Skip to main content

Culture and Creativity

Arhitektura

Povezave med politikami, programi in arhitekturo EU.
arhitektura

EU razvija celostni in v ljudi usmerjen pristop k trajnostnemu grajenemu okolju, kjer ima arhitektura pomembno vlogo pri oblikovanju stavb, javnih prostorov in mestnih krajin, ki prispevajo h kakovosti življenja državljanov. 

Kot je omenjeno v delovnem načrtu Sveta EU za področje kulture 2019–2022, je arhitektura jasno medsektorsko področje ter jo je treba spodbujati „kot stroko, pri kateri je za skupno dobro vzpostavljeno pravšnje ravnovesje med kulturnimi, družbenimi, gospodarskimi, okoljskimi in tehničnimi vidiki“.

Zato lahko številne politike EU (kot so gradbeništvo, energijska učinkovitost, podnebne spremembe, raziskave, kohezija itd.) prispevajo h kakovostnemu grajenemu okolju, vključno s kulturnimi politikami in pobudami, navedenimi v nadaljevanju.

Evropa ima več kot pol milijona arhitektov

V skladu s študijo Sveta arhitektov Evrope (ACE) iz leta 2018 je ocenjeno skupno število arhitektov v 28 državah članicah EU ter na Norveškem, v Srbiji in Švici približno 562 000. Struktura poklica je naslednja:

 • 71 % pripravništev je individualnih;
 • 25 % je skupin od 2 do 5 oseb; 
 • 3 % je skupin od 6 do 10 oseb.

Z vidika uravnotežene zastopanosti spolov se zdi, da se stvari razvijajo, saj je 53 % arhitektov v starosti 30 let žensk v primerjavi z 32 % v starosti 50 let.

Pravna oblika kaže nekoliko drugačno podobo. Če se vzameta kot primer zadnji dve študiji sveta ACE (2016 in 2018):

 • 50 % do 60 % je samostojnih arhitektov;
 • 7 % do 10 % jih dela v združenjih;
 • 20 % do 30 % jih je ustanovilo družbo z omejeno odgovornostjo.

Okvir politike EU: kratek časovni okvir

2001: Prvi povzetek politike

Resolucija Sveta o kakovosti arhitekture v mestnih in podeželskih okoljih z dne 12. februarja 2001 je novo arhitekturo opredelila kot „dediščino prihodnosti“. Države članice je spodbudila, naj „spodbujajo kakovost arhitekture z zglednimi javnimi nepremičninskimi politikami“, vključno s strukturnimi skladi.

2008: Prispevek arhitekture k trajnostnemu razvoju

Sklepi Sveta o arhitekturi: prispevek kulture k trajnostnemu razvoju iz decembra 2008 je zahteval vključitev in ozaveščanje prispevka arhitekture h „kakovostnemu življenjskemu prostoru“.

Izmenjava politik

Zadnji Evropski forum za arhitekturne politike je omogočil izmenjavo politik med državami članicami in leta 2012 objavil Raziskavo o arhitekturnih politikah v Evropi. V zadnjih letih se vse bolj priznava pomen kakovostne arhitekture za trajnostni razvoj evropskih družb.

2018: Gradbena kultura in oblikovanje navzkrižnih politik

Izjavo iz Davosa „Oblikovanje visokokakovostne gradbene kulture za Evropo“ so januarja 2018 sprejeli evropski ministri za kulturo in deležniki (kot je ACE). Izpostavila je osrednjo vlogo kulture v grajenem okolju in pozvala h kakovostnemu, celostnemu pristopu k človeškemu okolju (tj. Baukultur, vključno z arhitekturo, dediščino, javnim prostorom, krajino, infrastrukturo).

Ta koncept je na ravni EU in je bil nadalje analiziran z:

 • evropskimi arhitekturnimi direktorji (neuradna srečanja, ki jih je leta 2017 vzpostavilo francosko ministrstvo za kulturo za izmenjavo informacij o razvoju politik);
 • evropskimi konferencami o arhitekturnih politikah, ki so jih organizirale države članice, ki predsedujejo EU.

Strokovna skupina držav članic za arhitekturo

Kot rezultat dejavnosti politike, opravljene leta 2018, je delovni načrt Sveta za področje kulture 2019–2022 določil ustanovitev skupine strokovnjakov iz držav članic za odprto metodo koordinacije, ki se osredotoča na visokokakovostno arhitekturo in grajeno okolje za vse.

V tej skupini je poleg strokovnjakov iz Švice in Norveške sodelovalo še 35 strokovnjakov iz 22 držav članic. Prvo srečanje je potekalo februarja 2020.

Evropska komisija je 5. oktobra 2021 na podlagi ugotovitev skupine strokovnjakov objavila poročilo z naslovom Na poti k skupni arhitekturni kulturi: vlaganje v visokokakovostno življenjsko okolje za vse. 

Poročilo naj bi pokazalo, da merila za kakovost in zasnovo življenjska okolja ne bi smela biti le funkcionalne, ekološke ali ekonomske narave, temveč bi morala izpolnjevati tudi socialne, kulturne in psihološke potrebe ter splošni občutek pripadnosti. Poročilo, ki temelji na zbirki študij primerov, vsebuje priporočila za zagotovitev pogojev za visokokakovostno arhitekturo in grajeno okolje.

Skupina je vzpostavila sinergije z drugimi ustreznimi ukrepi EU, kot so pobude zelenega dogovora, povezane z grajenim okoljem, z agendo za mesta partnerstva na področju kulture in kulturne dediščine in projektom Obzorja 2020 Urban Maestro.

Podpora programa Ustvarjalna Evropa za (kakovostno) arhitekturo

Nagrade, ki priznavajo izjemno delo v sodobni arhitekturi

S podporo programa Ustvarjalna Evropa Evropska unija s Fundacijo Mies van der Rohe organizira dve nagradi za priznanje izjemnih dosežkov v arhitekturi:

1. Nagrada EU za sodobno arhitekturo Mies van der Rohe

Od leta 2001 je nagrada EU za sodobno arhitekturo – nagrada Mies van der Rohe glavno orodje EU za poudarjanje in promocijo kakovostne arhitekture v Evropi. Gre za nagrado, ki se podeljuje vsaki dve leti in ki izpostavlja izjemna arhitekturna dela, zgrajena po vsej Evropi. Poleg glavne nagrade (60 000 evrov) vključuje tudi nagrado Emerging Architect Prize (20 000 evrov).

2. Nagrada za mlade nadarjene arhitekte

Nagrada YTAA za mlade nadarjene arhitekte, ki se podeljuje od leta 2016, dopolnjuje nagrado EU za sodobno arhitekturo, s katero nagrajuje najboljše diplomske projekte evropskih študentov arhitekture in jim pomaga pri prehodu v poklicni svet. ACE, Evropsko združenje za arhitekturno izobraževanje (EAAE) in La Biennale di Venezia so uradni partnerji YTAA.

Za spodbujanje dialoga med mladimi strokovnjaki po vsem svetu se je nagrada YTAA leta 2018 začela podeljevati tudi v dveh azijskih državah in leta 2020 v treh latinskoameriških državah. Leta 2020 se je vzpostavila tudi samostojna azijska izdaja nagrad YTAA (s Kitajsko, Indijo, Japonsko in Južno Korejo).

Mreže in platforme

V okviru programa Ustvarjalna Evropa Evropska unija/Evropska komisija podpira tudi naslednjo mrežo in platformo:

Svet arhitektov Evrope

Svet arhitektov Evrope (ACE) sestavlja 43 organizacij članic iz 31 evropskih držav: nacionalni regulativni in strokovni predstavniški organi za arhitekturo v državah članicah EU, Srbiji, Švici in na Norveškem.

Podpira se kot evropska mreža za svoje dejavnosti CONNECT ARCH (maj 2017 – april 2021), katerih cilj je okrepiti sposobnost stroke za spopadanje s sedanjimi in prihodnjimi izzivi: čezmejna in nadnacionalna mobilnost, povečana konkurenca zunaj EU, prilagajanje digitalnim tehnologijam, pridobivanje novih znanj in spretnosti in kompetenc. 

ACE prav tako sodeluje v strokovni skupini Komisije za kulturno dediščino in prispeva k skupini za odprto metodo koordinacije za visokokakovostno arhitekturo. Na mednarodnem prizorišču se s tretjimi državami, kot sta Kanada in Republika Koreja, pogajajo o sporazumih o medsebojnem priznavanju.

Arhitekturna platforma LINA

LINA (Learning, Interacting and Networking in Architecture – učenje, povezovanje in mreženje na področju arhitekture) je platforma, ki so jo leta 2021 vzpostavile institucije in organizacije, ki so bile tudi pobudnice platforme Future Architecture. Cilj platforme LINA je podpirati mlade arhitekte in hkrati pritegniti stroko k ustvarjanju pogojev za trajnostno okolje.

Platforma LINA združuje arhitekturna prizadevanja za reševanje okoljskih izzivov ter podpira in razširja zamisli, ki prispevajo k uresničevanju evropskega zelenega dogovora. LINA v povezavi z novim evropskim Bauhausom pripravlja raziskave, delavnice, razstave, konference in založniške projekte ter spodbuja razvoj trajnostne arhitekture.

Platforma združuje 28 organizacij iz 23 sredozemskih držav, med katerimi je več evropskih bienalov, trienalov in festivalov ter muzejev, raziskovalnih mrež, laboratorijev, založniških hiš in univerz. Koordinatorka pobude je Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Projekti sodelovanja

Izpostaviti je treba naslednje projekte kulturnega sodelovanja:

Human cities: Challenging the city scale (2014–2018)

Projekt, ki uporablja oblikovanje kot ustvarjalno in trajnostno orodje za inovacije z ljudmi v urbanem prostoru, ki ga vodi Cité du design - Saint Etienne (FR).

S svojim nadaljnjim projektom „SMOTIES-Creative Works with Small and Remote Places“ iz leta 2020 se platforma osredotoča na 10 majhnih in oddaljenih evropskih krajev, za katere velja, da so skladišča materialne in nematerialne kulture, ki tvega, da bo izgubljena.

Tbilisi architecture biennial (2018 in 2020)

Program Tbilisijski bienale arhitekture je bil ustanovljen leta 2018 pod vodstvom gruzijske organizacije 42 Gradusi. Prva izdaja je raziskovala neformalnost zgrajenih in bivalnih prostorov stanovanjskih naselij v Tbilisiju in okolici. Pod imenom „Buildings Are Not Enough“ (Stavbe ne zadostujejo) je program Tbilisi Architecture Biennial preučeval procese sprememb in na novo izumljene življenjske vzorce prebivalcev mesta: stavbe so bile spremenjene, pa tudi življenja tistih, ki v njih prebivajo.

Kaj se pričakuje od programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027)

Predlog Evropske komisije za program Ustvarjalna Evropa (2021–2027) vključuje sektorsko podporo za arhitekturni sektor. Predlagani ukrepi bi se morali osredotočiti na krepitev zmogljivosti, ozaveščanje in dostop do trgov.

Creative Europe support to architecture

The Creative Europe programme supports architecture through its different actions and prizes:

 • prizes
 • Creative Europe Networks and Creative Europe Platforms
 • European Cooperation Projects
 • sectorial support

EU Prize for Contemporary Architecture

The European Union organises the EU Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award (EUmies Awards) to recognizing excellence in built works of architecture in Europe (Architecture and Emerging) and final diploma works by recently graduated architects (Young Talent), supported through the Creative Europe programme:

Networks and platforms

The Creative Europe programme supports the following networks and platforms in the architecture sector:

European Cooperation projects

These are the European cooperation projects, that Creative Europe supports between 2021 and 2027, that are worth highlighting:

Sectorial support for architecture

The Creative Europe programme provides sectoral support to architecture and heritage for a quality built environment on top of the actions mentioned above, to address common difficulties the sector encounters.

This support includes capacity-building, promotion of Baukultur, peer learning and audience engagement in order to disseminate high-quality principles in contemporary architecture.