Skip to main content

Culture and Creativity

Kulttuuri kaupungeissa ja alueilla

Sekä asukkaat että vierailijat arvostavat suuresti kulttuuria Euroopan unionin eri alueilla ja kaupungeissa. Kulttuuriala ja luovat alat ovat myös elintärkeä voimavara alueiden taloudelliselle kilpailukyvylle ja houkuttelevuudelle, kun taas kulttuuriperintö on kaupunkien ja alueiden imagon ja identiteetin keskeinen osatekijä ja usein tärkeä kaupunkimatkailun painopiste.

Euroopan komission vuonna 2018 laatimassa Euroopan uudessa kulttuuriohjelmassa todetaan, että kaupungit ja alueet ovat kaikkialla EU:ssa kulttuurivetoisen kehityksen kärjessä ja että ne ovat luonnollisia kumppaneita kokeilujen tekemiseen, trendien ennustamiseen sekä yhteiskunnan ja talouden innovaatioiden mallien tutkimiseen.

Viimeksi mainittua seikkaa korostetaan myös Euroopan unionin neuvoston kulttuurialan työsuunnitelmassa kaudelle 2019–2022. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuurin rooliin paikallistasolla sekä arkkitehtuurin ja elinympäristön laatuun.

Myös kulttuuriperintöä koskeva eurooppalainen toimintakehys sisältää useita erityistoimia, joilla on merkitystä kaupungeille ja alueille. Ehdotetuissa eurooppalaisissa aloitteissa keskitytään erityisesti kaupunkien ja alueiden elvyttämiseen kulttuuriperinnön avulla, kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten mukautuvan uudelleenkäytön edistämiseen ja tasapainon luomiseen kulttuuriperinnön saavutettavuuden sekä kestävän kulttuurimatkailun ja luonnonperinnön välille.

Kulttuurin tukeminen paikallistasolla

Euroopan komissiolla on tässä yhteydessä kolme päätehtävää:

  1. tarjota taloudellista tukea paikallis- ja alueviranomaisille
  2. lisätä tietoisuutta kulttuurialan ja luovien alojen mahdollisuuksista edistää alueellista ja paikallista kehitystä
  3. auttaa paikallis- ja alueviranomaisia laatimaan yhdennettyjä strategioita.

Alueille ja kaupungeille on tarjolla rahoitusta useista EU:n ohjelmista, joilla tuetaan myös kulttuuria osana aluekehitystä. Euroopan komissio tekee myös yhteistyötä kansallisten, alueellisten ja kaupunkien viranomaisten sekä toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tarkoituksena on jakaa kulttuuriin ja aluekehitykseen liittyviä parhaita käytäntöjä.

EU:n rahoitus kulttuurille kaupungeissa ja alueilla

Rahoitustukea annetaan pääasiassa Euroopan rakenne- ja investointirahastoista, joihin kuuluvat seuraavat rahastot:

Kulttuuriala ja luovat alat on sisällytettävä alueellisiin ja paikallisiin kehitysstrategioihin, jotta voidaan tukea perinteistä kulttuuriomaisuutta ja kulttuuriperintöä, kannustaa luovien yritysten kehittämiseen, tukea investointeja infrastruktuuriin ja inhimilliseen pääomaan sekä tuoda laajempia heijastusvaikutuksia paikalliseen talouteen. Tämä on älykkään erikoistumisen strategioiden (S3) alueellisen talouskehityksen periaatteen mukaista. Kyseisessä periaatteessa määritetään erityiset vahvuudet ja mahdollisuudet investointien perustaksi.

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) puitteissa noin sadalla Euroopan alueella kulttuuriala ja luovat alat ja/tai kulttuuriperintö oli sisällytetty niiden älykkääseen erikoistumiseen tähtääviin tutkimus- ja innovaatiostrategioihin sekä alueellisten että kansallisten S3-painopisteiden sisällä vuosina 2014–2020.

