Skip to main content

Culture and Creativity

Културата в градовете и регионите

Културата е на почит във всички региони и градове на Европейския съюз, както от страна на местните жители, така и от страна на посетителите. Културните и творческите индустрии са жизненоважен актив за икономическата конкурентоспособност и привлекателност на регионите, а културното наследство е важна част от имиджа и идентичността на градовете и регионите и често е в основата на градския туризъм.

В новата европейска програма за култура на Европейската комисия от 2018 г. се отчита, че градовете и регионите в ЕС са начело на основаното на културата развитие и представляват естествени партньори за експериментиране, прогнозиране на тенденции и изследване на модели на социални и икономически иновации.

Последното е подчертано и в работния план за културата на Съвета на ЕС за периода 2019-2022 г. В плана също така се посочва, че държавите членки следва да обръщат специално внимание на ролята на културата на местно равнище, на качеството на архитектурата и на жизнената среда.

Европейската рамка за действие в областта на културното наследство също включва редица конкретни действия, които са от значение за градовете и регионите. Предложените европейски инициативи са съсредоточени върху възстановяването на градовете и регионите чрез културното наследство, насърчаването на адаптирането и повторното използване на сградите, които са част от това наследство, както и постигането на баланс между достъпа до културното наследство и устойчивия културен туризъм и природното наследство.

Подкрепа на културата на местно равнище

Европейската комисия изпълнява три основни функции в този контекст:

  1. Предоставяне на финансова подкрепа на местните и регионалните органи;
  2. Повишаване на осведомеността за потенциала на секторите на културата и творчеството за засилване на регионалното и местното развитие;
  3. Подпомагане на местните и регионалните органи да разработват интегрирани стратегии.

Финансирането за регионите и градовете се предоставя чрез редица програми на ЕС, с които се подкрепя културата в рамките на регионалното развитие. Европейската комисия също така си сътрудничи с националните, регионалните и градските органи и с компетентните международни организации за обмен на добри практики в областта на културата и регионалното развитие.

Финансиране от ЕС за културата в градовете и регионите

Финансовата подкрепа се предоставя предимно чрез европейските структурни и инвестиционни фондове, които включват:

Секторите на културата и творчеството трябва да бъдат интегрирани в регионалните и местните стратегии за развитие, за да се популяризират традиционните културни ценности и културното наследство, да се стимулира развитието на творческите предприятия, да се подкрепят инвестициите в инфраструктура и човешки капитал и да се пренесе положителното им въздействие в местната икономика като цяло. Това е в съответствие с принципа за регионално икономическо развитие на стратегиите за интелигентна специализация (S3), чрез които се идентифицират конкретни силни страни и потенциал като основа за инвестиции.

В рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове и особено на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) близо 100 европейски региона са включили културните и творческите индустрии и/или културното наследство в своите научноизследователски и иновационни стратегии за интелигентна специализация — както в рамките на регионалните, така и на националните приоритети S3 за периода 2014—2020 г.

В рамките на Interreg, един от основните инструменти на ЕС за подпомагане на трансграничното регионално сътрудничество чрез проекти, съфинансирани от ЕФРР, културата е една от най-популярните теми. Между 2014 и 2020 г. над 4000 проекта на стойност над 1 милиард евро са били посветени на културното наследство и изкуствата в рамките на Interreg.

Актуални пример за свързани с културата проекти по Interreg ще намерите например в онлайн публикациите Свързване на културите за свързаност между гражданите, издадени от Interact по случай Европейската година на културното наследство 2018.

Сътрудничество на равнище ЕС за оформяне на местните политики в областта на културата

Европейската комисия работи съвместно с държавите членки по темите, които са от значение за градовете и регионите, включително чрез отворения метод на координация. Сред разгледаните въпроси са ролята на публичните политики за развитието на предприемаческия и иновационния потенциал на секторите на културата и творчеството и стратегическото използване на програмите на ЕС за подпомагане на културата.

Програмата Европейски столици на културата е самостоятелна инициатива на ЕС, в рамките на която градовете изтъкват богатството на европейските култури и дават възможност на европейските граждани да честват тяхното разнообразие от 1985 г. насам, като същевременно успешно интегрират културата в дългосрочните си планове за развитие.

Ролята на културата за местното развитие е тема също така на Европейския културен форум — водеща проява на Европейската комисия, организирана с цел повишаване на популярността на европейското културно сътрудничество, и на „Гласове на културата“ — структурирания диалог на Комисията със сектора на културата. През 2020 г. в рамките на „Гласове на културата“ бе свикана група на тема Ролята на културата в извънградските райони на Европейския съюз с участието на 35 организации от цяла Европа, за да се обсъди какво може да направи ЕС за насърчаване на културата в пространствата извън градските центрове, в предградията и периферията на градовете.

В рамките на Програмата на ЕС за градовете, която предлага нов метод за работа на множество равнище, насърчаващ сътрудничеството между държавите членки, градовете, Европейската комисия и други заинтересовани страни, през 2018 г. бе поставено началото на ново партньорство за културата и културното наследство. В момента в този процес участват повече от 30 партньори.

Подпомагане на обмена на опит между градовете, регионите и местните заинтересовани страни

Европейската комисия работи с местните и регионалните органи и с местните заинтересовани страни в областта на културата, като улеснява партньорското обучение и обмена на добри практики.

През 2015—2017 г. в рамките на проекта за партньорско обучение Култура за градовете и регионите, финансиран по програма „Творческа Европа“, бяха разгледани съществуващи културни инициативи и тяхното въздействие върху местното и регионалното развитие. Сред резултатите от този проект бяха каталог от 70 проучвания на конкретни случаи, учебни посещения в 15 града/региона и експертни напътствия за 10 града/региона.

През 2016—2018 г. в рамките на проекта Мрежа на европейските творчески центрове, съфинансиран по програма „Творческа Европа“, бяха събрани над 200 платформи и места за работа от секторите на културата и творчеството от най-различни европейски градове с цел насърчаване на обмена, засилване на сътрудничеството и улесняване на изграждането на капацитет.

От 2018 до 2021 г. в рамките на проекта Културни и творчески пространства и градове, съфинансиран по „Творческа Европа“, се търсят нови начини за градовете и регионите да обединят усилията на публичната администрация и културния сектор за съвместно изготвяне на публични политики. Целта на проекта е да покаже, че културата и общите практики могат да превърнат кварталите и градовете в по-устойчиви места, предлагащи по-добър живот на обитаващите ги общности.

През 2020 г. Европейската комисия постави начало на Културното наследство в действие — програма за партньорско обучение за създателите на политики на местно и регионално равнище с цел обмен на знания относно културното наследство. 30 инициативи ще бъдат включени в онлайн каталог и ще се проведат 12 посещения за партньорско обучение с участието на 20 и повече души във всяко от тях. Инициативата е едно от действията по Европейската рамка за действие в областта на културното наследство.

Събиране на данни и изготвяне анализи относно културата в градовете и регионите

Подпомаганите от Европейската комисия инициативи могат да помогнат за събиране на данни и измерване на въздействието на културата на местно равнище.

През 2017 г. Съвместният изследователски център разработи първото издание на своя Обзор на градовете на културата и творчеството, който има за цел да покаже как се представят 168 избрани града в 30 европейски държави по редица показатели, свързани с тяхната културна динамика и творческа икономика. Обзорът бе актуализиран през 2019 г.

От 2019 г. насам Европейската комисия си сътрудничи с Центъра на ОИСР за предприемачество, малки и средни предприятия, региони и градове по съвместен проект за политика за регионите в областта на културата и творчеството и местното развитие. Проектът е част от Европейската рамка за действие в областта на културното наследство и е съфинансиран по програма „Творческа Европа“. За изпълнението му отговаря програмата на ОИСР за местна заетост и икономическо развитие (LEED). Целта е да се осигурят данни и насоки на градовете и регионите относно начините за максимално увеличаване на икономическата и социалната стойност на културното наследство и за подпомагане на развитието на творческата икономика.

Провеждат се редица конкретни инициативи в областта на измерването на социално-икономическото въздействие на културното наследство на териториално равнище. Тези инициативи са част от програмата ESPON 2020, насочена към насърчаване на европейско териториално измерение на развитието и сътрудничеството чрез предоставяне на данни, трансфер на знания и извличане на поуки от политиките.

През 2018—2019 г. бе предприет целенасочен анализ HERITAGE — Материалното културно наследство като ресурс за стратегическо териториално развитие, а през 2020 г. стартира приложното изследване ESPON HERIWELL — Културното наследство като източник на обществено благосъстояние в европейските региони.