професията за създаване на устойчива среда.

LINA обединява архитектурни усилия за справяне с екологичните предизвикателства и подкрепя и разпространява идеи, които помагат за осъществяването на Европейския зелен пакт. Чрез научни изследвания, семинари, изложби, конференции и издателски проекти LINA въплъщава духа на Новия европейски Баухаус, като работи за развитието на устойчива архитектура.

LINA обединява 28 организации от 23 средиземноморски страни, сред които има няколко организатора на европейски биеналета, триеналета и фестивали, музеи, изследователски мрежи и лаборатории, издателства и университети. Инициативата се координира от Факултета по архитектура на Люблянския университет.

Проекти за сътрудничество

По-долу са представени някои от проектите за сътрудничество, които заслужават внимание.

Човешки градове: разглеждане на въпроси относно градския мащаб (2014—2018 г.)

Проект, ръководен от Cité du design в Сент Етиен (Франция), при който дизайнът се използва като творчески и устойчив инструмент за новаторство заедно с хората в градското пространство.

Със своя последващ проект „SMOTIES — Творчески дейности с малки и отдалечени места“ от 2020 г. платформата ще приложи подхода си в 10 малки и отдалечени европейски места, които ще служат като хранилища на материална и нематериална култура, за която им риск да бъде загубена.

Архитектурно биенале в Тбилиси (2018 и 2020 г.)

Архитектурното биенале в Тбилиси е организирано за пръв път през 2018 г. по инициатива на грузинската организация 42 Gradusi. В рамките на първото издание бе разгледан неформалният характер на застроените и обитавани пространства на жилищните райони в Тбилиси и на други места. Под наслов „Сградите не са достатъчни“ на архитектурното биенале в Тбилиси бяха изследвани трансформационните процеси и преоткритите модели на живот в градовете — сградите се променят, защото животът на хората, които живеят в тях, се променя.

Какво се очаква в рамките на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.)

Предложението на Европейската комисия за програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) включва секторна подкрепа за архитектурния сектор. Предложените действия трябва да са насочени към изграждане на капацитет, повишаване на осведомеността и осигуряване на достъп до пазари.

Creative Europe support to architecture

The Creative Europe programme supports architecture through its different actions and prizes:

 • prizes
 • Creative Europe Networks and Creative Europe Platforms
 • European Cooperation Projects
 • sectorial support

EU Prize for Contemporary Architecture

The European Union organises the EU Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award (EUmies Awards) to recognizing excellence in built works of architecture in Europe (Architecture and Emerging) and final diploma works by recently graduated architects (Young Talent), supported through the Creative Europe programme:

Networks and platforms

The Creative Europe programme supports the following networks and platforms in the architecture sector:

European Cooperation projects

These are the European cooperation projects, that Creative Europe supports between 2021 and 2027, that are worth highlighting:

Sectorial support for architecture

The Creative Europe programme provides sectoral support to architecture and heritage for a quality built environment on top of the actions mentioned above, to address common difficulties the sector encounters.

This support includes capacity-building, promotion of Baukultur, peer learning and audience engagement in order to disseminate high-quality principles in contemporary architecture.