Skip to main content

Culture and Creativity

Kultúra a városokban és a régiókban

Az Európai Unió régióiban és városaiban élő lakosok és látogatók egyaránt nagyra értékelik a kultúrát. A kulturális és kreatív iparágak a regionális gazdasági versenyképesség és vonzerő szempontjából is nélkülözhetetlenek, míg a kulturális örökség alapvető elemét képezi a városok és régiók arculatának és identitásának, és gyakran ez áll a városi turizmus középpontjában.

Az Európai Bizottság 2018-as új európai kulturális menetrendje felismeri, hogy a városok és a régiók egész Európában vezető szerepet töltenek be a kultúravezérelt fejlődésben, és magától értetődő partnerek a kísérletezésben, a trendek előrejelzésében, valamint a társadalmi és gazdasági innováció modelljeinek feltérképezésében.

Ez utóbbit az Európai Unió Tanácsának a 2019–2022-es időszakra szóló kulturális munkaterve is hangsúlyozza. A terv azt is kiemeli, hogy a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a kultúra helyi szinten játszott szerepére, valamint az építészet és a lakókörnyezet minőségére.

A kulturális örökségért való fellépés európai kerete számos, a városok és régiók szempontjából releváns egyedi intézkedést is tartalmaz. A javasolt európai kezdeményezések kifejezetten a városok és régiók kulturális örökségen keresztüli megújítására, és az örökségi épületek adaptív újrafelhasználásának előmozdítására összpontosítanak, valamint arra törekszenek, hogy egyensúlyt teremtsenek a kulturális örökséghez való hozzáférés és fenntartható kulturális turizmus, illetve a természeti örökség között.

A kultúra helyi szintű támogatása

Az Európai Bizottság három főbb szerepet tölt be ezen összefüggésen belül:

  1. Pénzügyi támogatás nyújtása a helyi és regionális hatóságok számára
  2. A kulturális és kreatív ágazatokban rejlő regionális és helyi fejlesztési lehetőségek tudatosítása
  3. A helyi és regionális hatóságok támogatása integrált stratégiák kidolgozásában

A régiók és városok számára számos uniós program nyújt finanszírozást, amelyek regionális fejlesztés keretében a kultúrát is támogatják. Az Európai Bizottság együttműködik a nemzeti, regionális és városi hatóságokkal, valamint az illetékes nemzetközi szervezetekkel a kultúrával és a regionális fejlesztéssel kapcsolatos bevált gyakorlatok megosztása érdekében.

A kultúra uniós finanszírozása a városokban és régiókban

A pénzügyi támogatás elsősorban az európai strukturális és beruházási alapokon keresztül biztosított, amelyek a következőkből állnak:

A kulturális és kreatív ágazatokat integrálni kell a regionális és helyi fejlesztési stratégiákba annak érdekében, hogy előmozdítsák a hagyományos kulturális értékeket és a kulturális örökséget, ösztönözzék a kreatív vállalkozások fejlődését, támogassák az infrastruktúrába és a humán tőkébe történő beruházásokat, valamint továbbgyűrűző hatást gyakoroljanak a tágabb helyi gazdaságra. Ez összhangban van az intelligens szakosodási stratégiák (S3) regionális gazdaságfejlesztési elvével, amely meghatározza a beruházások alapjául szolgáló különleges erősségeket és lehetőségeket.

Az európai strukturális és beruházási alapok és különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) keretében mintegy 100 európai régió rendelkezik olyan kulturális és kreatív ágazatokkal és/vagy kulturális örökséggel, amelyek a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló regionális és nemzeti intelligens szakosodási prioritások között szerepelnek az intelligens szakosodást támogató kutatási és innovációs stratégiákban.

Az Interreg – a határon átnyúló regionális együttműködés ERFA által társfinanszírozott projektek révén történő támogatására szolgáló egyik legfontosabb uniós eszköz – esetében a kultúra az egyik legnépszerűbb téma. Az Interreg keretében 2014 és 2020 között több mint 4000 projektet és több mint 1 milliárd eurót szenteltek a kulturális örökség és a művészetek területének.

A kultúrával kapcsolatos Interreg-projektek releváns közelmúltbeli példái megtalálhatók például az Interact által a kulturális örökség európai éve (2018) alkalmából kiadott, „Connecting Cultures, Connected Citizens” (Összekapcsolt kultúrák, összekapcsolt polgárok) című online e-könyvben.

A helyi kulturális politikákat formáló uniós szintű együttműködés

Az Európai Bizottság együttműködik a tagállamokkal a városok és régiók számára fontos témákban, többek között a nyitott koordinációs módszer révén. A kezelt kérdések között szerepelt többek között a közpolitikák szerepe a kulturális és kreatív ágazatokban rejlő vállalkozási és innovációs potenciál fejlesztésében, valamint a kultúrát támogató uniós programok stratégiai célú felhasználása.

A városok az EU kulturális tevékenységein belüli önálló kezdeményezésként az Európa kulturális fővárosai program keretében kiemelik az európai kultúrák gazdagságát, és 1985 óta lehetővé teszik az európai polgárok számára, hogy osztozzanak sokszínűségük megünneplésében, és egyúttal sikeresen beépítsék a kultúrát a hosszú távú fejlesztési tervekbe.

A kultúra helyi fejlesztésben betöltött szerepét az Európai Bizottság által az európai kulturális együttműködés ismertségének növelése érdekében szervezett kiemelt rendezvény, az Európai Kulturális Fórum, valamint az Európai Bizottság kulturális ágazatokkal folytatott strukturált párbeszéde, a Voices of Culture is tárgyalta. 2020-ban 35 európai szervezet részvételével összehívtak egy Voices of Culture-csoportot, amely „A kultúra szerepe az Európai Unió nem városi területein” témájával foglalkozott, és feladata annak a kérdésnek a megvitatása volt, hogy mit tehet az EU a városkörnyéki területeken (városközpontokon kívül), a külvárosokban és a peremvidékeken a kultúra előmozdítása érdekében.

A tagállamok, városok, az Európai Bizottság és más érdekeltek közötti együttműködést előmozdító, új többszintű munkamódszer, az uniós városfejlesztési menetrend keretében 2018-ban egy új partnerséget kezdeményeztek a kultúra és a kulturális örökség témájában. Jelenleg több mint 30 partner vesz részt ebben a folyamatban.

A városok, a régiók és a helyi érdekelt felek segítése az egymástól való tanulásban

Az Európai Bizottság együttműködik a helyi és regionális hatóságokkal, valamint a helyi kulturális érdekelt felekkel azáltal, hogy elősegíti a társaktól való tanulást és a bevált gyakorlatok kölcsönös cseréjét.

2015 és 2017 között a Kreatív Európa program által finanszírozott, Kultúra a városokért és a régiókért elnevezésű, társaktól való tanulási projekt válogatott meglévő kulturális kezdeményezéseket, és azoknak a helyi és regionális fejlődésre gyakorolt hatását vizsgálta. A projekt eredményei között szerepelt egy 70 esettanulmányt tartalmazó katalógus, valamint 15 városban/régióban zajlottak tanulmányi látogatások, és 10 város/régió jutott szakértői tanácsadáshoz.

A 2016 és 2018 közötti időszakban zajló Európai kreatív központok hálózata nevű projekt egyik társalapítója a Kreatív Európa program volt. A hálózat több mint 200, az európai városokban szétszórtan elhelyezkedő, kulturális és kreatív ágazatokhoz kapcsolódó platformot vagy munkahelyet köt össze az információcserék elősegítése, az együttműködés erősítése és a kapacitásépítés megkönnyítése érdekében.

2018 és 2021 között a Kreatív Európa program által társfinanszírozott Kulturális és kreatív terek és városok szakpolitikai projekt arra törekszik, hogy új módszereket dolgozzon ki a városok és régiók számára a közigazgatás és a kulturális ágazat együttműködésének megteremtéséhez a közpolitikák együttes megalkotása érdekében. A projekt célja annak bemutatása, hogy a kultúra és a közös gyakorlatok révén fenntarthatóbb helyekké alakíthatók át a városnegyedek és a városok, és ezáltal javulhat az ott élő közösségek életminősége.

2020-ban az Európai Bizottság elindította a Cultural Heritage in Action (Kulturális örökség lendületben) elnevezésű, társaktól való tanulásra szolgáló programot a helyi és regionális szakpolitikai döntéshozók számára a kulturális örökséggel kapcsolatos ismeretek megosztása érdekében. 30 kezdeményezés szerepel majd egy online katalógusban, és 12, társaktól való tanulást célzó látogatásra kerül sor – mindegyiken több mint 20 résztvevő lesz jelen. A kezdeményezés a kulturális örökségért való fellépés európai keretének egyik tevékenysége.

Segítségnyújtás a kultúrával kapcsolatos adatok és elemzések rendelkezésre bocsátásában a városoknak és a régióknak

Az Európai Bizottság által elősegített kezdeményezések hozzájárulhatnak az adatgyűjtéshez, valamint a kultúra helyi szintű hatásának méréséhez.

2017-ben a Közös Kutatóközpont elkészítette a Kulturális és Kreatív Városok Figyelőjének első kiadását. Utóbbi azt hivatott bemutatni, hogy 30 európai ország 168 kiválasztott városa milyen eredményeket ért el egy sor olyan intézkedés keretében, amelyek a pezsgő kulturális életükről és a kreatív gazdaságukról tesznek tanúbizonyságot. A Figyelőt 2019-ben tovább tökéletesítették.

Az Európai Bizottság 2019 óta együttműködik az OECD vállalkozói léttel, kkv-kkel, régiókkal és városokkal foglalkozó központjával egy régiókra irányuló közös szakpolitikai projekten, amelynek a kulturális és kreatív ágazatok, illetve a helyi fejlődés áll a középpontjában. A Kreatív Európa program által társfinanszírozott projekt része a kulturális örökségért való fellépés európai keretének, a végrehajtására pedig az OECD helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programja (LEED) keretében kerül sor. Célja, hogy tényekkel és iránymutatással szolgáljon a városok és régiók számára a kulturális örökség gazdasági és társadalmi értékének maximalizálását, valamint a kreatív gazdaság kialakulásának támogatását célzó módszerekről.

Számos konkrét kezdeményezés zajlik a kulturális örökség területi szintű társadalmi-gazdasági hatásának mérésével kapcsolatban. Ezek az ESPON 2020 program részét képezik, amelynek célja az európai területi dimenzió előmozdítása és elősegítése a fejlesztés és az együttműködés területén tények szolgáltatása, tudástranszfer és szakpolitikai ismeretszerzés révén.

2018 és 2019 között célzott elemzés készült ÖRÖKSÉG – Az anyagi kulturális örökség mint stratégiai területfejlesztési erőforrás címmel, 2020-ben pedig elindult A kulturális örökség mint a társadalmi jóllét forrása az európai régiókban – ESPON HERIWELL elnevezésű alkalmazott kutatás.