Skip to main content

Culture and Creativity

Регулаторна уредба

Културните и творческите индустрии функционират в сложна бизнес среда, в която зависят от стандартните разпоредби относно предприятията, както и правата върху интелектуалната собственост, данъчното облагане и редица други фактори.

Политиките и законодателството, регулиращи тези области (т.е. регулаторната уредба), следва да улесняват творчеството и да създават възможности за стопанска дейност, като същевременно насърчават и опазват културното многообразие на Европа.

Културни и творчески индустрии — по-важни от всякога

Секторът на културата, подобно на много други, претърпява значителни и бързи промени вследствие на цифровата революция. В отговор на тези промени правителствата все по-често установяват необходимост от непрекъсната оценка, за да се гарантира, че регулаторната уредба на сектора остава годна за своите цели.

За сектора на културата нарастващото значение на цифровите технологии изисква постоянен преглед на законодателството за правата върху интелектуалната собственост. Правилата на ЕС в тази област трябва да отразяват променящата се цифрова среда, за да се гарантира, че правата на творците и организациите са защитени и че достъпът на всички до културата ще се запази в бъдеще.

Освен това публиката и пазарите все по-често се намират онлайн, което подчертава необходимостта от прилагане на подходящи политики по отношение на онлайн търговията, данъчното облагане и създаването и функционирането на предприятия.

Дейности на Комисията в подкрепа на културните и творческите индустрии

Комисията предприема редица дейности за оценяване на регулаторната рамка в областта на културата. Сред тях са управлението на проекти, възлагането на проучвания и доклади и осигуряването на координация между държавите членки с цел прилагане на добри практики.

Комисията също така наблюдава значителния напредък в реформирането на регулаторната среда. Освен проектите и платформите, подпомагани по програмите Култура и МЕДИА, бяха приети следните правни инструменти:

С оглед на предизвикателствата, възникнали вследствие на последните промени в цифровата икономика, Комисията започна важни политически и законодателни реформи като част от проекта за цифров единен пазар.

Този проект има за цел да се осигури подходяща за целта регулаторна среда за сектора на културата чрез

Следващи стъпки

Комисията ще продължи да полага усилия в тази област, по-специално чрез: