Skip to main content

Culture and Creativity

Kultur i städer och regioner

I alla regioner och städer i EU värderas kulturen högt av både invånare och besökare. De kulturella och kreativa näringarna är dessutom en central tillgång för regionernas konkurrenskraft och attraktivitet, och kulturarvet är en viktig del av städernas och regionernas image och identitet och lockar ofta många turister till städerna.

I EU:s nya kulturagenda från 2018 konstaterar kommissionen att EU:s städer och regioner går i bräschen för den kulturdrivna utvecklingen och är naturliga samarbetspartner för att experimentera, förutse trender och testa modeller för social och ekonomisk innovation.

Det senare lyfts även fram i rådets arbetsplan för kultur 2019–2022. Det visar också att EU-länderna bör ägna särskild uppmärksamhet åt kulturens roll lokalt, arkitekturens kvalitet och livsmiljön.

Den europeiska ramen för åtgärder för kulturarvet innehåller också ett antal särskilda åtgärder som är relevanta för städer och regioner. De föreslagna initiativen är särskilt inriktade på att förnya städer och regioner genom kulturarv, främja en anpassningsbar återanvändning av byggnadsminnen samt förena tillgången till kulturarv och naturarv med en hållbar kulturturism.

Främja den lokala kulturen

EU-kommissionen tre främsta uppgifter är att

  1. ge ekonomiskt stöd till lokala och regionala myndigheter
  2. öka kunskapen om de kulturella och kreativa näringarnas potential för regional och lokal utveckling
  3. hjälpa lokala och regionala myndigheter att ta fram integrerade strategier.

Regioner och städer kan söka bidrag från olika EU-program, som även stöder kulturens roll för regional utveckling. Kommissionen arbetar även med nationella, regionala och lokala myndigheter och med internationella organisationer för att utbyta goda exempel på kultur och regional utveckling.

EU-bidrag till kultur i städer och regioner

EU:s ekonomiska stöd till kulturen kommer främst från struktur- och investeringsfonderna:

De kulturella och kreativa näringarna måste integreras i strategierna för regional och lokal utveckling för att främja traditionella kulturtillgångar och kulturarv, stimulera till utveckling av kreativa företag, stödja investeringar i infrastruktur och humankapital och se till att spridningseffekter gynnar den bredare lokala ekonomin. Detta är i enlighet med den princip för regional ekonomisk utveckling som kallas strategin för smart specialisering (S3) och som går ut på att identifiera särskilda styrkor och möjligheter som grund för investeringar.

Inom EU:s struktur- och investeringsfonder, särskilt Eruf, inkluderade cirka 100 regioner i EU kulturella och kreativa näringar och/eller kulturarv i sina strategier för smart specialisering inom forskning och innovation, inom både regionala och nationella S3-prioriteringar för 2014–2020.

I Interreg, ett av de viktigaste EU-instrumenten för stöd till regionalt samarbete över gränserna genom projekt som samfinansieras av Eruf, är kultur ett av de mest populära områdena. Mellan 2014 och 2020 handlade mer än 4 000 projekt om kulturarv och konst och de fick över 1 miljard euro i stöd.

Exempel på kulturrelaterade Interregprojekt från senare tid hittar du bland annat i webbpublikationen Connecting Cultures, Connected Citizens som gavs ut av Interact i samband med Europaåret för kulturarv 2018.

EU-samarbete för lokal kulturpolitik

EU-kommissionen har arbetat tillsammans med medlemsländerna i frågor som är relevanta för städer och regioner, bland annat via den öppna samordningsmetoden. Frågor som har tagits upp är bland annat den offentliga politikens betydelse för entreprenörs- och innovationspotentialen i de kulturella och kreativa näringarna och den strategiska användningen av EU:s stödprogram för kultur.

Ett fristående initiativ inom EU:s kultursatsningar är programmet för europeiska kulturhuvudstäder, där olika städer sedan 1985 uppmärksammat den europeiska kulturens rikedom och gett allmänheten tillfällen att tillsammans hylla dess mångfald, samtidigt som kulturen framgångsrikt integrerats i långsiktiga utvecklingsplaner.

Kulturens roll för den lokala utvecklingen har även lyfts fram vid det europeiska kulturforumet, ett flaggskeppsevenemang som kommissionen anordnar för att uppmärksamma kultursamarbetet i Europa, och av Voices of Culture, kommissionens strukturerade dialog med kultursektorn. Under 2020 tillsattes en grupp inom Voices of Culture för att arbeta med frågan om kulturens roll i områden utanför städerna i EU, där 35 organisationer från hela Europa diskuterade hur EU kan främja kultur i stadsnära områden (utanför stadskärnorna), förorter och ytterområden.

Inom ramen för EU-agendan för städer – en ny arbetsmetod för att främja samarbete mellan EU-länder, städer, kommissionen och andra berörda parter på flera nivåer – lanserades 2018 ett nytt partnerskap för kultur- och kulturarvsfrågor. För närvarande deltar över 30 partner i denna process.

Hjälpa städer, regioner och lokala aktörer att lära av varandra

EU-kommissionen arbetar med såväl lokala och regionala myndigheter som lokala kulturaktörer för att främja ett ömsesidigt lärande, ”peer learning”, och ett utbyte av god praxis.

Under 2015–2017 genomfördes peer learning-projektet Kultur för städer och regioner, som finansierades av Kreativa Europa och utforskade ett antal kulturinitiativ och deras effekter på den lokala och regionala utvecklingen. Projektet resulterade bland annat i en katalog med 70 exempel på praxis, studiebesök i 15 städer och regioner samt expertrådgivning till 10 städer och regioner.

Inom nätverket för europeiska kreativitetscentrum, som drevs under 2016–2018 och medfinansierades av Kreativa Europa, samlades över 200 plattformar och arbetsplatser för de kulturella och kreativa näringarna i städer över hela Europa för att utbyta erfarenheter, stärka samarbetet och bygga upp sin kapacitet.

Det politiska projektet kulturella och kreativa forum och städer, som pågår mellan 2018 och 2021 och samfinansieras av programmet Kreativa Europa, ska utveckla nya sätt för städer och regioner att sammanföra förvaltningen och kultursektorn för att tillsammans utforma politiken. Målet är att visa att kultur och gemensamma metoder kan bidra till att omvandla grannskap och städer till mer hållbara platser och förbättra livskvaliteten för invånarna.

Under 2020 lanserade EU-kommissionen Kulturarvet i aktion, ett peer learning-program där lokala och regionala beslutsfattare utbyter kunskaper om kulturarv. En webbkatalog med 30 initiativ ska tas fram och 12 studiebesök med vardera minst 20 deltagare kommer att genomföras. Initiativet är en av åtgärderna inom den europeiska ramen för åtgärder för kulturarvet.

Initiativ för statistik och analyser om kultur

Initiativ som stöds av EU-kommissionen kan bidra till att samla in data och mäta kulturens genomslag på lokal nivå.

Under 2017 tog gemensamma forskningscentrumet fram första versionen av sitt mätverktyg för kultur och kreativitet i städerna, som visar hur pass framgångsrikt 168 utvalda städer i 30 europeiska länder har utfört olika åtgärder och som beskriver deras kulturella puls och kreativa ekonomi. Mätverktyget uppdaterades 2019.

Sedan 2019 samarbetar kommissionen med OECD:s centrum för företagande, små och medelstora företag, regioner och städer inom ett gemensamt politiskt projekt för regioner om kulturella och kreativa näringar och lokala utveckling. Projektet är en del av den europeiska ramen för åtgärder för kulturarvet. Det samfinansieras av programmet Kreativa Europa och genomförs av OECD:s Leed-program för utveckling av den lokala sysselsättningen och ekonomin. Målet med projektet är att ge städerna och regionerna underlag och vägledning om metoder hur de kan maximera kulturarvets ekonomiska och sociala värde och bidra till den kreativa ekonomin.

Det pågår flera särskilda initiativ för att mäta kulturarvets samhällsekonomiska inverkan på regional nivå. De ingår i Espon-programmet 2020, som ska främja en europeisk regional dimension inom utveckling och samarbete genom att tillhandahålla underlag, utbyte av kunskaper och policylärande.

Under 2018–2019 genomfördes en riktad analys, Heritage – det materiella kulturarvet som en strategisk resurs för regional utveckling och 2020 inleddes ett projekt för tillämpad forskning: Epson Heriwell – kulturarvet som en källa till socialt välbefinnande i europeiska regioner.