Kulttuuri on yksi suosituimmista aiheista Interreg-ohjelmassa, joka on yksi EU:n keskeisistä välineistä, joilla tuetaan alueellista yhteistyötä yli rajojen EAKR:sta yhteisrahoitettujen hankkeiden avulla. Vuosina 2014–2020 Interreg-ohjelmasta jaettiin yli miljardi euroa yli 4 000:een kulttuuriperintöä ja taiteita koskevaan hankkeeseen.

Tuoreita esimerkkejä kulttuuriin liittyvistä Interreg-hankkeista on esimerkiksi verkkojulkaisussa ”Connecting Cultures, Connected Citizens”, jonka Interact julkaisi kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 yhteydessä.

EU:n tason yhteistyö muovaa paikallista kulttuuripolitiikkaa

Euroopan komissio on tehnyt yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa kaupunkien ja alueiden kannalta tärkeissä kysymyksissä muun muassa avoimen koordinointimenetelmän avulla. Käsiteltyjä kysymyksiä ovat olleet muun muassa julkisen politiikan rooli kulttuurialan ja luovien alojen yrittäjyys- ja innovaatiopotentiaalin kehittämisessä sekä EU:n kulttuurialan tukiohjelmien strateginen käyttö.

Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelma on EU:n kulttuurialan toimiin kuuluva itsenäinen aloite. Kaupungit ovat sen puitteissa korostaneet Euroopan kulttuurien rikkautta ja antaneet vuodesta 1985 lähtien Euroopan kansalaisille mahdollisuuden juhlistaa näkyvästi kulttuurista moninaisuuttaan. Samalla kulttuuri on otettu menestyksekkäästi mukaan kaupunkien pitkän aikavälin kehityssuunnitelmiin.

Kulttuurin roolia paikallisessa kehityksessä on käsitelty myös Euroopan kulttuurifoorumissa, joka on Euroopan komission järjestämä merkittävä tapahtuma eurooppalaisen kulttuuriyhteistyön näkyvyyden lisäämiseksi, sekä Voices of Culture ‑ohjelmassa, joka on osa Euroopan komission kulttuurialan edustajien kanssa käymää jäsenneltyä vuoropuhelua. Vuonna 2020 kutsuttiin koolle kulttuurin roolia Euroopan unionin kaupunkien ulkopuolisilla alueilla käsittelevä Voices of Culture ‑ohjelman työryhmä, johon kuului 35 organisaatiota eri puolilta Eurooppaa. Työryhmän tehtävänä oli pohtia, miten EU voisi edistää kulttuuria kaupunkien lähialueilla (kaupunkikeskusten ulkopuolella), esikaupunkialueilla ja syrjäisillä alueilla.

Vuonna 2018 käynnistettiin kulttuuria ja kulttuuriperintöä koskeva uusi kumppanuus osana EU:n kaupunkiagendaa, joka on uusi jäsenvaltioiden, kaupunkien, Euroopan komission ja muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä edistävä monitasoinen työmenetelmä. Prosessiin osallistuu tällä hetkellä yli 30 kumppania.

Autetaan kaupunkeja, alueita ja paikallisia sidosryhmiä oppimaan toisiltaan

Euroopan komissio tekee yhteistyötä paikallis- ja alueviranomaisten sekä paikallisten kulttuurialan sidosryhmien kanssa ja helpottaa vertaisoppimista ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitetussa Kulttuuria kaupungeille ja alueille ‑vertaisoppimishankkeessa tarkasteltiin vuosina 2015–2017 tiettyjä kulttuurialoitteita ja niiden vaikutusta paikalliseen ja alueelliseen kehitykseen. Hankkeen tuotoksiin sisältyi 70 tapaustutkimusta, tutustumisvierailut 15 kaupunkiin tai alueelle sekä asiantuntijavalmennus kymmenelle kaupungille tai alueelle.

Luova Eurooppa -ohjelmasta yhteisrahoitettiin vuosina 2016–2018 Euroopan luovien keskusten verkostoa koskevaa European Creative Hubs Network ‑hanketta. Hanke toi yhteen yli 200 kulttuurialan ja luovien alojen foorumia tai työpaikkaa, jotka olivat hajallaan Euroopan eri kaupungeissa. Tavoitteena oli edistää niiden välistä vaihtoa, vahvistaa yhteistyötä ja helpottaa valmiuksien kehittämistä.

