Skip to main content

Culture and Creativity

Kultúra v mestách a regiónoch

V regiónoch a mestách Európskej únie si obyvatelia, ako aj návštevníci vysoko cenia kultúru. Kultúrny a kreatívny priemysel je takisto dôležitým prínosom pre regionálnu hospodársku konkurencieschopnosť a atraktívnosť, zatiaľ čo kultúrne dedičstvo je kľúčovým prvkom imidžu a identity miest a regiónov a často aj centrom záujmu mestského cestovného ruchu.

Novej európskej stratégii pre kultúru Európskej komisie z roku 2018 sa uznáva, že mestá a regióny v celej EÚ sú na čele kultúrneho rozvoja a predstavujú prirodzených partnerov pre experimentovanie, predvídanie trendov a skúmanie modelov sociálnej a hospodárskej inovácie.

Na druhú oblasť sa kladie dôraz aj v pracovnom pláne Rady Európskej únie pre kultúru na roky 2019 – 2022. Tým sa takisto zdôrazňuje, že členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť úlohe kultúry na miestnej úrovni, kvalite architektúry a prostrediu na život.

Európsky akčný rámec pre kultúrne dedičstvo zahŕňa aj niekoľko osobitných opatrení, ktoré sú relevantné pre mestá a regióny. Navrhované európske iniciatívy sa zameriavajú najmä na obnovu miest a regiónov prostredníctvom kultúrneho dedičstva, podporu adaptívneho opätovného využívania budov tvoriacich kultúrne dedičstvo, ako aj vyváženie prístupu ku kultúrnemu dedičstvu s udržateľným kultúrnym cestovným ruchom a prírodným dedičstvom.

Podpora kultúry na miestnej úrovni

Európska komisia má v tejto súvislosti tri hlavné úlohy:

  1. poskytovať finančnú podporu miestnym a regionálnym orgánom;
  2. zvyšovať povedomie o potenciáli kultúrnych a kreatívnych sektorov pre regionálny a miestny rozvoj;
  3. pomôcť miestnym a regionálnym orgánom formulovať integrované stratégie.

Financovanie regiónov a miest je k dispozícii prostredníctvom viacerých programov EÚ, ktoré takisto podporujú kultúru v regionálnom rozvoji. Európska komisia spolupracuje aj s vnútroštátnymi, regionálnymi a mestskými orgánmi, ako aj s príslušnými medzinárodnými organizáciami s cieľom vymieňať si najlepšie postupy v oblasti kultúry a regionálneho rozvoja.

Financovanie kultúry v mestách a regiónoch z prostriedkov EÚ

Finančná podpora sa poskytuje predovšetkým prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré pozostávajú z:

Kultúrne a kreatívne sektory sa musia začleniť do stratégií regionálneho a miestneho rozvoja s cieľom propagovať tradičné kultúrne bohatstvo a kultúrne dedičstvo, stimulovať rozvoj kreatívnych podnikov, podporovať investície do infraštruktúry a ľudského kapitálu, ako aj priniesť pozitívne vedľajšie účinky do širšieho miestneho hospodárstva. Je to v súlade so zásadou regionálneho hospodárskeho rozvoja stratégií pre inteligentnú špecializáciu (S3), pričom sa ako základ pre investície identifikujú osobitné silné stránky a potenciály.

V rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov a najmä Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) má približne 100 európskych regiónov kultúrny a kreatívny priemysel a/alebo kultúrne dedičstvo zahrnuté do svojich stratégií výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu, a to v rámci regionálnych a vnútroštátnych priorít S3 na roky 2014 – 2020.

V rámci Interregu, jedného z kľúčových nástrojov EÚ na podporu cezhraničnej regionálnej spolupráce prostredníctvom projektov spolufinancovaných z EFRR, predstavuje kultúra jednu z najpopulárnejších tém. V rokoch 2014 až 2020 sa na kultúrne dedičstvo a umenie v rámci Interregu vyčlenilo viac ako 4000 projektov a viac ako 1 miliarda EUR.

Nedávne relevantné príklady projektov iniciatívy Interreg súvisiacich s kultúrou možno nájsť napríklad v online publikáciách Connecting Cultures, Connected Citizens (Prepojenie kultúr, prepojenie ľudí) vydaných v rámci programu Interact pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.http://www.interact-eu.net/library/e-book-connecting-cultures-connected-citizens/pageflip

Spolupráca na úrovni EÚ formujúca miestne kultúrne politiky

Európska komisia spolupracuje s členskými štátmi na témach týkajúcich sa miest a regiónov, a to aj prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie. Medzi problémy, ktoré sa riešili, patrila okrem iného úloha verejných politík v rozvoji podnikateľského a inovačného potenciálu kultúrnych a kreatívnych sektorovstrategické využívanie podporných programov EÚ pre kultúru.

Mestá v rámci samostatnej iniciatívy v oblasti kultúrnych činností EÚ podľa programu Európske hlavné mestá kultúry zdôrazňujú bohatstvo európskych kultúr a od roku 1985 umožňujú európskym občanom deliť sa o oslavy svojej rozmanitosti a zároveň úspešne integrujú kultúru do dlhodobých rozvojových plánov.

