Skip to main content

Culture and Creativity

Architektura

Objevte vazby mezi politikami, programy a architekturou EU
architektura

EU vyvíjí integrovaný přístup k udržitelnému zastavěnému prostředí, který se orientuje na člověka a v němž architektura hraje hlavní roli při navrhování budov, veřejného prostoru a městské krajiny, jež jsou přínosem pro kvalitu života občanů. 

Jak je uvedeno v pracovním plánu Rady EU pro kulturu na období 2019–2022, architektura je zjevně průřezovou oblastí a měla by být podporována „jako [...] obor, který v zájmu obecného prospěchu usiluje o náležitou vyváženost mezi kulturními, sociálními, ekonomickými, environmentálními a technickými hledisky“.

Mnohé politiky EU (jako politiky v oblasti stavebnictví, energetické účinnosti, změny klimatu, výzkumu, soudržnosti…), včetně kulturní politiky a iniciativ uvedených níže, proto mohou přispět k vysoce kvalitnímu zastavěnému prostředí.

Evropa má více než půl milionu architektů

Podle studie Evropské rady architektů z roku 2018 se celkový počet architektů ve 28 členských státech EU a v Norsku, Srbsku a Švýcarsku odhaduje přibližně na 562 000. Struktura této profese je následující:

  • 71 % vykonává činnost samostatně
  • 25 % tvoří skupiny 2–5 osob 
  • 3 % tvoří skupiny 6–10 osob

Pokud jde o genderovou vyváženost, zdá se, že zde dochází k určitému posunu, protože 53 % architektů ve věku od 30 do 40 let tvoří ženy, ve srovnání s 32 % žen ve věku od 50 do 60 let.

Právní forma ukazuje poněkud odlišný stav. Podle posledních dvou studií Evropské rady architektů (z let 2016 a 2018):

  • 50 až 60 % pracuje jako nezávislí architekti
  • 7 až 10 % v rámci partnerství
  • 20 až 30 % založilo společnost s ručením omezeným

Politický rámec EU: stručná časová osa

2001: Prvotní nástin politiky

Rada ve svém usnesení o kvalitě architektury ve městech a na venkově ze dne 12. února 2001 označila novou architekturu jako „dědictví zítřka“. Vyzvala členské státy, aby „podporovaly kvalitu architektury prostřednictvím příkladných politik veřejné výstavby“, mimo jiné také prostřednictvím strukturálních fondů.

2008: Přínos architektury pro udržitelný rozvoj

V dokumentu Závěry Rady o architektuře: přínos kultury pro udržitelný rozvoj z prosince 2008 Rada vyzvala k zohledňování přínosu architektury pro „prostředí pro kvalitní život“ a zvyšování povědomí o něm.

Výměna zkušeností v oblasti politik

Poslední Evropské fórum pro politiku v oblasti architektury umožnilo výměnu zkušeností v oblasti politik mezi členskými státy a v roce 2012 zveřejnilo průzkum evropských politik v oblasti architektury. V několika posledních letech je význam kvalitní architektury pro udržitelný rozvoj evropských společností stále více uznáván.

2018: Kultura výstavby (Baukultur) a tvorba cílů napříč politikami

Davoská deklarace „Směrem k vysoce kvalitní kultuře výstavby (Baukultur) pro Evropu“, kterou přijali evropští ministři kultury a zúčastněné strany (například Evropská rada architektů) v lednu 2018, zdůraznila ústřední úlohu kultury v zastavěném prostředí a vyzvala k integrovanému a kvalitnímu přístupu k prostředí formovanému člověkem (tj. kultura výstavby (Baukultur), která zahrnuje architekturu, kulturní dědictví, veřejný prostor, krajinu a infrastrukturu).

O této koncepci na úrovni EU nadále diskutují:

  • Evropští členové rady pro architekturu (neformální setkání zahájená v roce 2017 francouzským ministerstvem kultury za účelem výměny informací o vývoji politiky)
  • účastníci evropských konferencí o politice v oblasti architektury pořádaných členskými státy, které předsedají EU

Odborné skupiny v oblasti architektury z členských států

V důsledku politické činnosti prováděné od roku 2018 ukládá pracovní plán Rady pro kulturu na období 2019–2022 vytvoření skupiny otevřených metod koordinace (OMK) složené z odborníků z členských států zaměřené na vysoce kvalitní architekturu a zastavěné prostředí pro všechny.

Na činnosti této skupiny se podílí 35 odborníků z 22 členských států, včetně Švýcarska a Norska. První zasedání skupiny se konalo v únoru 2020. Zpráva zahrnující osvědčené postupy a politická doporučení bude zveřejněna ve druhé polovině roku 2021.

Skupina vytvoří synergie s dalšími příslušnými činnostmi EU, jako jsou iniciativy v rámci Zeleného údělu týkající se zastavěného prostředí, partnerství v rámci městské agendy pro kulturu a kulturní dědictví a projekt Horizont 2020 Urban Maestro.

