Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturen i byer og regioner

Rundt omkring i regionerne og byerne i EU er kulturen højt værdsat af både indbyggerne og de besøgende. De kulturelle og kreative brancher er også et vigtigt aktiv for den regionale økonomiske konkurrenceevne og tiltrækningskraft, og kulturarven udgør en vigtig del af byernes og regionernes egenopfattelse og identitet og er ofte vigtige for byturismen.

Europa-Kommissionens nye europæiske kulturdagsorden fra 2018 anerkender, at byerne og regionerne i EU fører an i den kulturdrevne udvikling og er de naturlige partnere i nyudvikling, kortlægning af tendenser og afprøvning af modeller for social og økonomisk innovation.

Sidstnævnte fremhæves også i Rådet for Den Europæiske Unions arbejdsplan på kulturområdet 2019-2022. Det understreger også, at EU-landene skal have særligt fokus på kulturens rolle på lokalt niveau, den arkitektoniske kvalitet og livsmiljøet.

Det europæiske handlingsprogram for kulturarv omfatter også en række konkrete tiltag, der er relevante for byer og regioner. De fremlagte europæiske initiativforslag sætter konkret fokus på at puste nyt liv i byer og regioner ved hjælp af kulturarven, støtte en tilpasset og fornyet anvendelse af kulturarvsbygninger og sikre en god balance i adgangen til kulturarven og en bæredygtig kulturturisme og naturarv.

Støtte til kulturen på lokalt niveau

I den sammenhæng har Europa-Kommissionen tre roller:

  1. at sikre finansiel støtte til lokale og regionale myndigheder
  2. at øge opmærksomheden om de kulturelle og kreative sektorers muligheder for at indgå i den regionale og lokale udvikling
  3. at hjælpe lokale og regionale myndigheder med at udarbejde sammenhængende strategier.

Finansiering til regioner og byer er tilgængelig via flere EU-programmer, som også støtter kulturen i den regionale udvikling. Europa-Kommissionen samarbejder også med nationale, regionale og bymyndigheder og de ansvarlige internationale organisationer om udveksling af god praksis inden for kulturel og regional udvikling.

EU-finansiering til kulturen i byer og regioner

Den finansielle støtte gives primært gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde, nærmere betegnet

De kulturelle og kreative sektorer skal integreres i udviklingsstrategierne på regionalt og lokalt plan for at styrke de traditionelle kulturaktiver og kulturarven, stimulere udviklingen af kreative virksomheder, støtte investeringer i infrastruktur og menneskelig kapital og sikre en afsmittende effekt på den lokale økonomi generelt. Det stemmer overens med princippet for regional økonomisk udvikling, kaldet strategier for intelligent specialisering, hvor man udpeger særlige styrker og muligheder som grundlag for investeringer.

Under de europæiske struktur- og investeringsfonde og især Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) har omkring hundrede europæiske regioner indarbejdet de kulturelle og kreative industrier og/eller kulturarv under intelligent specialisering i deres forsknings- og innovationsstrategier, og det gælder både de regionale og de nationale prioriteter for perioden 2014-2020.

Under Interreg, som er et af EU's vigtigste instrumenter til støtte for det regionale samarbejde på tværs af lande gennem projekter, der medfinansieres af EFRU, er kulturen et af de mest populære emner. I perioden 2014-2020 blev over 4.000 projekter udpeget og over 1 mia. euro afsat til kulturarv og kunst under Interreg.

Nyere og relevante eksempler på Interreg-projekter på kulturområdet fremgår for eksempel af dokumentet "Connecting Cultures, Connected Citizens", der er udgivet på internettet af Interact i anledning af det europæiske kulturarvsår 2018.

Samarbejde på EU-niveau former den lokale kulturpolitik

Europa-Kommissionen har samarbejdet med EU-landene om emner, der er relevante for byer og regioner, blandt andet under den åbne koordinationsmetode. Blandt de emner, der er blevet behandlet, er de offentlige politikkers betydning for udvikling af iværksætterkultur og innovationspotentiale i de kulturelle og kreative sektorer og strategisk anvendelse af EU's støtteprogrammer på kulturområdet.

Som et enkeltstående initiativ under EU's indsats på kulturområdet og som en del af programmet Den Europæiske Kulturhovedstad har byerne siden 1985 sat fokus på mangfoldigheden i de europæiske kulturer og givet borgerne i Europa mulighed for at være med til at fejre denne mangfoldighed, og det har bevirket, at kulturen er blevet indarbejdet i de langsigtede udviklingsplaner.

Kulturens rolle i udviklingen af lokalområder er også blevet belyst i det europæiske kulturforum, som er et af Europa-Kommissionens vigtigste arrangementer, der afholdes for at sætte fokus på det europæiske kultursamarbejde, og af Voices of Culture, der er Europa-Kommissionens strukturerede dialog med kultursektorerne. I 2020 mødtes en arbejdsgruppe under Voices of Culture, der dækker emnet "Kulturens rolle uden for byområderne i Den Europæiske Union", med 35 organisationer fra hele Europa for at drøfte, hvad EU kan gøre for at fremme kulturen i de bynære områder (uden for bymidterne), forstæderne og oplandet.

Inden for rammerne af den EU's dagsorden for byerne blev en ny arbejdsmetode taget i brug, der omfatter flere niveauer, og som skal øge samarbejdet mellem EU-landene, byerne, Europa-Kommissionen og andre interessenter, og et nyt partnerskab indledt i 2018 om emnerne kultur og kulturarv. Over 30 partnere deltager i øjeblikket i processen.

Hjælper byer, regioner og lokale interessenter med at lære af hinanden

Europa-Kommissionen samarbejder med lokale og regionale myndigheder og de lokale interessenter fra kultursektoren ved at fremme gensidig udveksling af god praksis og peer-læring.

I 2015-2017 blev et peer-læringsprojekt med titlen Kultur i byer og regioner finansieret under Et Kreativt Europa sat i søen for at undersøge eksisterende kulturinitiativer og deres effekt på den lokale og regionale udvikling. Resultatet af dette projekt var blandt andet et katalog med 70 casestudier, studiebesøg i 15 byer/regioner og ekspertcoaching af 10 byer/regioner.

I 2016-2018 blev projektet Europæisk netværk af kreative klynger medfinansieret under Et Kreativt Europa. Projektet samlede over 200 platforme og arbejdspladser inden for de kulturelle og kreative sektorer i byer over hele Europa med det formål at lette erfaringsudveksling, styrke samarbejdet og støtte kapacitetsopbygningen.

I perioden 2018-2021 skal det politiske projekt Kulturelle og kreative rum og byer, som bliver medfinansieret under programmet Et Kreativt Europa, udvikle rammer for at samle de offentlige myndigheder og kultursektorerne i byer og regioner i et samarbejde om at udarbejde den offentlige politik. Projektets mål er at vise, at kulturen og fælles fremgangsmåder kan transformere områder og byer til mere bæredygtige steder med bedre levevilkår for indbyggerne.

I 2020 lancerede Europa-Kommissionen Kulturarv i praksis, som er et program for lokale og regionale politiske beslutningstagere, hvor formålet er at lære af hinanden og udveksle viden om kulturarv. Det er planen, at der skal etableres et webbaseret katalog, som rummer 30 initiativer, og der skal foretages 12 peer-læringbesøg, med hver 20 deltagere eller flere. Initiativet er en af aktionerne under Det europæiske handlingsprogram for kulturarv.

Hjælp til byer og regioner til indsamling af data og analyse vedrørende kulturområdet

Europa-Kommissionen støtter initiativer, der har til formål at indsamle data og måle kulturens effekter på lokalt niveau.

I 2017 udarbejdede Det Fælles Forskningscenter den første udgave af Cultural and Creative Cities Monitor, som indeholder information om, hvordan 168 udvalgte byer i 30 europæiske lande klarer sig på en række parametre, der beskriver trivslen i den kulturelle og kreative økonomi. Publikationen udkom i opdateret udgave i 2019.

Siden 2019 har Europa-Kommissionen samarbejdet med OECD's center for iværksætterkultur, små og mellemstore virksomheder, regioner og byer om et projekt vedrørende en fælles politik for regioner vedrørende de kulturelle og kreative sektorer og den lokale udvikling. Projektet indgår som en del af det europæiske handlingsprogram for kulturarv og medfinansieres under programmet Et Kreativt Europa, og det gennemføres af OECD-programmet Local Employment and Economic Development programme (LEED). Målet er at tilbyde et evidensgrundlag og vejledning til byer og regioner vedrørende metoder til at maksimere kulturarvens økonomiske og sociale værdi og støtte udviklingen af den kreative økonomi.

En række særlige initiativer gennemføres om mulighederne for at måle kulturarvens socio-økonomiske effekt på territorialt niveau. De er en del af ESPON 2020-programmet og skal fremme og udvikle en europæisk territorial dimension inden for udvikling og samarbejde gennem evidensgrundlag, vidensoverførsel og politikudvikling.

I 2018-2019 blev en målrettet analyse gennemført med titlen KULTURARV - den materielle kulturarv som strategisk ressource i den territoriale udvikling, og i 2020 blev et projekt vedrørende anvendt forskning igangsat med titlen Kulturarv som kilde til samfundstrivsel i de europæiske regioner – ESPON HERIWELL.