Úloha kultúry pre miestny rozvoj sa riešila aj na Európskom kultúrnom fóre, hlavnom podujatí Európskej komisie, ktoré sa organizuje s cieľom zviditeľniť európsku kultúrnu spoluprácu, a to prostredníctvom Voices of Culture (Hlasov kultúry), štruktúrovaného dialógu Európskej komisie s kultúrnymi sektormi. Skupina Voices of Culture, ktorá sa zaoberala témou s názvom Úloha kultúry v mimomestských oblastiach Európskej únie, bola v roku 2020 spolu s 35 organizáciami z celej Európy zvolaná, aby sa zaoberala otázkou, čo môže EÚ urobiť na podporu kultúry v prímestských priestoroch (mimo mestských centier), na predmestiach a v periférnych oblastiach.

V rámci Urbánnej agendy pre EÚ, novej viacúrovňovej pracovnej metódy na podporu spolupráce medzi členskými štátmi, mestami, Európskou komisiou a ostatnými zainteresovanými stranami, sa v roku 2018 začalo nové partnerstvo na tému Kultúra a kultúrne dedičstvo. V súčasnosti je do tohto procesu zapojených viac ako 30 partnerov.

Pomoc mestám, regiónom a miestnym zainteresovaným stranám, aby sa učili od seba navzájom

Európska komisia spolupracuje s miestnymi a regionálnymi orgánmi, ako aj s miestnymi zainteresovanými stranami v oblasti kultúry, a to uľahčovaním partnerského učenia a vzájomnej výmeny osvedčených postupov.

V rokoch 2015 – 2017 sa v rámci projektu partnerského učenia Kultúra pre mestá a regióny, ktorý bol financovaný z programu Kreatívna Európa, preskúmali vybrané kultúrne iniciatívy a ich vplyv na miestny a regionálny rozvoj. Medzi výstupy tohto projektu patria katalóg 70 prípadových štúdií, študijné návštevy v 15 mestách/regiónoch a odborné poradenstvo pre 10 miest/regiónov.

Projekt siete európskych kreatívnych centier bol v rokoch 2016 – 2018 založený v spolupráci s programom Kreatívna Európa. Vďaka nemu sa združilo viac ako 200 platforiem alebo pracovísk kultúrnych a kreatívnych sektorov roztrúsených v európskych mestách s cieľom podporiť ich výmeny, posilniť spoluprácu a uľahčiť budovanie kapacít.

Od roku 2018 do roku 2021 sa projekt politiky Kultúrne a kreatívne priestory a mestá, ktorý je spolufinancovaný z programu Kreatívna Európa, usiluje o rozvoj nových spôsobov, ako spojiť verejnú správu a kultúrny sektor v rámci miest a regiónov, aby verejné politiky vytvárali spoločne. Cieľom projektu je ukázať, že kultúra a spoločné postupy môžu zmeniť štvrte a mestá na udržateľnejšie miesta, čím sa urýchli zlepšovanie životných podmienok v ich komunitách.

V roku 2020 spustila Európska komisia program Kultúrne dedičstvo v akcii. Ide o program partnerského učenia pre miestnych a regionálnych tvorcov politík na výmenu vedomostí o kultúrnom dedičstve. V online katalógu sa uvedie 30 iniciatív a uskutoční sa 12 návštev zameraných na partnerské učenie, pričom na každej z nich sa zúčastní 20 a viac účastníkov. Táto iniciatíva je jedným z opatrení európskeho akčného rámca pre kultúrne dedičstvo.

Pomoc pri poskytovaní údajov a analýz o kultúre pre mestá a regióny

Iniciatívy s podporou Európskej komisie môžu pomôcť pri zbere údajov a meraní vplyvu kultúry na miestnej úrovni.

V roku 2017 Spoločné výskumné centrum pripravilo prvé vydanie Monitora kultúrnych a tvorivých miest, ktorého cieľom je ukázať, aké výsledky dosahuje 168 vybraných miest v 30 európskych krajinách v celom rade opatrení a poukázať na ich kultúrnu vitalitu a tvorivé hospodárstvo. Monitor bol ďalej aktualizovaný v roku 2019.

Európska komisia od roku 2019 spolupracuje s Centrom OECD pre podnikanie, MSP, regióny a mestá na spoločnom politickom projekte pre regióny zameranom na kultúrne a kreatívne sektory a miestny rozvoj. Tento projekt je súčasťou európskeho akčného rámca pre kultúrne dedičstvo a je spolufinancovaný z programu Kreatívna Európa, pričom sa vykonáva prostredníctvom programu OECD pre miestnu zamestnanosť a hospodársky rozvoj (LEED). Jeho cieľom je poskytnúť mestám a regiónom dôkazy a usmernenia o spôsoboch, ako maximalizovať hospodársku a sociálnu hodnotu kultúrneho dedičstva a podporiť vznik tvorivého hospodárstva.

Vykonáva sa niekoľko konkrétnych iniciatív na tému merania sociálno-ekonomického vplyvu kultúrneho dedičstva na územnej úrovni. Sú súčasťou programu siete ESPON z roku 2020 zameraného na presadzovanie a posilňovanie európskeho územného rozmeru v rozvoji a spolupráci prostredníctvom poskytovania dôkazov, prenosu vedomostí a získavania poznatkov v oblasti politiky.

V rokoch 2018 – 2019 sa uskutočnila cielená analýza HERITAGE – Materiálne kultúrne dedičstvo ako zdroj strategického územného rozvoja, zatiaľ čo v roku 2020 bol spustený aplikovaný výskum Kultúrne dedičstvo ako zdroj spoločenského blahobytu v európskych regiónoch – ESPON HERIWELL.