Skip to main content

Culture and Creativity

Kultura v mestih in regijah

V vseh regijah in mestih Evropske unije prebivalci in obiskovalci kulturo zelo cenijo. Kulturne in ustvarjalne industrije so prav tako bistvenega pomena za regionalno gospodarsko konkurenčnost in privlačnost, hkrati pa je kulturna dediščina ključni element podobe in identitete mest in regij ter pogosto središče mestnega turizma.

Nova agenda za kulturo Evropske komisije za leto 2018 priznava, da so mesta in regije EU v ospredju razvoja, ki ga vodi kultura, ter so naravni partnerji za eksperimentiranje, napovedovanje trendov in raziskovanje modelov družbenih in ekonomskih inovacij.

Slednji je poudarjen tudi v delovnem načrtu za področje kulture 2019–2022 Sveta Evropske unije Ta tudi poudarja, da bi morale države članice posebno pozornost nameniti vlogi kulture na lokalni ravni, kakovosti arhitekture in življenjskemu okolju.

Evropski okvir ukrepanja na področju kulturne dediščine vključuje tudi številne posebne ukrepe, pomembne za mesta in regije. Predlagane evropske pobude so posebej osredotočene na oživitev mest in regij na podlagi kulturne dediščine, spodbujanje prilagodljive ponovne uporabe stavbne dediščine ter usklajevanje dostopa do kulturne dediščine s trajnostnim kulturnim turizmom in naravno dediščino.

Podpiranje kulture na lokalni ravni

Evropska komisija ima v tem okviru tri glavne vloge:

  1. zagotoviti finančno podporo lokalnim in regionalnim organom;
  2. širiti ozaveščenost o potencialu kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za regionalni in lokalni razvoj;
  3. pomagati lokalnim in regionalnim organom pri oblikovanju celostnih strategij.

Sredstva za financiranje regij in mest so na voljo v okviru različnih programov EU, ki podpirajo tudi kulturo v regionalnem razvoju. Evropska komisija sodeluje tudi z nacionalnimi, regionalnimi in občinskimi organi ter pristojnimi mednarodnimi organizacijami pri izmenjavi najboljših praks na področju kulture in regionalnega razvoja.

Financiranje EU za kulturo v mestih in regijah

Finančna podpora se zagotavlja zlasti iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki jih sestavljajo:

Kulturne in ustvarjalne sektorje je treba vključiti v regionalne in lokalne razvojne strategije za spodbujanje tradicionalnih kulturnih dobrin in kulturne dediščine, spodbujanje razvoja ustvarjalnih podjetij, podpiranje naložb v infrastrukturo in človeški kapital ter ustvarjanje učinkov prelivanja na širše lokalno gospodarstvo. To je v skladu z načelom regionalnega gospodarskega razvoja strategij pametne specializacije (S3), ki opredeljuje posebne prednosti in potenciale kot podlago za naložbe.

V okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov in zlasti Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ima približno 100 evropskih regij kulturne in ustvarjalne sektorje in/ali kulturno dediščino, vključene v svoje raziskovalne in inovacijske strategije za pametno specializacijo, oboje v okviru regionalnih in nacionalnih prednostnih nalog S3 za obdobje 2014–2020.

V okviru programa Interreg, enega ključnih instrumentov EU za podporo čezmejnemu regionalnemu sodelovanju prek projektov, ki jih sofinancira ESRR, je kultura med najbolj priljubljenimi temami. Med letoma 2014 in 2020 je program Interreg zajemal več kot 4 000 projektov, kulturni dediščini in umetnosti pa je bila namenjena več kot 1 milijarda evrov.

Ustrezne nedavne primere projektov programa Interreg, povezanih s kulturo, je mogoče najti na primer v spletni publikaciji „Connecting Cultures, Connected Citizens“ (Povezovanje kultur, povezani državljani), ki jih je ob evropskem letu kulturne dediščine 2018 objavil Interact.

Sodelovanje na ravni EU pri oblikovanju lokalnih kulturnih politik

Evropska komisija sodeluje z državami članicami pri temah, pomembnih za mesta in regije, vključno z odprto metodo koordinacije. Obravnavana vprašanja so med drugim vključevala vlogo javnih politik pri razvoju podjetniškega in inovacijskega potenciala kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter strateško uporabo podpornih programov EU za kulturo.

Kot neodvisna pobuda kulturnih dejavnosti EU v okviru programa Evropske prestolnice kulture mesta poudarjajo bogastvo evropskih kultur in evropskim državljanom od leta 1985 omogočajo praznovanje njihove raznolikosti, hkrati pa uspešno vključevanje kulture v dolgoročne razvojne načrte.

