Skip to main content

Culture and Creativity

Kultura u gradovima i regijama

I stanovnici i posjetitelji u gradovima i regijama Europske unije iznimno cijene kulturu. Kulturne i kreativne industrije važne su i za gospodarsku konkurentnost i privlačnost regija, a kulturna baština značajan je element imidža i identiteta gradova i regija te je turizam u gradovima često usmjeren upravo na nju.

U Novoj europskoj agendi za kulturu, koju je Europska komisija donijela 2018., prepoznaje se da su gradovi i regije u EU-u predvodnici razvoja utemeljenog na kulturi te da su stoga logični partneri za eksperimentiranje, predviđanje trendova i istraživanje modela socijalnih i gospodarskih inovacija.

Taj potencijal za partnerstvo istaknut je i u planu rada Vijeća Europske unije za kulturu za razdoblje 2019. – 2022. U tom planu rada naglašava se i da bi države članice posebnu pozornost trebale posvetiti ulozi kulture na lokalnoj razini, kvaliteti arhitekture i životnom okruženju.

Europski okvir za djelovanje u području kulturne baštine uključuje i niz konkretnih mjera relevantnih za gradove i regije. Predložene europske inicijative usmjerene su na obnovu gradova i regija na temelju kulturne baštine, promicanje prilagodljive ponovne uporabe povijesnih zgrada te usklađivanje pristupa kulturnoj baštini s održivim kulturnim turizmom i prirodnom baštinom.

Potpora kulturi na lokalnoj razini

Europska komisija u tom će kontekstu imati tri glavne uloge:

  1. pružanje financijske potpore lokalnim i regionalnim tijelima
  2. informiranje javnosti o potencijalu kulturnog i kreativnog sektora za regionalni i lokalni razvoj
  3. pružanje pomoći lokalnim i regionalnim tijelima u oblikovanju integriranih strategija.

Sredstva za regije i gradove dostupna su u okviru brojnih EU-ovih programa, iz kojih se podupire i kultura u regionalnom razvoju. Europska komisija surađuje i s nacionalnim, regionalnim i gradskim tijelima te nadležnim međunarodnim organizacijama na razmjeni najboljih praksi u području kulture i regionalnog razvoja.

Sredstva EU-a za kulturu u gradovima i regijama

Financijska potpora pruža se prvenstveno iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, koji uključuju:

Kulturni i kreativni sektori trebaju se uključiti u strategije regionalnog i lokalnog razvoja kako bi se promicala tradicionalna kulturna dobra i kulturna baština, potaknuo razvoj kreativnih poduzeća, poduprlo ulaganje u infrastrukturu i ljudski kapital te kako bi se postigli učinci prelijevanja u šire lokalno gospodarstvo. To je u skladu s načelom regionalnog gospodarskog razvoja iz strategija pametne specijalizacije (S3), u kojima se utvrđuju posebne prednosti i potencijali kao osnova za ulaganja.

Uz pomoć europskih strukturnih i investicijskih fondova, a posebno Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), stotinjak europskih regija uključilo je kulturne i kreativne industrije i/ili kulturnu baštinu u svoje strategije istraživanja i inovacija za pametnu specijalizaciju u okviru regionalnih i nacionalnih prioriteta S3 za razdoblje 2014. – 2020.

Kultura je jedna od najpopularnijih tema i u okviru Interrega, jednog od glavnih instrumenata za EU-ovu potporu regionalnoj prekograničnoj suradnji putem projekata koji se sufinanciraju iz EFRR-a. Od 2014. do 2020. u okviru Interrega dodijeljeno je više od milijardu eura za više od 4000 projekata usmjerenih na kulturnu baštinu i umjetnost.

Relevantni nedavni primjeri projekata u okviru Interrega koji su povezani s kulturom mogu se pronaći, primjerice, u internetskim publikacijama „Povezivanje kultura, povezani građani” (eng. Connecting Cultures, Connected Citizens), koje je objavio Interact povodom Europske godine kulturne baštine 2018.

Suradnja na razini EU-a za oblikovanje lokalnih kulturnih politika

Europska komisija surađuje s državama članicama na temama koje su relevantne za gradove i regije, među ostalim putem otvorene metode koordinacije. Pitanja o kojima raspravljaju uključuju ulogu javnih politika u razvoju poduzetničkog i inovacijskog potencijala u kulturnim i kreativnim sektorima te stratešku uporabu EU-ovih programa potpore za kulturu.

Program Europske prijestolnice kulture provodi se od 1985. i samostalna je inicijativa u okviru kulturnih aktivnosti EU-a. U okviru tog programa u gradovima se predstavlja bogatstvo europskih kultura, europskim se građanima omogućava da slave svoju raznolikost, a kultura se uspješno uključuje u dugoročne razvojne planove.

