Skip to main content

Culture and Creativity

Gradaim Oidhreachta na hEorpa

Cuireann Gradaim Oidhreachta na hEorpa/Gradaim Europa Nostra béim ar thionscadail, ar thionscnaimh agus ar phearsantachtaí iontacha i réimse na hoidhreachta cultúrtha.

Le Duais an Aontais Eorpaigh don Oidhreacht Chultúrtha, tugtar aitheantas don mhéid atá bainte amach i réimse na hoidhreachta cultúrtha ar fud na hEorpa i gcúig phríomhchatagóir:

  • Caomhnú agus Athúsáid Oiriúnaitheach
  • Taighde
  • Oideachas, Oiliúint agus an Óige
  • Rannpháirtíocht agus múscailt feasachta na saoránach
  • Ceannródaithe Oidhreachta

Gach bliain faigheann suas le 30 éacht oidhreachta Gradaim Oidhreachta na hEorpa/Gradam Europa Nostra.

Grand Prix

I measc na mbuaiteoirí, bronntar an Grand Prix ar suas le cúigear acu i gcúig réimse théamacha uileghabhálacha. Léiríonn na réimsí sin an chaoi a gcuireann an oidhreacht chultúrtha ar bhonn ginearálta le cuid de na tosaíochtaí is mó ar leibhéal na hEorpa. Faigheann gach buaiteoir Grand Prix €10,000 in airgid tirim sna réimsí seo a leanas:

  • Nuálaíocht
  • Aistriú Digiteach
  • Gníomhú ar son na hAeráide agus an Inbhuanaitheacht
  • Comhtháthú sóisialta agus Folláine
  • Caidreamh idirnáisiúnta

Gradam Rogha an Phobail

Ina theannta sin, tugtar cuireadh don phobal vóta a chaitheamh ar líne don tionscadal nó don tionscnamh is fearr leo i measc na mbuaiteoirí a fhaigheann Gradam Rogha an Phobail, agus tá suim €10,000 ag gabháil leis sin chomh maith.

Europa Nostra, comhpháirtí eagrúcháin na nGradam

Tá na gradaim á mbainistiú ag Europa Nostra thar ceann an Aontais Eorpaigh ó bhí 2002 ann. Is é guth na sochaí sibhialta san Eoraip é atá tiomanta an oidhreacht chultúrtha agus nádúrtha a chosaint agus a chur chun cinn.

Cuspóir na duaise

Tá sé d’aidhm ag na gradaim dea-chleachtais a aithint agus a chur chun cinn maidir le caomhnú na hoidhreachta cultúrtha. Aithnítear leo freisin forbairtí nuálacha agus eolas nua i gcúram agus i gcur chun cinn na hoidhreachta cultúrtha inláimhsithe agus doláimhsithe. I ndáil leis an méid sin, ní hamháin go léiríonn duais an Aontais go hiomlán cuspóirí Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018, ach cuireann sé sin chun cinn chomh maith.

Leis na gradaim, beifear in ann taithí agus eolas a mhalartú agus a aistriú thar theorainneacha agus thar phobail san Eoraip agus níos faide i gcéin. Cabhraíonn siad chun luach na hoidhreachta cultúrtha a léiriú do chultúr, geilleagar, sochaí agus comhshaol na hEorpa.