Vloga kulture za lokalni razvoj je bila obravnavana tudi v okviru Evropskega kulturnega foruma, vodilnega dogodka Evropske komisije, katerega namen je bil izboljšati evropsko kulturno sodelovanje, in z dialogom Glasovi kulture, tj. strukturiranim dialogom s kulturnimi sektorji, ki ga vodi Evropska komisija. Leta 2020 je bila skupaj s 35 organizacijami iz vse Evrope sklicana skupina Glasovi kulture, ki je sodelovala pri temi „Vloga kulture na zunajmestnih območjih Evropske unije“, da bi obravnavala vprašanje, kaj lahko EU stori, da spodbudi kulturo na primestnih območjih (zunaj urbanih središč), v predmestjih in na obrobju.

V okviru agende EU za mesta, novega načina dela na več ravneh, ki spodbuja sodelovanje med državami članicami, mesti, Evropsko komisijo in drugimi zainteresiranimi stranmi, se je leta 2018 začelo novo partnerstvo na temo kulture in kulturne dediščine. Trenutno je v ta postopek vključenih več kot 30 partnerjev.

Pomoč mestom, regijam in lokalnim deležnikom, da se učijo drug od drugega

Evropska komisija sodeluje z lokalnimi in regionalnimi organi ter lokalnimi kulturnimi deležniki, da olajša medsebojno učenje in izmenjavo dobrih praks.

V letih 2015–2017 je projekt medsebojnega učenja Kultura za mesta in regije, ki ga je financiral projekt Ustvarjalna Evropa, preučil izbrane obstoječe kulturne pobude ter njihov vpliv na lokalni in regionalni razvoj. Rezultati tega projekta so vključevali katalog 70 študij primera, študijske obiske 15 mest/regij in strokovno mentorstvo za 10 mest/regij.

V letih 2016–2018 je bil v okviru programa Ustvarjalna Evropa vzpostavljen projekt Evropska mreža ustvarjalnih vozlišč , ki je povezal več kot 200 platform ali delovnih mest za kulturne in ustvarjalne sektorje, razpršene po evropskih mestih, da bi spodbujal njihove izmenjave, okrepil sodelovanje in olajšal krepitev zmogljivosti.

Od leta 2018 do 2021 si projekt politike Kulturni in ustvarjalni prostori ter mesta, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa, prizadeva razviti nove načine, kako lahko mesta in regije povežejo javno upravo in kulturni sektor za sooblikovanje javnih politik. Cilj projekta je pokazati, da lahko kultura in skupne prakse spremenijo soseske in mesta v bolj trajnostne kraje ter spodbujajo boljše življenje njihovih skupnosti.

Leta 2020 je Evropska komisija ustanovila program Kulturna dediščina v akciji, program medsebojnega učenja za lokalne in regionalne oblikovalce politik za izmenjavo znanja o kulturni dediščini. V spletni katalog bo vključenih 30 pobud in izvedenih 12 obiskov za medsebojno učenje, pri čemer bo sodelovalo več kot 20 udeležencev. Pobuda je eden od ukrepov evropskega okvira ukrepanja na področju kulturne dediščine.

Pomoč pri zagotavljanju podatkov in analiz o kulturi za mesta in regije

Pobude, ki jih olajšuje Evropska komisija, lahko pomagajo zbirati podatke in meriti vpliv kulture na lokalni ravni.

Leta 2017 je Skupno raziskovalno središče razvilo prvo izdajo svojega Obzornika kulturnih in ustvarjalnih mest, katerega namen je pokazati, kako dobro 168 izbranih mest v 30 evropskih državah deluje z različnimi ukrepi, ki opisujejo njihovo kulturno dinamiko in ustvarjalno ekonomijo. Obzornik je bil dodatno posodobljen leta 2019.

Evropska komisija od leta 2019 sodeluje s Centrom OECD za podjetništvo, MSP, regijami in mesti pri skupnem projektu politike za regije na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter lokalnega razvoja. Ta projekt je del evropskega okvira ukrepanja na področju kulturne dediščine in je sofinanciran iz programa Ustvarjalna Evropa, program OECD za lokalno zaposlovanje in gospodarski razvoj (LEED) pa ga izvaja. Njegov cilj je zagotoviti mestom in regijam dokaze in smernice o načinih, kako povečati gospodarsko in socialno vrednost kulturne dediščine ter podpreti nastanek kreativnega gospodarstva.

Na temo merjenja socialno-ekonomskega vpliva kulturne dediščine na teritorialni ravni se izvajajo številne posebne pobude. Te so del programa ESPON 2020, katerega cilj je spodbujati in pospeševati evropsko teritorialno razsežnost v razvoju in sodelovanju z zagotavljanjem dokazov, prenosom znanja in učenjem politike.

V letih 2018–2019 se je začela ciljno usmerjena analiza z naslovom DEDIŠČINA – Materialna kulturna dediščina kot vir za strateški teritorialni razvoj, medtem ko je bila leta 2020 uvedena uporabna raziskava z naslovom Kulturna dediščina kot vir družbene blaginje v evropskih regijah – ESPON HERIWELL.