Skip to main content

Culture and Creativity

Kompetencie EÚ v oblasti kultúrneho dedičstva

Úlohou Európskej únie je asistovať členským štátom pri činnostiach spojených s ochranou a propagáciou kultúrneho dedičstva Európy a tieto činnosti dopĺňať. Európska komisia na tento účel vypracovala množstvo relevantných politík a programov. Okrem toho podporuje a presadzuje politickú spoluprácu medzi členskými štátmi a zainteresovanými stranami v oblasti kultúrneho dedičstva.

Strategický rámec EÚ pre kultúrne dedičstvo tvoria tieto prvky:

Zistite viac o úlohe EÚ v tejto oblasti