O ulozi kulture u lokalnom razvoju raspravlja se i na Europskom kulturnom forumu, vodećem događanju koje Europska komisija organizira kako bi se pojačala europska kulturna suradnja, te u okviru Glasova kulture, strukturiranog dijalogu Europske komisije s kulturnim sektorima. U okviru Glasova kulture 2020. osnovana je skupina koja radi na temi „Uloga kulture u neurbanim područjima Europske unije”. U njoj 35 organizacija iz cijele Europe nastoji osmisliti kako EU može promicati kulturu u prigradskim područjima (izvan gradskih središta), predgrađima i na periferiji.

U okviru plana EU-a za gradove, nove višerazinske metode rada kojom se promiče suradnja država članica, gradova, Europske komisije i drugih dionika, 2018. pokrenuto je novo partnerstvo na temu kulture i kulturne baštine. U taj je proces trenutačno uključeno više od 30 partnera.

Omogućavanje gradovima, regijama i lokalnim dionicima da uče jedni od drugih

Europska komisija surađuje s lokalnim i regionalnim tijelima te lokalnim kulturnim dionicima tako što podupire uzajamno učenje i razmjenu dobre prakse.

U razdoblju 2015. – 2017. u okviru projekta uzajamnog učenja Kultura za gradove i regije, koji se financira iz programa Kreativna Europa, ispitane su odabrane postojeće kulturne inicijative i njihov učinak na lokalni i regionalni razvoj. Rezultati tog projekta uključivali su katalog 70 studija slučaja, studijske posjete 15 gradova/regija i stručno savjetovanje za 10 gradova/regija.

U razdoblju 2016. – 2018. iz programa Kreativna Europa sufinanciran je projekt Europska mreža središta kreativnosti, koji okuplja više od 200 platformi ili radnih prostora za kulturne i kreativne sektore u brojnim europskim gradovima kako bi se potaknule razmjene među njima, ojačala suradnja i olakšala izgradnja kapaciteta.

Od 2018. do 2021. u projektu Kulturni i kreativni prostori i gradovi, sufinanciranom iz programa Kreativna Europa, nastoje se osmisliti novi načini da u gradovima i regijama javna uprava i kulturni sektor zajednički oblikuju javne politike. Cilj je tog projekta pokazati da kultura i zajedničke prakse mogu poboljšati održivost susjedstava i gradova, kao i život njihovih stanovnika.

Europska komisija pokrenula je 2020. program uzajamnog učenja Kulturna baština u akciji, u okviru kojeg lokalni i regionalni oblikovatelji politika mogu razmjenjivati znanje o kulturnoj baštini. U internetskom katalogu bit će predstavljeno 30 inicijativa, a održat će se i 12 posjeta za uzajamno učenje, svaki s više od 20 sudionika. Ta je inicijativa jedna od mjera iz Europskog okvira za djelovanje u području kulturne baštine.

Pomoć u pružanju podataka i analiza u području kulture gradovima i regijama

Inicijative koje podupire Europska komisija mogu pomoći u prikupljanju podataka i mjerenju utjecaja kulture na lokalnoj razini.

Zajednički istraživački centar izradio je 2017. prvo izdanje Pregleda kulturnih i kreativnih gradova, u kojem se želi prikazati razina uspješnosti 168 odabranih gradova u 30 europskih zemalja s obzirom na niz mjera kojima se opisuje njihova kulturna dinamičnost i kreativno gospodarstvo. Taj je pregled ažuriran 2019.

Europska komisija od 2019. surađuje s OECD-ovim Centrom za poduzetništvo, MSP-ove, regije i gradove na zajedničkom projektu politike za regije u području kulturnih i kreativnih sektora i lokalnog razvoja. Taj je projekt dio Europskog okvira za djelovanje u području kulturne baštine, sufinancira se iz programa Kreativna Europa, a provodi ga program OECD-a za lokalno zapošljavanje i gospodarski razvoj (LEED). Cilj mu je gradovima i regijama pružiti dokaze i smjernice za povećanje gospodarske i društvene vrijednosti kulturne baštine te poduprijeti nastajanje kreativnog gospodarstva.

Provodi se niz posebnih inicijativa na temu mjerenja socioekonomskog učinka kulturne baštine na teritorijalnoj razini. One su dio programa ESPON 2020., čiji je cilj promicanje i poticanje europske teritorijalne dimenzije u razvoju i suradnji pružanjem dokaza, prijenosom znanja i učenjem o politikama.

U razdoblju 2018. – 2019. provedena je ciljana analiza HERITAGE – Materijalna kulturna baština kao resurs za strateški teritorijalni razvoj, a 2020. pokrenuto je primijenjeno istraživanje Kulturna baština kao izvor društvene dobrobiti u europskim regijama – ESPON HERIWELL.