Skip to main content

Culture and Creativity

Regelverket

De kulturella och kreativa näringarna verkar i en komplex affärsmiljö där de styrs av de vanliga reglerna för företagande, immateriella rättigheter, beskattning och många andra frågor.

Politiken och lagarna som styr dessa områden (dvs. regelverket) bör därför underlätta det konstnärliga skapandet och möjliggöra näringsverksamhet och samtidigt främja och bevara den kulturella mångfalden i EU.

De kulturella och kreativa näringarna – viktigare än någonsin

Precis som många andra branscher genomgår kultursektorn för närvarande omfattande och snabba förändringar på grund av digitaliseringen. Förändringarna har fått regeringarna att inse att det behövs löpande utvärderingar för att se till att regelverket fortfarande uppfyller sitt syfte.

För kultursektorn kräver den ökande betydelsen av digital teknik en konsekvent översyn av lagstiftningen om immateriella rättigheter. EU:s regler på detta område måste återspegla det föränderliga digitala landskapet för att garantera att konstnärers och organisationers rättigheter skyddas och att en bred tillgång till kultur säkras för framtiden.

Publiken och marknaderna finns dessutom i allt större utsträckning på nätet, vilket stärker behovet av lämpliga strategier för näthandel, beskattning samt etablering och drift av företag.

Kommissionens insatser för att stödja de kulturella och kreativa näringarna

Kommissionen genomför många insatser för att utvärdera regelverket för kulturen. Det handlar bland annat om att driva projekt, beställa undersökningar och rapporter och sörja för samordningen mellan EU-länderna för att tillämpa bästa praxis.

Kommissionen har även gjort betydande framsteg med att reformera regelverket. Utöver de projekt och plattformar som stöds av delprogrammen Kultur och Media har följande rättsliga instrument antagits:

Mot bakgrund av de utmaningar som orsakats av de senaste förändringarna av den digitala ekonomin har kommissionen inlett en omfattande reform av politiken och lagstiftningen som en del av projektet för den digitala inre marknaden.

Målet med projektet är att se till att regelverket är ändamålsenligt för kultursektorn genom

Läs mer om projektet för den digitala inre marknaden.

Nästa steg

Kommissionen kommer att fortsätta sitt arbete på området, särskilt genom att