Skip to main content

Culture and Creativity

Ceny za európske dedičstvo

Ceny za európske dedičstvo/Ceny Europa Nostra zviditeľňujú nevšedné projekty, iniciatívy a osobnosti v oblasti kultúrneho dedičstva.

Cena EÚ za kultúrne dedičstvo sa udeľuje za úspechy v oblasti kultúrneho dedičstva v celej Európe v piatich hlavných kategóriách:

  • Ochrana a adaptívne opätovné využitie
  • Výskum
  • Vzdelávanie, odborná príprava a zručnosti
  • Zapojenie občanov a zvyšovanie informovanosti
  • Šampióni kultúrneho dedičstva

Každý rok získa 30 najúspešnejších projektov v oblasti kultúrneho dedičstva Cenu za európske dedičstvo/Cenu Europa Nostra.

Veľká cena

Piatim úspešným uchádzačom je udelená Veľká cena v piatich zastrešujúcich tematických oblastiach. Tieto oblasti ukazujú, ako kultúrne dedičstvo vo všeobecnosti prispieva k niektorým z hlavných priorít na európskej úrovni. Každý víťaz Veľkej ceny dostane finančnú odmenu vo výške 10 000 EUR.

  • Inovácia
  • Digitálna transformácia
  • Opatrenia v oblasti klímy a udržateľnosť
  • Sociálna súdržnosť a kvalita života
  • Medzinárodné vzťahy

Cena publika

Verejnosť si okrem toho môže sama formou hlasovania online vybrať spomedzi laureátov obľúbený projekt či iniciatívu, ktorým bude udelená Cena publika spojená s finančnou odmenou 10 000 EUR.

Europa Nostra, organizujúci partner ocenení

Europa Nostra spravuje tieto ocenenia v mene Európskej únie už od roku 2002. Europa Nostra je európskym hlasom občianskej spoločnosti odhodlanej chrániť a podporovať kultúrne a prírodné dedičstvo.

Účel ceny

Cieľom týchto ocenení je nájsť a propagovať najlepšie postupy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Sú zároveň uznaním za inovatívny vývoj a nové poznatky v oblasti starostlivosti o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo a jeho propagáciu. V týchto oceneniach EÚ sa teda nielenže v plnej miere odrážajú ciele Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018, ale pokračuje sa v ich napĺňaní.

Ceny tiež umožňujú výmenu skúseností a informácií a ich prenos cez hranice a komunity v Európe aj mimo nej. Pomáhajú pri zdôrazňovaní hodnoty kultúrneho dedičstva pre európsku kultúru, hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie.