Skip to main content

Culture and Creativity

Regulační rámec

Kulturní a kreativní odvětví fungují ve složitém podnikatelském prostředí, v němž jsou vymezena standardními předpisy týkajícími se podniků, jakož i práv duševního vlastnictví, daňového systému a mnoha dalších otázek.

Politiky a právní předpisy upravující tyto oblasti (tj. regulační rámec) by proto měly fungovat tak, aby usnadňovaly uměleckou tvorbu a umožňovaly výkon podnikatelských činností při současné podpoře a zachování evropské kulturní rozmanitosti.

Kulturní a kreativní odvětví – důležitější než kdy dříve

Odvětví kultury prochází v důsledku digitální revoluce, stejně jako mnohá další odvětví, značnými a rychlými změnami. Vlády v důsledku těchto změn stále častěji zjišťují, že je třeba právní rámec pro dané odvětví průběžně přehodnocovat, aby byl i nadále vhodný ke svému účelu.

Co se týče odvětví kultury, rostoucí význam digitálních technologií vyžaduje soustavný přezkum právních předpisů upravujících práva duševního vlastnictví. Aby byla zajištěna ochrana práv umělců a organizací a aby byl do budoucna zachován široký přístup ke kultuře, musí pravidla EU pro tuto oblasti odrážet měnící se digitální prostředí.

Publikum a trhy se navíc stále více přesouvají do online prostoru, což zdůrazňuje nutnost uplatňovat vhodné politiky na online obchodování, daňový systém a zakládání a provozování podniků.

Činnosti Komise na podporu kulturního a kreativního odvětví

Za účelem posouzení právního rámce pro kulturu provádí Komise řadu činností. Řídí projekty, zadává studie a zprávy a zajišťuje koordinaci s členskými státy, aby uplatňovaly osvědčené postupy.

Komise rovněž dohlížela na podstatný pokrok v reformování právního prostředí. Kromě projektů a platforem podporovaných dílčími programy Kultura a MEDIA byly přijaty následující právní nástroje:

S ohledem na výzvy vyvolané nejnovějšími změnami v digitální ekonomice zahájila Komise v rámci projektu jednotného digitálního trhu významné politické a legislativní reformy.

Cílem tohoto projektu je zajistit pro kulturní odvětví vhodné právní prostředí pomocí:

Další kroky

Komise bude pokračovat ve svém úsilí zaměřeném na tuto oblast zejména prostřednictvím: