Skip to main content

Culture and Creativity

Kultura ve městech a regionech

Obyvatelé i návštěvníci regionů a měst Evropské unie si kultury vysoce cení. Důležitý je rovněž přínos kulturních a kreativních odvětví pro hospodářskou konkurenceschopnost a atraktivitu regionů, přičemž kulturní dědictví představuje klíčový prvek vzhledu a identity měst a bývá častým objektem zájmu městské turistiky.

Nová evropská agenda Evropské komise pro kulturu z roku 2018 uznává, že města a regiony v celé EU stojí v čele rozvoje založeného na kultuře a představují přirozené partnery pro experimentování, předvídání trendů a zkoumání modelů společenských a hospodářských inovací.

Výše uvedené skutečnosti rovněž zdůrazňuje pracovní plán Rady Evropské unie pro kulturu na období 2019–2022. Ten kromě toho zdůrazňuje, že členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost úloze kultury na místní úrovni, kvalitě architektury a prostředí pro život.

Řadu konkrétních činností významných pro města a regiony zahrnuje rovněž evropský akční rámec pro kulturní dědictví. Navrhované evropské iniciativy jsou zaměřeny konkrétně na regeneraci měst a regionů prostřednictvím kulturního dědictví, podporu adaptací budov, které představují součást kulturního dědictví, k novému využití, jakož i na vyváženost mezi přístupem ke kulturnímu dědictví, udržitelným kulturním cestovním ruchem a přírodním dědictvím.

Podpora kultury na místní úrovni

Evropská komise v této souvislosti plní tři hlavní úlohy:

  1. poskytovat finanční podporu místním a regionálním orgánům
  2. zvyšovat povědomí o potenciálu kulturních a kreativních odvětví pro regionální a místní rozvoj
  3. pomáhat místním a regionálním orgánům při vypracovávání integrovaných strategií

Financování regionů a měst je dostupné prostřednictvím řady programů EU, které v rámci regionálního rozvoje podporují rovněž kulturu. Evropská komise taktéž spolupracuje s vnitrostátními, regionálními a městskými orgány, jakož i s příslušnými mezinárodními organizacemi za účelem sdílení osvědčených postupů v oblasti kultury a regionálního rozvoje.

Financování kultury ve městech a regionech z prostředků EU

Finanční podpora je poskytována především prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů, mezi něž patří:

Kulturní a kreativní odvětví je třeba integrovat do strategií regionálního a místního rozvoje s cílem podpořit tradiční kulturní bohatství a kulturní dědictví, stimulovat rozvoj kreativních podniků, podpořit investice do infrastruktury a do lidského kapitálu a přenést její dopad do ostatních odvětví místní ekonomiky. To je v souladu s principem regionálního hospodářského rozvoje v rámci strategií pro inteligentní specializaci, který určuje konkrétní silné stránky a potenciál jako základ pro investice.

Konkrétně v rámci evropských strukturálních a investičních fondů a Evropského fondu pro regionální rozvoj zahrnuje přibližně 100 evropských regionů kulturní a kreativní odvětví nebo kulturní dědictví do svých výzkumných a inovačních strategií pro inteligentní specializaci, a to jak v rámci regionálních, tak celostátních priorit v rámci strategií pro inteligentní specializaci v letech 2014–2020.

V rámci programu Interreg, jednoho z klíčových nástrojů EU na podporu přeshraniční regionální spolupráce prostřednictvím projektů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, představuje kultura jedno z nejoblíbenějších témat. V letech 2014 až 2020 se kulturnímu dědictví a umění věnovalo přes 4 000 projektů v rámci programu Interreg a byla na ně vynaložena více než 1 miliarda EUR.

Příslušné příklady nedávných projektů Interreg souvisejících s kulturou lze najít například v online publikaci „Propojení kultur, propojení občané“ (Connecting Cultures, Connected Citizens), kterou vydala společnost Interact u příležitosti Evropského roku kulturního dědictví 2018.

Spolupráce na úrovni EU formující místní kulturní politiky

Evropská komise spolupracuje s členskými státy na tématech důležitých pro města a regiony, mimo jiné prostřednictvím otevřené metody koordinace. Řeší se mimo jiné otázky role veřejných politik v rámci rozvoje podnikatelského a inovačního potenciálu kulturních a kreativních odvětví a strategického využívání podpůrných programů EU pro kulturu.

V rámci činností EU v oblasti kultury, které tvoří součást programu evropská hlavní města kultury, vyvíjejí města samostatnou iniciativu spočívající ve zdůrazňování bohatství evropských kultur a od roku 1985 umožňují evropským občanům podílet se na oslavách jejich rozmanitosti, přičemž úspěšně integrují kulturu do dlouhodobých plánů rozvoje.

Význam kultury pro místní rozvoj byl řešen také na Evropském kulturním fóru, stěžejní akci Evropské komise organizované za účelem zviditelnění evropské kulturní spolupráce, a v rámci projektu Voices of Culture, strukturovaného dialogu Evropské komise s kulturními odvětvími. V roce 2020 byla v rámci Voices of Culture svolána skupina, která se zabývala tématem „Role kultury v mimoměstských oblastech Evropské unie“ a společně s 35 organizacemi z celé Evropy řešila otázku, jakým způsobem může EU podpořit kulturu v příměstských oblastech (mimo městská centra), na předměstích a na periferii.

V rámci městské agendy EU, nové víceúrovňové pracovní metody podporující spolupráci mezi členskými státy, městy, Evropskou komisí a dalšími zúčastněnými stranami, bylo v roce 2018 zahájeno nové partnerství na téma Kultura a kulturní dědictví. V současné době je do tohoto procesu zapojeno více než 30 partnerů.

Pomoc městům, regionům a místním zúčastněným stranám se vzájemným učením

Spolupráce Evropské komise s místními a regionálními orgány a místními zúčastněnými stranami v oblasti kultury spočívá v usnadňování vzájemného učení a vzájemné výměny osvědčených postupů.

V letech 2015–2017 byly v rámci projektu vzájemného učení Kultura pro města a regiony, financovaného z programu Kreativní Evropa, zkoumány vybrané stávající kulturní iniciativy a jejich dopad na místní a regionální rozvoj. Výstupy tohoto projektu zahrnovaly katalog 70 případových studií, studijní návštěvy patnácti měst/regionů a odborné vedení pro deset měst/regionů.

V letech 2016–2018 byl z programu Kreativní Evropa spolufinancován projekt Síť evropských kreativních středisek, který sdružuje více než 200 platforem nebo pracovišť v rámci kulturního a kreativního odvětví roztroušených po evropských městech s cílem podpořit výměny mezi nimi, posílit spolupráci a usnadnit budování kapacit.

V letech 2018 až 2021 se politický projekt Kulturní a kreativní prostory a města, spolufinancovaný z programu Kreativní Evropa, snaží vyvinout nové způsoby propojení veřejné správy a kulturního odvětví měst a regionů s cílem spoluvytvářet veřejné politiky. Cílem tohoto projektu je ukázat, že kultura a společné postupy mohou přeměnit města a jejich okolí na udržitelnější místa a vést k lepšímu životu tamních komunit.

Evropská komise v roce 2020 zahájila program Kulturní dědictví v akci. Jde o program vzájemného učení pro místní a regionální tvůrce politik určený k výměně znalostí o kulturním dědictví. V online katalogu má být uvedeno 30 iniciativ, uskuteční se dvanáct vzájemných vzdělávacích návštěv a každá z nich bude mít více než dvacet účastníků. Tato iniciativa představuje jednu z činností evropského akčního rámce pro kulturní dědictví

Pomoc s poskytováním údajů a analýz z oblasti kultury pro města a regiony

Iniciativy podporované Evropskou komisí mohou pomoci shromažďovat údaje a měřit dopad kultury na místní úrovni.

Společné výzkumné středisko v roce 2017 vypracovalo první vydání svého Monitoru kulturních a kreativních měst, jehož cílem je na základě řady provedených měření ukázat, jak funguje pestrý kulturní život a kreativní ekonomika ve 168 vybraných městech ve 30 evropských zemích. Monitor byl dále aktualizován v roce 2019.

Evropská komise od roku 2019 spolupracuje s Centrem OECD pro podnikání, malé a střední podniky, regiony a města na společném politickém projektu pro regiony týkajícím se kulturních a kreativních odvětví a místního rozvoje. Tento projekt je součástí evropského akčního rámce pro kulturní dědictví. Je spolufinancován z programu Kreativní Evropa a provádí se v rámci programu OECD pro místní zaměstnanost a hospodářský rozvoj. Jeho cílem je poskytnout městům a regionům důkazy a pokyny, jak lze maximalizovat ekonomickou a sociální hodnotu kulturního dědictví a podpořit vznik kreativního hospodářství.

V oblasti měření socioekonomických dopadů kulturního dědictví na územní úrovni je realizována řada konkrétních iniciativ. Jsou součástí programu ESPON 2020, jehož cílem je propagace a podpora územního rozměru v evropském rozvoji a spolupráci prostřednictvím poskytování důkazů, předávání znalostí a učení v oblasti tvorby politik.

V letech 2018–2019 byla provedena cílená analýza HERITAGE – Hmotné kulturní dědictví jako zdroj strategického územního rozvoje, přičemž v roce 2020 byl zahájen aplikovaný výzkum Kulturní dědictví jako zdroj společenské životní pohody v evropských regionech – ESPON HERIWELL.