Podpora (kvalitní) architektury v rámci programu Kreativní Evropa

Ceny za vynikající práci v současné architektuře

S podporou programu Kreativní Evropa uděluje Evropská unie ve spolupráci s nadací Miese van der Rohe dvě ceny za vynikající úspěchy v architektuře:

1. Cena EU za současnou architekturu – Cena Miese van der Rohe

Od roku 2001 je cena EU za současnou architekturu – cena Miese van der Rohe hlavním nástrojem EU, který umožňuje vyzdvihnout a propagovat kvalitní evropskou architekturu. Jedná se o cenu udílenou jednou za dva roky, která vyzdvihuje vynikající architektonická díla postavená v celé Evropě. Kromě hlavní ceny (60 000 eur) zahrnuje také cenu pro začínající architekty (20 000 eur).

2. Cena pro mladé talenty v oblasti architektury

Cena pro mladé talenty v oblasti architektury, jejíž udílení bylo zahájeno v roce 2016 a která doplňuje cenu EU za současnou architekturu, má za cíl ocenit nejlepší diplomové projekty evropských studentů architektury a pomoci jim přejít do pracovního prostředí. Oficiálními partnery Ceny pro mladé talenty v oblasti architektury jsou Evropská rada architektů, Evropská asociace pro vzdělávání v architektuře a La Biennale di Venezia.

S cílem podpořit dialog mezi mladými profesionálními architekty po celém světě byla v roce 2018 Cena pro mladé talenty v oblasti architektury otevřena dvěma asijským zemím a v roce 2020 třem zemím z Latinské Ameriky. V roce 2020 bylo také zahájeno udílení samostatné asijské varianty Ceny pro mladé talenty v oblasti architektury (pro Čínu, Indii, Japonsko a Jižní Koreu).

Sítě a platformy

V rámci programu Kreativní Evropa podporuje Evropská unie / Evropská komise také následující síť a platformu:

Evropská rada architektů

Evropská rada architektů se skládá ze 43 členských organizací z 31 zemí Evropy: národních regulačních a profesních zastupitelských orgánů pro oblast architektury v členských státech EU, Srbsku, Švýcarsku a Norsku.

Jakožto evropská síť je podporována při provádění svých aktivit v rámci CONNECT ARCH (květen 2017 až duben 2021), jejichž cílem je posílit schopnost této profese čelit těmto současným a nadcházejícím výzvám: přeshraniční a nadnárodní mobilita, větší konkurence ze strany zemí mimo EU, přizpůsobování se digitálním technologiím, získávání nových dovedností a kompetencí. 

Evropská rada architektů se rovněž účastní odborné skupiny Komise pro kulturní dědictví a přispívá k činnosti skupiny OMK pro vysoce kvalitní architekturu. Na mezinárodní scéně se podílí na jednání o dohodě o vzájemném uznávání se třetími zeměmi, jako je Kanada a Jižní Korea.

Platforma pro architekturu budoucnosti

Kreativní Evropa podporuje rovněž Platformu pro architekturu budoucnosti, první celoevropskou platformu muzeí, festivalů a producentů v oblasti architektury, která přibližuje širší veřejnosti představy o budoucnosti měst a architektury. Zahrnuje 26 institucí z oblasti architektury z 22 zemí. Koordinátorem je Muzeum designu a architektury ve slovinské Lublani.

Projekty spolupráce

Za zmínku stojí tyto projekty spolupráce v oblasti kultury:

Města pro lidi: Výzva na úrovni měst (2014–2018)

Projekt, který využívá design jako kreativní a udržitelný nástroj pro inovace ve vztahu k lidem v městském prostoru, vedený Cité du design ve francouzském Saint-Étienne.

Tato platforma se společně s navazujícím projektem „SMOTIES – Kreativní práce s malými a odlehlými místy“ od roku 2020 zaměří na deset malých a odlehlých evropských míst, které mají sloužit jako depozitáře ohrožené hmotné a nehmotné kultury.

Architektonické bienále Tbilisi (2018 a 2020)

Architektonické bienále Tbilisi bylo vytvořeno v roce 2018 pod vedením gruzínské organizace 42 Gradusi. První ročník byl zaměřen na neformální povahu zastavěných a obytných prostor obydlených sídel v Tbilisi i jinde. Pod názvem „Budovy nestačí“ bylo Architektonické bienále Tbilisi zaměřeno na studium transformačních procesů a znovuobjevovaných životních schémat obyvatel města: k přeměně budov dochází, protože se mění životy těch, kteří v nich přebývají.

Co lze očekávat v rámci nadcházejícího programu Kreativní Evropa (2021–2027)

Návrh nového programu Kreativní Evropa (2021-2027) Evropské komise zahrnuje odvětvovou podporu pro odvětví architektury. Navrhovaná opatření by se měla zaměřit na budování kapacit, zvyšování povědomí a přístup na trhy.