Luova Eurooppa ‑ohjelmasta on yhteisrahoitettu vuosina 2018–2021 kulttuurisiin ja luoviin tiloihin ja kaupunkeihin perustuvaa Cultural and Creative Spaces and Cities ‑politiikkahanketta. Hankkeella pyritään kehittämään uusia tapoja, joilla kaupungit ja alueet voivat tuoda yhteen julkishallintoa ja kulttuurialaa, jotta ne voivat laatia yhdessä julkisia toimintalinjoja. Hankkeen tavoitteena on osoittaa, että kulttuurin ja yhteisten käytäntöjen avulla voidaan muuttaa asuinalueita ja kaupunkeja kestävämmiksi ja parantaa niissä asuvien yhteisöjen elämänlaatua.

Euroopan komissio käynnisti vuonna 2020 kulttuuriperinnön käytännön toteutusta koskevan Cultural Heritage in Action ‑vertaisoppimisohjelman, jossa paikalliset ja alueelliset päätöksentekijät voivat vaihtaa kulttuuriperintöä koskevaa tietämystä. Verkossa on tarkoitus esitellä 30 aloitetta, ja lisäksi järjestetään 12 vertaisoppimisvierailua, joihin kuhunkin pääsee mukaan yli 20 osallistujaa. Aloite on yksi kulttuuriperintöä koskevan eurooppalaisen toimintakehyksen hankkeista.

Kulttuuria koskevien tietojen ja analyysien toimittaminen kaupungeille ja alueille

Euroopan komission tukemien aloitteiden kautta voidaan auttaa keräämään tietoa ja mittaamaan kulttuurin vaikutuksia paikallistasolla.

Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus kehitti vuonna 2017 kulttuurialan ja luovien alojen toimintaa kaupungeissa mittaavan seurantavälineen. Sen tarkoituksena on osoittaa, miten hyvin 30:sta Euroopan maasta valitut 168 kaupunkia suoriutuvat erilaisissa toimissa, jotka kuvaavat niiden kulttuurista elinvoimaa ja luovaa taloutta. Seurantaa päivitettiin vuonna 2019.

Euroopan komissio on tehnyt vuodesta 2019 yhteistyötä OECD:n yrittäjyyden, pk-yritysten, alueiden ja kaupunkien keskuksen kanssa kulttuurialaa ja luovia aloja sekä paikallista kehitystä koskevassa alueiden yhteisessä politiikkahankkeessa. Hanke on osa kulttuuriperintöä koskevaa eurooppalaista toimintakehystä. Sitä yhteisrahoitetaan Luova Eurooppa ‑ohjelmasta, ja sen toteuttaa OECD:n paikallisen työllisyyden ja talouden kehittämisohjelma (LEED). Hankkeen tavoitteena on tarjota kaupungeille ja alueille näyttöä ja ohjausta tavoista, joilla ne voivat maksimoida kulttuuriperinnön taloudellisen ja sosiaalisen arvon ja tukea luovan talouden syntymistä.

Parhaillaan käynnissä on useita erityishankkeita, jotka koskevat kulttuuriperinnön sosioekonomisten vaikutusten mittaamista alueellisella tasolla. Ne ovat osa Euroopan aluekehittämisen seurantaverkoston ESPON 2020 ‑ohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea ja edistää Euroopan alueellista ulottuvuutta kehityksessä ja yhteistyössä tarjoamalla näyttöä, tietämyksen siirtoa ja toimintatapoihin liittyvää oppimista.

Vuosina 2018–2019 tehtiin kohdennettu analyysi aineellisesta kulttuuriperinnöstä aluekehityksen strategisena resurssina (HERITAGE – The Material Cultural Heritage as a Strategic Regional Development Resource), ja vuonna 2020 käynnistettiin soveltava tutkimus kulttuuriperinnöstä yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lähteenä Euroopan alueilla (Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions – ESPON HERIWELL).